Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Ishana Stuti Lyrics in Tamil

Ishana Stuti in Tamil Lyrics:

ஈஶாந ஸ்துதி꞉
வ்யாஸ உவாச ।
ப்ரஜாபதீநாம் ப்ரத²மம் தேஜஸாம் புருஷம் ப்ரபு⁴ம் ।
பு⁴வநம் பூ⁴ர்பு⁴வம் தே³வம் ஸர்வலோகேஶ்வரம் ப்ரபு⁴ம் ॥ 1 ॥

ஈஶாநம் வரத³ம் பார்த² த்³ருஷ்டவாநஸி ஶங்கரம் ।
தம் க³ச்ச² ஶரணம் தே³வம் வரத³ம் பு⁴வநேஶ்வரம் ॥ 2 ॥

மஹாதே³வம் மஹாத்மாநமீஶாநம் ஜடிலம் ஶிவம் ।
த்ர்யக்ஷம் மஹாபு⁴ஜம் ருத்³ரம் ஶிகி²நம் சீரவாஸஸம் ॥ 3 ॥

மஹாதே³வம் ஹரம் ஸ்தா²ணும் வரத³ம் பு⁴வநேஶ்வரம் ।
ஜக³த்ப்ரதா⁴நமதி⁴கம் ஜக³த்ப்ரீதமதீ⁴ஶ்வரம் ॥ 4 ॥

ஜக³த்³யோநிம் ஜக³த்³த்³வீபம் ஜயிநம் ஜக³தோ க³திம் ।
விஶ்வாத்மாநாம் விஶ்வஸ்ருஜம் விஶ்வமூர்திம் யஶஸ்விநம் ॥ 5 ॥

விஶ்வேஶ்வரம் விஶ்வநரம் கர்மணாமீஶ்வரம் ப்ரபு⁴ம் ।
ஶம்பு⁴ம் ஸ்வயம்பு⁴ம் பூ⁴தேஶம் பூ⁴தப⁴வ்யப⁴வோத்³ப⁴வம் ॥ 6 ॥

யோக³ம் யோகே³ஶ்வரம் ஸர்வம் ஸர்வலோகேஶ்வரேஶ்வரம் ।
ஸர்வஶ்ரேஷ்ட²ம் ஜக³ச்ச்²ரேஷ்ட²ம் வரிஷ்ட²ம் பரமேஷ்டி²நம் ॥ 7 ॥

லோகத்ரயவிதா⁴தாரமேகம் லோகத்ரயாஶ்ரயம் ।
ஸுது³ர்ஜயம் ஜக³ந்நாத²ம் ஜந்மம்ருத்யுஜராதிக³ம் ॥ 8 ॥

ஜ்ஞாநாத்மாநம் ஜ்ஞாநக³ம்யம் ஜ்ஞாநஶ்ரேஷ்ட²ம் ஸுது³ர்வித³ம் ।
தா³தாரம் சைவ ப⁴க்தாநாம் ப்ரஸாத³விஹிதான் வரான் ॥ 9 ॥

தஸ்ய பாரிஷதா³ தி³வ்யா ரூபைர்நாநாவிதை⁴ர்விபோ⁴꞉ ।
வாமநா ஜடிலா முண்டா³ ஹ்ரஸ்வக்³ரீவா மஹோத³ரா꞉ ॥ 10 ॥

மஹாகாயா மஹோத்ஸாஹா மஹாகர்ணாஸ்ததா²பரே ।
அநநைர்விக்ருதை꞉ பாதை³꞉ பார்த² வேஷைஶ்ச வைக்ருதை꞉ ॥ 11 ॥

ஈத்³ருஶை꞉ ஸ மஹாதே³வ꞉ பூஜ்யமாநோ மஹேஶ்வர꞉ ।
ஸ ஶிவஸ்தாத தேஜஸ்வீ ப்ரஸாதா³த்³யாதி தே(அ)க்³ரத꞉ ॥ 12 ॥

தஸ்மின் கோ⁴ரே ஸதா³ பார்த² ஸங்க்³ராமே லோமஹர்ஷணே ।
த்³ரௌணிகர்ணக்ருபைர்கு³ப்தாம் மஹேஷ்வாஸை꞉ ப்ரஹாரிபி⁴꞉ ॥ 13 ॥

கஸ்தாம் ஸேநாம் ததா³ பார்த² மநஸாபி ப்ரத⁴ர்ஷயேத் ।
ருதே தே³வாந்மஹேஷ்வாஸாத்³ப³ஹுரூபாந்மஹேஶ்வராத் ॥ 14 ॥

ஸ்தா²துமுத்ஸஹதே கஶ்சிந்ந தஸ்மிந்நக்³ரத꞉ ஸ்தி²தே ।
ந ஹி பூ⁴தம் ஸமம் தேந த்ரிஷு லோகேஷு வித்³யதே ॥ 15 ॥

க³ந்தே⁴நாபி ஹி ஸங்க்³ராமே தஸ்ய க்ருத்³த⁴ஸ்ய ஶத்ரவ꞉ ।
விஸஞ்ஜ்ஞா ஹதபூ⁴யிஷ்டா² வேபந்தி ச பதந்தி ச ॥ 16 ॥

தஸ்மை நமஸ்து குர்வந்தோ தே³வாஸ்திஷ்ட²ந்தி வை தி³வி ।
யே சாந்யே மாநவா லோகே யே ச ஸ்வர்க³ஜிதோ நரா꞉ ॥ 17 ॥

யே ப⁴க்தா வரத³ம் தே³வம் ஶிவம் ருத்³ரமுமாபதிம் ।
இஹ லோகே ஸுக²ம் ப்ராப்ய தே யாந்தி பரமாம் க³திம் ॥ 18 ॥

நமஸ்குருஷ்வ கௌந்தேய தஸ்மை ஶாந்தாய வை ஸதா³ ।
ருத்³ராய ஶிதிகண்டா²ய கநிஷ்டா²ய ஸுவர்சஸே ॥ 19 ॥

கபர்தி³நே கராளாய ஹர்யக்ஷ வரதா³ய ச ।
யாம்யாயாரக்தகேஶாய ஸத்³வ்ருத்தே ஶங்கராய ச ॥ 20 ॥

காம்யாய ஹரிநேத்ராய ஸ்தா²ணவே புருஷாய ச ।
ஹரிகேஶாய முண்டா³ய கநிஷ்டா²ய ஸுவர்சஸே ॥ 21 ॥

பா⁴ஸ்கராய ஸுதீர்தா²ய தே³வதே³வாய ரம்ஹஸே ।
ப³ஹுரூபாய ஶர்வாய ப்ரியாய ப்ரியவாஸஸே ॥ 22 ॥

உஷ்ணீஷிணே ஸுவக்த்ராய ஸஹஸ்ராக்ஷாய மீடு⁴ஷே ।
கி³ரிஶாய ஸுஶாந்தாய பதயே சீரவாஸஸே ॥ 23 ॥

ஹிரண்யபா³ஹவே ராஜந்நுக்³ராய பதயே தி³ஶாம் ।
பர்ஜந்யபதயே சைவ பூ⁴தாநாம் பதயே நம꞉ ॥ 24 ॥

வ்ருக்ஷாணாம் பதயே சைவ க³வாம் ச பதயே ததா² ।
வ்ருக்ஷைராவ்ருதகாயாய ஸேநாந்யே மத்⁴யமாய ச ॥ 25 ॥

ஶ்ருவஹஸ்தாய தே³வாய த⁴ந்விநே பா⁴ர்க³வாய ச ।
ப³ஹுரூபாய விஶ்வஸ்ய பதயே முஞ்ஜவாஸஸே ॥ 26 ॥

ஸஹஸ்ரஶிரஸே சைவ ஸஹஸ்ரநயநாய ச ।
ஸஹஸ்ரபா³ஹவே சைவ ஸஹஸ்ரசரணாய ச ॥ 27 ॥

ஶரணம் க³ச்ச² கௌந்தேய வரத³ம் பு⁴வநேஶ்வரம் ।
உமாபதிம் விரூபாக்ஷம் த³க்ஷயஜ்ஞநிப³ர்ஹணம் ॥ 28 ॥

ப்ரஜாநாம் பதிமவ்யக்³ரம் பூ⁴தாநாம் பதிமவ்யயம் ।
கபர்தி³நம் வ்ருஷாவர்தம் வ்ருஷநாப⁴ம் வ்ருஷத்⁴வஜம் ॥ 29 ॥

வ்ருஷத³ர்பம் வ்ருஷபதிம் வ்ருஷஶ்ருங்க³ம் வ்ருஷர்ஷப⁴ம் ।
வ்ருஷாங்கம் வ்ருஷபோ⁴தா³ரம் வ்ருஷப⁴ம் வ்ருஷபே⁴க்ஷணம் ॥ 30 ॥

வ்ருஷாயுத⁴ம் வ்ருஷஶரம் வ்ருஷபூ⁴தம் மஹேஶ்வரம் ।
மஹோத³ரம் மஹாகாயம் த்³வீபிசர்மநிவாஸிநம் ॥ 31 ॥

லோகேஶம் வரத³ம் முண்ட³ம் ப்³ரஹ்மண்யம் ப்³ராஹ்மணப்ரியம் ।
த்ரிஶூலபாணிம் வரத³ம் க²ட்³க³சர்மத⁴ரம் ஶுப⁴ம் ॥ 32 ॥

பிநாகிநம் க²ண்ட³பர்ஶும் லோகாநாம் பதிமீஶ்வரம் । [க²ட்³க³த⁴ரம்]
ப்ரபத்³யே தே³வமீஶாநம் ஶரண்யம் சீரவாஸஸம் ॥ 33 ॥

நமஸ்தஸ்மை ஸுரேஶாய யஸ்ய வைஶ்ரவண꞉ ஸகா² ।
ஸுவாஸஸே நமோ நித்யம் ஸுவ்ரதாய ஸுத⁴ந்விநே ॥ 34 ॥

த⁴நுர்த⁴ராய தே³வய ப்ரியத⁴ந்வாய த⁴ந்விநே ।
த⁴ந்வந்தராய த⁴நுஷே த⁴ந்வாசார்யாய தே நம꞉ ॥ 35 ॥

உக்³ராயுதா⁴ய தே³வய நம꞉ ஸுரவராய ச ।
நமோ(அ)ஸ்து ப³ஹுரூபாய நமஸ்தே ப³ஹுத⁴ந்விநே ॥ 36 ॥

நமோ(அ)ஸ்து ஸ்தா²ணவே நித்யம் நமஸ்தஸ்மை ஸுத⁴ந்விநே ।
நமோ(அ)ஸ்து த்ரிபுரக்⁴நாய ப⁴க³க்⁴நாய ச வை நம꞉ ॥ 37 ॥

வநஸ்பதீநாம் பதயே நராணாம் பதயே நம꞉ ।
மாத்ரூணாம் பதயே சைவ க³ணாநாம் பதயே நம꞉ ॥ 38 ॥

க³வாம் ச பதயே நித்யம் யஜ்ஞாநாம் பதயே நம꞉ ।
அபாம் ச பதயே நித்யம் தே³வாநாம் பதயே நம꞉ ॥ 39 ॥

பூஷ்ணோ த³ந்தவிநாஶாய த்ர்யக்ஷாய வரதா³ய ச ।
ஹராய நீலகண்டா²ய ஸ்வர்ணகேஶாய வை நம꞉ ॥ 40 ॥

இதி ஶ்ரீமஹாபா⁴ரதே த்³ரோணபர்வணி த்ர்யதி⁴கத்³விஶதோ(அ)த்⁴யாயே ஈஶாந ஸ்துதி꞉ ॥

Also Read:

Ishana Stuti lyrics in Sanskrit | English | Telugu | Tamil | Kannada

Ishana Stuti Lyrics in Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top