Vishnu Stotram

Govindashtakam Lyrics in Tamil and English With Meaning

Sri Govindashtakam was wrote by Adi Shankaracharya

Lord Maha Vishnu Stotram – Govindashtakam Stotram Lyrics in Tamil:

ஸத்யம் ஜ்ஞானமனம்தம் னித்யமனாகாஶம் பரமாகாஶம் |
கோஷ்டப்ராம்கணரிம்கணலோலமனாயாஸம் பரமாயாஸம் |
மாயாகல்பிதனானாகாரமனாகாரம் புவனாகாரம் |
க்ஷ்மாமானாதமனாதம் ப்ரணமத கோவிம்தம் பரமானம்தம் || 1 ||

ம்றுத்ஸ்னாமத்ஸீஹேதி யஶோதாதாடனஶைஶவ ஸம்த்ராஸம் |
வ்யாதிதவக்த்ராலோகிதலோகாலோகசதுர்தஶலோகாலிம் |
லோகத்ரயபுரமூலஸ்தம்பம் லோகாலோகமனாலோகம் |
லோகேஶம் பரமேஶம் ப்ரணமத கோவிம்தம் பரமானம்தம் || 2 ||

த்ரைவிஷ்டபரிபுவீரக்னம் க்ஷிதிபாரக்னம் பவரோகக்னம் |
கைவல்யம் னவனீதாஹாரமனாஹாரம் புவனாஹாரம் |
வைமல்யஸ்புடசேதோவ்றுத்திவிஶேஷாபாஸமனாபாஸம் |
ஶைவம் கேவலஶாம்தம் ப்ரணமத கோவிம்தம் பரமானம்தம் || 3 ||

Sri Govindashtakam Stotram

கோபாலம் ப்ரபுலீலாவிக்ரஹகோபாலம் குலகோபாலம் |
கோபீகேலனகோவர்தனத்றுதிலீலாலாலிதகோபாலம் |
கோபிர்னிகதித கோவிம்தஸ்புடனாமானம் பஹுனாமானம் |
கோபீகோசரதூரம் ப்ரணமத கோவிம்தம் பரமானம்தம் || 4 ||

கோபீமம்டலகோஷ்டீபேதம் பேதாவஸ்தமபேதாபம் |
ஶஶ்வத்கோகுரனிர்தூதோத்கத தூளீதூஸரஸௌபாக்யம் |
ஶ்ரத்தாபக்திக்றுஹீதானம்தமசிம்த்யம் சிம்திதஸத்பாவம் |
சிம்தாமணிமஹிமானம் ப்ரணமத கோவிம்தம் பரமானம்தம் || 5 ||

ஸ்னானவ்யாகுலயோஷித்வஸ்த்ரமுபாதாயாகமுபாரூடம் |
வ்யாதித்ஸம்தீரத திக்வஸ்த்ரா தாதுமுபாகர்ஷம்தம் தாஃ
னிர்தூதத்வயஶோகவிமோஹம் புத்தம் புத்தேரம்தஸ்தம் |
ஸத்தாமாத்ரஶரீரம் ப்ரணமத கோவிம்தம் பரமானம்தம் || 6 ||

காம்தம் காரணகாரணமாதிமனாதிம் காலதனாபாஸம் |
காளிம்தீகதகாலியஶிரஸி ஸுன்றுத்யம்தம் முஹுரத்யம்தம் |
காலம் காலகலாதீதம் கலிதாஶேஷம் கலிதோஷக்னம் |
காலத்ரயகதிஹேதும் ப்ரணமத கோவிம்தம் பரமானம்தம் || 7 ||

ப்றும்தாவனபுவி ப்றும்தாரககணப்றும்தாராதிதவம்தேஹம் |
கும்தாபாமலமம்தஸ்மேரஸுதானம்தம் ஸுஹ்றுதானம்தம் |
வம்த்யாஶேஷ மஹாமுனி மானஸ வம்த்யானம்தபதத்வம்த்வம் |
வம்த்யாஶேஷகுணாப்திம் ப்ரணமத கோவிம்தம் பரமானம்தம் || 8 ||

கோவிம்தாஷ்டகமேதததீதே கோவிம்தார்பிதசேதா யஃ |
கோவிம்தாச்யுத மாதவ விஷ்ணோ கோகுலனாயக க்றுஷ்ணேதி |
கோவிம்தாம்க்ரி ஸரோஜத்யானஸுதாஜலதௌதஸமஸ்தாகஃ |
கோவிம்தம் பரமானம்தாம்றுதமம்தஸ்தம் ஸ தமப்யேதி ||

இதி ஶ்ரீ ஶம்கராசார்ய விரசித ஶ்ரீகோவிம்தாஷ்டகம் ஸமாப்தம்

Lord Maha Vishnu Stotram – Govindashtakam Stotram Meaning

I salute that Govinda who is the extreme limit of happiness,
Who is truth, wisdom, eternal , stable, not ether bound and the eternal ether,
Who is happy to crawl in cow sheds, is beyond problems and is the end of problems,
Who due to illusion appears as without any form and with many forms,
And who is of the universe, consort of Lakshmi and is without any lord.

I salute that Govinda who is the extreme limit of happiness,
Who with a child like fear of Yasoda’s punishment when he ate mud,
Showed her in his open mouth visible and invisible part of fourteen worlds,
Who is the ultimate basis of the three worlds which are visible and not visible,
And who is the lord of earth and the eternal goal thereof.

I salute that Govinda who is the extreme limit of happiness,
Who killed the valorous enemies of devas, reduced the burden of earth,
Who cures the sorrow caused by the day today life,
Who is ever detached, who eats butter, who eats no food, who eats the earth,
Who shines in the mind when it is clear but cannot be revealed by anything else,
And who is peaceful , is peace and nothing else but peace.

I salute that Govinda who is the extreme limit of happiness,
Who looks after all beings in his playful form of cowherd,
Who protects those who look after cows, who playfully lifted ,
The govardhana where gopis play and made gopa lads happy,
Whose name “Govinda” is clearly by the cows*, who has many names,
And who always is beyond the reach of the ignorant#.

I salute that Govinda who is the extreme limit of happiness,
Who is present in each and every group of gopis, who appears,
In differing forms but actually is without difference.
Whose pretty form is covered by the dust raised by the hooves of cows,
Who is realized by attention and devotion in thought, who is beyond thought,
And whose greatness is determined by the gem of individual’s thought.

I salute that Govinda who is the extreme limit of happiness,
Who climbed the tree along with cloths of women taking bath in the pond,
Who wanted those who want their cloths back, to come close to the tree in the nude*,
Who destroyed sorrow and passion, who is wise, who is at the end of wisdom,
And who has a body that did not get disturbed by the senses.

I salute that Govinda who is the extreme limit of happiness,
Who is pretty , cause of causes, primeval , without beginning and a form of time,
Who danced again and again on the head of serpent Kaliya in the river Yamuna,
Who is black in colour, ever present in time and destroys the evil effects of Kali,
And who is the cause of the march of time from the past to the future..

I salute that Govinda who is the extreme limit of happiness,
Who in the land of Brindavan is being worshipped by crowd of worshipful devas,
Whose nectar like smile is as pretty as jasmine flower, who gives happiness to his friends,
Whose twin feet are worshipped by the heart of great and worshipful sages,
And who is the sea of good qualities which are worshipped by all.

Lord Maha Vishnu Stotram – Govindashtakam Stotram Lyrics in English

Sathyam jnanam anantham nithyamanakasam paramakasam,
Goshta prangana ringana lolam anayasam paramayasam,
Maya kalpitha nanakara manakaram bhuvanakaram,
Kshmama nadha manadham, pranamatha govindam paramanandham. || 1 ||

Mruth sanamathsihethi yasodha thadana shaisava sam thrasam,
Vyadhitha vakthralokitha lokaloka chathurdasa lokaleem,
Loka thrayapura moola sthambham , lokalokamanalokam,
Lokesam paramesam, pranamatha govindam paramanandham. || 2 ||

Trivishta paripuveeragnam, kshithi bharagnam, bhava rogagnam,
Kaivalyam nava neethaa haara manaahaaram bhuvanaharam,
Vaimalya sphuta chetho vruthi viseshabhaasa manabhasam,
Saivam kevala santham, pranamatha govindam paramanandham. || 3 ||

Gopalam Leela vigraha gopalam Kula gopalam,
Gopi khelana govardhana dhruthi leela laalitha gopalam,
Gopir nigaditha govinda sphuta naamaanam bahu namananam,
Gopi gochara dhooram, pranamatha govindam paramanandham. || 4 ||

Gopi mandala goshtee bedham, bhedavastha bhedhabham,
Saswath gokhura nirdhathothkrutha dhooli sara soubhagyam,
Sradha bhakthi grahithananda chinthyam chinthida sadhbhavam,
Chinthamani mahimanam, pranamatha govindam paramanandham. || 5 ||

Snana kula yoshid vasthra mupadhayaga muparoodam,
Vyadhitsantheeradha digvasthradhy upadathu mupakarshantham,
Nirdhootha dhwaya soka vimoham budham budheranthastham,
Saththa mathra sareeram , pranamatha govindam paramanandham. || 6 ||

Kantham karana makarana adhi manadhim , kala manabhasam,
Kalindi gatha kaliya sirasi muhur nruthyantham sunruthyantham,
Kalam kalamanatheetham kalithasesham kalidoshagyam,
Kala thraya gatha hethum, pranamatha govindam paramanandham. || 7 ||

Vrundavana bhuvi vrundharaka gana vrundharadhitha vandeham,
Kundhabamala mandasmera sudhanandam suhrud anandam,
Vandhya sesha maha muni manasa vandhyananda pada dwandwam,
Vandhya sesha gunabdheem, pranamatha govindam paramanandham. || 8 ||

Govindashtakamethad adheeta govindarpitha chethayo,
Govindachyutha madhava vishno, gokula nayaka krushnethi,
Govindangri saroja dhyana sudha jala dhoutha samasthago,
Govindam paramanandam amruthamathastham sa samabhyethi. || 9 ||