Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Dhanya Ashtakam Lyrics in English

Dhanya Ashtakam Lyrics in English

84 Views

dhanyāṣṭakaṃ Lyrics in English:

tajjnanam prasamakaram yadindriyanam
tajjneyam yadupaniaatsu niscitartham ।
te dhanya bhuvi paramarthaniscitehah
seaastu bhramanilaye paribhramantah ॥ 1॥

adau vijitya viaayanmadamoharaga-
dveaadisatruganamahrtayogarajyah ।
jnatva matam samanubhuyaparatmavidya-
kantasukham vanagrhe vicaranti dhanyah ॥ 2॥

tyaktva grhe ratimadhogatihetubhutam
atmecchayopaniaadartharasam pibantah ।
vitasprha viaayabhogapade virakta
dhanyascaranti vijaneau viraktasaṅgah ॥ 3॥

tyaktva mamahamiti bandhakare pade dve
manavamanasadrsah samadarsinasca ।
kartaramanyamavagamya tadarpitani
kurvanti karmaparipakaphalani dhanyah ॥ 4॥

tyaktvaiaanatrayamavekaitamokaamarga
bhaikaamrtena parikalpitadehayatrah ।
jyotih paratparataram paramatmasamjnam
dhanya dvijarahasi hrdyavalokayanti ॥ 5॥

nasanna sanna sadasanna mahasannacanu
na stri pumanna ca napumsakamekabijam ।
yairbrahma tatsamamupasitamekacittaih
dhanya virejurittarebhavapasabaddhah ॥ 6॥

ajnanapaṅkaparimagnamapetasaram
duhkhalayam maranajanmajaravasaktam ।
samsarabandhanamanityamavekaya dhanya
jnanasina tadavasirya viniscayanti ॥ 7॥

santairananyamatibhirmadhurasvabhavaih
ekatvaniscitamanobhirapetamohaih ।
sakam vaneau vijitatmapadasvarupam
tadvastu samyaganisam vimrsanti dhanyah ॥ 8॥

ahimiva janayogam sarvada varjayedyah
kunapamiva sunarim tyaktukamo viragi ।
viaamiva viaayanyo manyamano durantan
jayati paramahamso muktibhavam sameti ॥ 9॥

sampurnam jagadeva nandanavanam sarve’pi kalpadruma
gaṅgam vari samastavarinivahah punyah samastah kriyah ।
vacah prakrtasamskrtah srutisirovaranasi medini
sarvavasthitirasya vastuviaaya drate parabrahmani ॥ 10॥

॥ iti srimad saṅkaracaryaviracitam dhanyaatakam samaptam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *