Durga Saptasati

Durga Saptasati Chandika Dhyanam Lyrics in Kannada

Durga Saptasati Chandika Dhyanam in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಚಂಡಿಕಾ ಧ್ಯಾನಂ ॥
ಓಂ ಬಂಧೂಕಕುಸುಮಾಭಾಸಾಂ ಪಂಚಮುಂಡಾಧಿವಾಸಿನೀಮ್ |
ಸ್ಫುರಚ್ಚಂದ್ರಕಲಾರತ್ನಮುಕುಟಾಂ ಮುಂಡಮಾಲಿನೀಮ್ ||

ತ್ರಿನೇತ್ರಾಂ ರಕ್ತವಸನಾಂ ಪೀನೋನ್ನತಘಟಸ್ತನೀಮ್ |
ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಚ ವರಂ ಚಾಭಯಕಂ ಕ್ರಮಾತ್ ||

ದಧತೀಂ ಸಂಸ್ಮರೇನ್ನಿತ್ಯಮುತ್ತರಾಮ್ನಾಯಮಾನಿತಾಮ್ |

ಯಾ ಚಂಡೀ ಮಧುಕೈಟಭಾದಿದಲನೀ ಯಾ ಮಾಹಿಷೋನ್ಮೂಲಿನೀ
ಯಾ ಧೂಮ್ರೇಕ್ಷಣಚಂಡಮುಂಡಮಥನೀ ಯಾ ರಕ್ತಬೀಜಾಶನೀ |
ಶಕ್ತಿಃ ಶುಂಭನಿಶುಂಭದೈತ್ಯದಲನೀ ಯಾ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರೀ ಪರಾ
ಸಾ ದೇವೀ ನವಕೋಟಿಮೂರ್ತಿಸಹಿತಾ ಮಾಂ ಪಾತು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರೀ ||

Also Read:

Durga Saptasati Chandika Dhyanam Lyrics in English | Hindi | Kannada | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment