Ganesh Stotram

Sri Ganesha Ashtottara Sata Namavali in Bengali and English

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Namavali Lyrics in Bengali:
ওং গজাননায় নমঃ
ওং গণাধ্য়ক্ষায় নমঃ
ওং বিঘ্নারাজায় নমঃ
ওং বিনায়কায় নমঃ
ওং দ্ত্বেমাতুরায় নমঃ
ওং দ্বিমুখায় নমঃ
ওং প্রমুখায় নমঃ
ওং সুমুখায় নমঃ
ওং কৃতিনে নমঃ
ওং সুপ্রদীপায় নমঃ ||1০||

ওং সুখ নিধয়ে নমঃ
ওং সুরাধ্য়ক্ষায় নমঃ
ওং সুরারিঘ্নায় নমঃ
ওং মহাগণপতয়ে নমঃ
ওং মান্য়ায় নমঃ
ওং মহা কালায় নমঃ
ওং মহা বলায় নমঃ
ওং হেরংবায় নমঃ
ওং লংব জঠরায় নমঃ
ওং হ্রস্ব গ্রীবায় নমঃ ||2০||

ওং মহোদরায় নমঃ
ওং মদোত্কটায় নমঃ
ওং মহাবীরায় নমঃ
ওং মংত্রিণে নমঃ
ওং মংগল স্বরায় নমঃ
ওং প্রমধায় নমঃ
ওং প্রথমায় নমঃ
ওং প্রাজ্ঞায় নমঃ
ওং বিঘ্নকর্ত্রে নমঃ
ওং বিঘ্নহংত্রে নমঃ ||3০||

ওং বিশ্ব নেত্রে নমঃ
ওং বিরাট্পতয়ে নমঃ
ওং শ্রীপতয়ে নমঃ
ওং বাক্পতয়ে নমঃ
ওং শৃংগারিণে নমঃ
ওং অশ্রিত বত্সলায় নমঃ
ওং শিবপ্রিয়ায় নমঃ
ওং শীঘ্রকারিণে নমঃ
ওং শাশ্বতায় নমঃ
ওং বলায় নমঃ ||4০||

ওং বলোত্থিতায় নমঃ
ওং ভবাত্মজায় নমঃ
ওং পুরাণ পুরুষায় নমঃ
ওং পূষ্ণে নমঃ
ওং পুষ্করোত্ষিপ্ত বারিণে নমঃ
ওং অগ্রগণ্য়ায় নমঃ
ওং অগ্রপূজ্য়ায় নমঃ
ওং অগ্রগামিনে নমঃ
ওং মংত্রকৃতে নমঃ
ওং চামীকর প্রভায় নমঃ ||5০||

ওং সর্বায় নমঃ
ওং সর্বোপাস্য়ায় নমঃ
ওং সর্ব কর্ত্রে নমঃ
ওং সর্বনেত্রে নমঃ
ওং সর্বসিধ্ধি প্রদায় নমঃ
ওং সর্ব সিদ্ধয়ে নমঃ
ওং পংচহস্তায় নমঃ
ওং পার্বতীনংদনায় নমঃ
ওং প্রভবে নমঃ
ওং কুমার গুরবে নমঃ ||6০||

ওং অক্ষোভ্য়ায় নমঃ
ওং কুংজরাসুর ভংজনায় নমঃ
ওং প্রমোদায় নমঃ
ওং মোদকপ্রিয়ায় নমঃ
ওং কাংতিমতে নমঃ
ওং ধৃতিমতে নমঃ
ওং কামিনে নমঃ
ওং কপিত্থবন প্রিয়ায় নমঃ
ওং ব্রহ্মচারিণে নমঃ
ওং ব্রহ্মরূপিণে নমঃ ||7০||

ওং ব্রহ্মবিদ্য়াদি দানভুবে নমঃ
ওং জিষ্ণবে নমঃ
ওং বিষ্ণুপ্রিয়ায় নমঃ
ওং ভক্ত জীবিতায় নমঃ
ওং জিত মন্মথায় নমঃ
ওং ঐশ্বর্য় কারণায় নমঃ
ওং জ্য়ায়সে নমঃ
ওং য়ক্ষকিন্নের সেবিতায় নমঃ
ওং গংগা সুতায় নমঃ
ওং গণাধীশায় নমঃ ||8০||

ওং গংভীর নিনদায় নমঃ
ওং বটবে নমঃ
ওং অভীষ্ট বরদায়িনে নমঃ
ওং জ্য়োতিষে নমঃ
ওং ভক্ত নিথয়ে নমঃ
ওং ভাব গম্য়ায় নমঃ
ওং মংগল প্রদায় নমঃ
ওং অব্বক্তায় নমঃ
ওং অপ্রাকৃত পরাক্রমায় নমঃ
ওং সত্য় ধর্মিণে নমঃ ||9০||

ওং সখয়ে নমঃ
ওং সরসাংবু নিথয়ে নমঃ
ওং মহেশায় নমঃ
ওং দিব্য়াংগায় নমঃ
ওং মণিকিংকিণী মেখালায় নমঃ
ওং সমস্ত দেবতা মূর্তয়ে নমঃ
ওং সহিষ্ণবে নমঃ
ওং সততোত্থিতায় নমঃ
ওং বিঘাত কারিণে নমঃ
ওং বিশ্বগ্দৃশে নমঃ ||1০০||

ওং বিশ্বরক্ষাকৃতে নমঃ
ওং কল্য়াণ গুরবে নমঃ
ওং উন্মত্ত বেষায় নমঃ
ওং অপরাজিতে নমঃ
ওং সমস্ত জগদাধারায় নমঃ
ওং সর্ত্বেশ্বর্য় প্রদায় নমঃ
ওং আক্রাংত চিদ চিত্প্রভবে নমঃ
ওং শ্রী বিঘ্নেশ্বরায় নমঃ ||1০8||

Ganesha Stotrams – Ganesha Ashtottara Sata Namavali Lyrics in English
Om Gajananaya Namah|
Om Ganadhyakshaya Namah|
Om Vighnarajaya Namah|
Om Vinayakaya Namah|
Om Dvaimaturaya Namah|
Om Dwimukhaya Namah|
Om Pramukhaya Namah|
Om Sumukhaya Namah|
Om Kritine Namah|
Om Supradipaya Namah| 10

Om Sukhanidhaye Namah|
Om Suradhyakshaya Namah|
Om Surarighnaya Namah|
Om Mahaganapataye Namah|
Om Manyaya Namah|
Om Mahakalaya Namah|
Om Mahabalaya Namah|
Om Herambaya Namah|
Om Lambajatharayai Namah|
Om Haswa Grivaya Namah| 20

Om Mahodaraya Namah|
Om Madotkataya Namah|
Om Mahaviraya Namah|
Om Mantrine Namah|
Om Mangala Swaraya Namah|
Om Pramadhaya Namah|
Om Prathamaya Namah|
Om Prajnaya Namah|
Om Vighnakartre Namah|
Om Vignahartre Namah| 30

Om Vishwanetre Namah|
Om Viratpataye Namah|
Om Shripataye Namah|
Om Vakpataye Namah|
Om Shringarine Namah|
Om Ashritavatsalaya Namah|
Om Shivapriyaya Namah|
Om Shighrakarine Namah|
Om Shashwataya Namah|
Om Bala Namah| 40

Om Balotthitaya Namah|
Om Bhavatmajaya Namah|
Om Purana Purushaya Namah|
Om Pushne Namah|
Om Pushkarotshipta Varine Namah|
Om Agraganyaya Namah|
Om Agrapujyaya Namah|
Om Agragamine Namah|
Om Mantrakrite Namah|
Om Chamikaraprabhaya Namah| 50

Om Sarvaya Namah|
Om Sarvopasyaya Namah|
Om Sarva Kartre Namah|
Om Sarvanetre Namah|
Om Sarvasiddhipradaya Namah|
Om Siddhaye Namah|
Om Panchahastaya Namah|
Om Parvatinandanaya Namah|
Om Prabhave Namah|
Om Kumaragurave Namah| 60

Om Akshobhyaya Namah|
Om Kunjarasura Bhanjanaya Namah|
Om Pramodaya Namah|
Om Modakapriyaya Namah|
Om Kantimate Namah|
Om Dhritimate Namah|
Om Kamine Namah|
Om Kapitthapanasapriyaya Namah|
Om Brahmacharine Namah|
Om Brahmarupine Namah| 70

Om Brahmavidyadi Danabhuve Namah|
Om Jishnave Namah|
Om Vishnupriyaya Namah|
Om Bhakta Jivitaya Namah|
Om Jitamanmadhaya Namah|
Om Aishwaryakaranaya Namah|
Om Jyayase Namah|
Om Yaksha Kinnerasevitaya Namah|
Om Ganga Sutaya Namah|
Om Ganadhishaya Namah| 80

Om Gambhira Ninadaya Namah|
Om Vatave Namah|
Om Abhishtavaradaya Namah|
Om Jyotishe Namah|
Om Bhktanidhaye Namah|
Om Bhavagamyaya Namah|
Om Mangalapradaya Namah|
Om Avyaktaya Namah|
Om Aprakrita Parakramaya Namah|
Om Satyadharmine Namah| 90

Om Sakhaye Namah|
Om Sarasambunidhaye Namah|
Om Maheshaya Namah|
Om Divyangaya Namah|
Om Manikinkini Mekhalaya Namah|
Om Samasta Devata Murtaye Namah|
Om Sahishnave Namah|
Om Satatotthitaya Namah|
Om Vighatakarine Namah|
Om Vishwagdrishe Namah| 100

Om Vishwarakshakrite Namah|
Om Kalyanagurave Namah|
Om Unmattaveshaya Namah|
Om Aparajite Namah|
Om Samsta Jagadadharaya Namah|
Om Sarwaishwaryapradaya Namah|
Om Akranta Chida Chitprabhave Namah|
Om Shri Vighneshwaraya Namah| 108

Ads