Ashtaka

Hymn to Nitai or Nityananda Lyrics in Gujarati with Meaning

નિત્યાનન્દાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

શરચ્ચન્દ્રભ્રાન્તિં સ્ફુરદમલકાન્તિં ગજગતિં
હરિપ્રેમોન્મત્તં ધૃતપરમસત્ત્વં સ્મિતમુખમ્ ।
સદાઘૂર્ણન્નેત્રં કરકલિતવેત્રં કલિભિદં
ભજે નિત્યાનન્દં ભજનતરુકન્દં નિરવધિ ॥ ૧॥

રસાનામાગારં સ્વજનગણસર્વસ્વમતુલં
તદીયૈકપ્રાણપ્રમિતવસુધાજાહ્નવપતિમ્ ।
સદાપ્રેમોન્માદં પરમવિદિતં મન્દમનસાં
ભજે નિત્યાનન્દં ભજનતરુકન્દં નિરવધિ ॥ ૨॥

શચીસૂનુપ્રેષ્ઠં નિખિલજગદિષ્ટં સુખમયં
કલૌ મજ્જજ્જિવોદ્ધરણકરણોદ્દામકરુણમ્ ।
હરેરાખ્યાનાદ્વા ભવજલધિગર્વોન્નતિહરં
ભજે નિત્યાનન્દં ભજનતરુકન્દં નિરવધિ ॥ ૩॥

અયે ભ્રાતર્નૄણાં કલિકલુષિણાં કિં નુ ભવિતા
તથા પ્રાયશ્ચિત્તં રચય યદનાયાસત ઇમે ।
વ્રજન્તિ ત્વામિત્થં સહ ભગવતા મન્ત્રયતિ યો
ભજે નિત્યાનન્દં ભજનતરુકન્દં નિરવધિ ॥ ૪॥

યથેષ્ઠં રે ભ્રાતઃ કુરુ હરિહરિધ્વાનમનિશં
તતો વઃ સંસારામ્બુધિતરણદાયો મયિ લગેત્ ।
ઇદં બાહુસ્ફોટૈરટતિ રટયન્ યઃ પ્રતિગૃહં
ભજે નિત્યાનન્દં ભજનતરુકન્દં નિરવધિ ॥ ૫॥

બલાત્ સંસારામ્ભોનિધિહરણકુમ્ભોદ્ભવમહો
સતાં શ્રેયઃસિન્ધૂન્નતિકુમુદબન્ધું સમુદિતં ।
ખલશ્રેણીસ્ફૂર્જિત્તિમિરહરસૂર્યપ્રભમહં
ભજે નિત્યાનન્દં ભજનતરુકન્દં નિરવધિ ॥ ૬॥

નટન્તં ગાયન્તં હરિમનુવદન્તં પથિ પથિ
વ્રજન્તં પશ્યન્તં સ્વમપિ ન દયન્તં જનગણમ્ ।
પ્રકુર્વન્તં સન્તં સકરુણદૃગન્તં પ્રકલનાદ્-
ભજે નિત્યાનન્દં ભજનતરુકન્દં નિરવધિ ॥ ૭॥

સુબિભ્રાણં ભ્રાતુઃ કરસરસિજં કોમલતરં
મિથો વક્ત્રાલોકોચ્છલિતપરમાનન્દહૃદયમ્ ।
ભ્રમન્તં માધુર્યૈરહહ મદયન્તં પુરજનાન્
ભજે નિત્યાનન્દં ભજનતરુકન્દં નિરવધિ ॥ ૮॥

રસાનામાધારં રસિકવરસદ્વૈષ્ણવધનં
રસાગારં સારં પતિતતતિતારં સ્મરણતઃ ।
પરં નિત્યાનન્દાષ્ટકમિદમપૂર્વં પઠતિ યઃ
તદઙ્ઘ્રિદ્વન્દ્વાબ્જં સ્ફુરતુ નિતરાં તસ્ય હૃદયે ॥ ૯॥

ઇતિ વૃન્દાવનદાસઠાકૂરવિરચિતં નિત્યાનન્દાષ્ટકં સમ્પૂર્ણમ્ ।

Hymn to Nitai or Nityananda Meaning:

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, whose bright face mocks the full autumn moon, whose pure complexion glistens, whose gait is like that of a maddened elephant, who is always intoxicated in Krsna-prema, who embodies pure spiritual energy, whose face holds a gentle smile, whose eyes are always rolling due to His absorption in Krsna-prema, whose lotus hand holds a glowing staff, and who, by the performance of nama-sankirtana, pierces the influence of Kali-yuga. || 1 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the mainstay of all the rasas, who is everything to His devotees, who is beyond compare, who is the master of both Vasudha and Jahnava-devi, who consider Him more dear than their own lives, who is always maddened in Krsna-prema, and who is unknown only to those of meager intelligence. || 2 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is very dear to Sri Saci-nandana, who is worshipped by the entire universe, who is the embodiment of happiness, who possesses infinite mercy for delivering the souls who are drowning in the age of Kali, and who, by the performance of sri-harinama-sankirtana, thwarts the progressing false pride of the ocean of repeated birth and death. || 3 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who said to Sri Krsna Caitanya, “Hey brother Gauranga! What will be the destination of the sinful souls of Kali-yuga and how will theyt be redeemed? Please devise a method by which they will easily attain You.” || 4 ||

I perpetually worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who wandered around Bengal and, approaching the door of each and every home, threw open His arms and exclaimed, “O brothers! All of you should eternally perform sri-harinama-sankirtana together. By doing so, I will take the responsibility to deliver you all from the ocean of material existence.” || 5 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who is the Agastya Muni who forcibly swallows the ocean of repeated birth and death, who is a rising full moon which increases the ocean of the saintly persons’ welfare, and who is a sun which dissipates the darkness of ignorance cast by the various classes of miscreants. || 6 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the tree of Krsna-bhakti, who wandered on every path in Bengal dancing, singing, and calling out “Hari bol! Hari bol!” and who lovingly bestowed merciful sidelong glances upon those who were not compassionate to even their own selves. || 7 ||

I eternally worship Sri Nityananda Prabhu, the root of the Krsna-bhakti tree, who held the supremely soft lotus-hand of His brother Sri Gauranga Mahaprabhu, whose heart became filled with the highest bliss when the two brothers gazed into each other’s faces, and who wandered here and there delighting the townspeople with His sweetness. || 8 ||

May Sri Nityananda Prabhu place His lotus feet in the heart of one who lovingly recites this unprecedented Nityanandastaka, which is the reservoir of rasa, the greatest treasure of the most exalted of rasika Vaisnavas, and the storehouse of the essence of bhakti-rasa. This astaka is sung in the melody known as ‘Sikharini”. || 9 ||

Add Comment

Click here to post a comment