Ashtaka

Hymn to River Manikarnika Lyrics in Telugu | మణికర్ణికాష్టకమ్

మణికర్ణికాష్టకమ్ Lyrics in Telugu:

త్వత్తీరే మణికర్ణికే హరిహరౌ సాయుజ్యముక్తిప్రదౌ
వాదన్తౌ కురుతః పరస్పరముభౌ జన్తోః ప్రయాణోత్సవే ।
మద్రూపో మనుజోఽయమస్తు హరిణా ప్రోక్తః శివస్తత్క్షణాత్
తన్మధ్యాద్భృగులాఞ్ఛనో గరుడగః పీతామ్బరో నిర్గతః ॥ ౧॥

ఇన్ద్రాద్యాస్త్రిదశాః పతన్తి నియతం భోగక్షయే యే పున
ర్జాయన్తే మనుజాస్తతోపి పశవః కీటాః పతఙ్గాదయః ।
యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జన్తి నిష్కల్మషాః
సాయుజ్యేఽపి కిరీటకౌస్తుభధరా నారాయణాః స్యుర్నరాః ॥ ౨॥

కాశీ ధన్యతమా విముక్తనగరీ సాలంకృతా గఙ్గయా
తత్రేయం మణికర్ణికా సుఖకరీ ముక్తిర్హి తత్కింకరీ ।
స్వర్లోకస్తులితః సహైవ విబుధైః కాశ్యా సమం బ్రహ్మణా
కాశీ క్షోణితలే స్థితా గురుతరా స్వర్గో లఘుత్వం గతః ॥ ౩॥

గఙ్గాతీరమనుత్తమం హి సకలం తత్రాపి కాశ్యుత్తమా
తస్యాం సా మణికర్ణికోత్తమతమా యేత్రేశ్వరో ముక్తిదః ।
దేవానామపి దుర్లభం స్థలమిదం పాపౌఘనాశక్షమం
పూర్వోపార్జితపుణ్యపుఞ్జగమకం పుణ్యైర్జనైః ప్రాప్యతే ॥ ౪॥

దుఃఖామ్భోధిగతో హి జన్తునివహస్తేషాం కథం నిష్కృతిః
జ్ఞాత్వా తద్వి విరిఞ్చినా విరచితా వారాణసీ శర్మదా ।
లోకాఃస్వర్గసుఖాస్తతోఽపి లఘవో భోగాన్తపాతప్రదాః
కాశీ ముక్తిపురీ సదా శివకరీ ధర్మార్థమోక్షప్రదా ॥ ౫॥

ఏకో వేణుధరో ధరాధరధరః శ్రీవత్సభూషాధరః
యోఽప్యేకః కిల శంకరో విషధరో గఙ్గాధరో మాధవః ।
యే మాతర్మణికర్ణికే తవ జలే మజ్జన్తి తే మానవాః
రుద్రా వా హరయో భవన్తి బహవస్తేషాం బహుత్వం కథమ్ ॥ ౬॥

త్వత్తీరే మరణం తు మఙ్గలకరం దేవైరపి శ్లాధ్యతే
శక్రస్తం మనుజం సహస్రనయనైర్ద్రష్టుం సదా తత్పరః ।
ఆయాన్తం సవితా సహస్రకిరణైః ప్రత్యుగ్దతోఽభూత్సదా
పుణ్యోఽసౌ వృషగోఽథవా గరుడగః కిం మన్దిరం యాస్యతి ॥ ౭॥

మధ్యాహ్నే మణికర్ణికాస్నపనజం పుణ్యం న వక్తుం క్షమః
స్వీయైరబ్ధశతైశ్చతుర్ముఖధరో వేదార్థదీక్షాగురుః ।
యోగాభ్యాసబలేన చన్ద్రశిఖరస్తత్పుణ్యపారంగతః
త్వత్తీరే ప్రకరోతి సుప్తపురుషం నారాయణం వా శివమ్ ॥ ౮॥

కృచ్ఛైర్ః కోటిశతైః స్వపాపనిధనం యచ్చాశ్వమేధైః ఫలం
తత్సర్వే మణికర్ణికాస్నపనజే పుణ్యే ప్రవిష్టం భవేత్ ।
స్నాత్వా స్తోత్రమిదం నరః పఠతి చేత్సంసారపాథోనిధిం
తీర్త్వా పల్వలవత్ప్రయాతి సదనం తేజోమయం బ్రహ్మణః ॥ ౯॥

ఇతి శ్రీమత్పరమహంసపరివ్రాజకాచార్యస్య
శ్రీగోవిన్దభగవత్పూజ్యపాదశిష్యస్య
శ్రీమచ్ఛంకరభగవతః కృతౌ
మణికర్ణికాష్టకం సమ్పూర్ణమ్ ॥