Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Durga Ashtakam Lyrics in English

Durga Ashtakam Lyrics in English

1402 Views

durgāṣṭakam Lyrics in English:

durge paresi subhadesi paratparesi
vandye mahesadayite karunarnavesi ।
stutye svadhe sakalatapahare suresi
krsnastute kuru krpam lalite’khilesi ॥ 1॥

divye nute srutisatairvimale bhavesi
kandarpadarasatasundari madhavesi ।
medhe girisatanaye niyate sivesi
krsnastute kuru krpam lalite’khilesi ॥ 2॥

rasesvari pranatatapahare kulesi
dharmapriye bhayahare varadagragesi ।
vagdevate vidhinute kamalasanesi
krsnastutekuru krpam lalite’khilesi ॥ 3॥

pujye mahavrsabhavahini mamgalesi
padme digambari mahesvari kananesi
ramyedhare sakaladevanute gayesi
krsnastute kuru krpam lalite’khilesi ॥ 4॥

sraddhe sura’suranute sakale jalesi
gamge girisadayite gananayakesi ।
dakse smasananilaye suranayakesi
krsnastute kuru krpam lalite’khilesi ॥ 5॥

tare krpardranayane madhukaitabhesi
vidyesvaresvari yame nikhalaksaresi ।
urje catuhstani sanatani muktakesi
krsnastute kuru krpam lalita’khilesi ॥ 6॥

mokse’sthire tripurasundaripatalesi
mahesvari trinayane prabale makhesi ।
trsne taramgini bale gatide dhruvesi
krsnastute kuru krpam lalite’khilesi ॥ 7॥

visvambhare sakalade vidite jayesi
vindhyasthite sasimukhi ksanade dayesi ।
matah sarojanayane rasike smaresi
krsnastute kuru krpam lalite’khilesi ॥ 8॥

durgastakam pathati yah prayatah prabhate
sarvarthadam hariharadinutam varenyam ।
durgam supujya mahitam vividhopacaraih
prapnoti vamchitaphalam na ciranmanusyah ॥ 9॥

॥ iti sri matparamahamsaparivrajakacarya
srimaduttaramnayajyotispithadhisvarajagadguru-samkaracarya-svami-
srisantananda sarasvati sisya-svami sri madanantananda-sarasvati
viracitam sri durgastakam sampurnam॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *