ISKCON Temples USA Temples

ISKCON Birmingha, England Timings, Pooja and Address

ISKCON Daily Programs:

4:30 am – 5:00 am : Mangala Aarti
5:00 am – 5:15 am : Tulasi Arati
5:15 am – 7:00 am : Japa Meditation
7:00 am – 7:05 am : Darshan Arati
7:05 am – 7:30 am : Guru Puja
7:30 am – 8:30 am : Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita Class
12.30 pm – 12.55 pm : Raj Bhoga Aarti
4:00 pm – 4:10 pm : Dhupa Aarti
7:00 pm – 7:30 pm : Gaura Arati
7:30 pm – 8:30 pm : Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita Class

ISKCON Birmingha

Sunday Program:
2:00 pm – 3:00 pm: Kirtans (Lively Hare Krishna Chanting & Music)
3:00 pm – 4:00 pm: Class (Interactive Discussion from Vedic Literatures)
4:00 pm – 4:45 pm: Aarti, Kirtans, Narasimhadev’s prayers and any announcements.
4:45 pm – 6:00 pm: Prasadam (free pure vegetarian feast)

Deities:

Sri Sri Gaura Nitai
Sri Sri Jagannatha (Sri Krishna)
Baladeva (Balaram)
Srimati Subhadra Devi

Temple Songs and Prayers (Hare Krishna Temples):
Obeisances to Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada

(Said upon entering the temple room, and sung during many arati ceremonies.)

nama om vishnu-padaya
krishna-preshthaya bhu-tale
shrimate bhaktivedanta-
svamin iti namine
namas te sarasvate deve
gaura-vani-pracharine
nirvishesha-shunyavadi-
pashcatya-desha-tarine

Sri Sri Gurvashtaka

(Glories of the Spiritual Master, sung for early morning mangala arati,
by Srila Vishvanatha Chakravarti Thakura)

(1)
samsara-davanala-lidha-loka
tranaya karunya-ghanaghanatvam
praptasya kalyana-gunarnavasya
vande guroh shri-charanaravindam

(2)
mahaprabhoh kirtana-nritya-gita-
vaditra-madyan-manaso rasena
romancha-kampashru-taranga-bhajo
vande guroh shri-charanaravindam

(3)
shri-vigraharadhana-nitya-nana-
shringara-tan-mandira-marjanadau
yuktasya bhaktamsh cha niyunjato ‘pi
vande guroh shri-charanaravindam

(4)
chatur-vidha-shri-bhagavat-prasada-
svadv-anna-triptan hari-bhakta-sanghan
kritvaiva triptim bhajatah sadaiva
vande guroh shri-charanaravindam

(5)
shri-radhika-madhavayor apara-
madhurya-lila-guna-rupa-namnam
prati-kshanasvadana-lolupasya
vande guroh shri-charanaravindam

(6)
nikunja-yuno rati-keli-siddhyai
ya yalibhir yuktir apekshaniya
tatrati-dakshyad ati-vallabhasya
vande guroh shri-charanaravindam

(7)
sakshad-dharitvena samasta-shastrair
uktas tatha bhavyata eva sadbhih
kintu prabhor yah priya eva tasya
vande guroh shri-charanaravindam

(8)
yasya prasadad bhagavat-prasado
yasyaprasadan na gatih kuto ‘pi
dhyayan stuvams tasya yashas tri-sandhyam
vande guroh shri-charanaravindam

(9)
srimad-guror ashtakam etad uccair
brahme muhurte pathati prayatnat
yas tena vrindavana-natha-sakshat-
sevaiva labhya janusha ‘nta eva

The Pancha-Tattva Maha Mantra
(Jaya) shri-krishna-caitanya
prabhu nityananda
shri-advaita gadadhara
shrivasadi-gaura-bhakta-vrinda

The Hare Krishna Maha-mantra
Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Shri Nrisimha Pranam

(Obeisances to Lord Nrisimha, sung at the end of arati)
namas te narasimhaya
prahladahlada-dayine
hiranyakashipor vakshah-
shila-tanka-nakhalaye
ito nrisimhah parato nrisimho
yato yato yami tato nrisimhah
bahir nrisimho hridaye nrisimho
nrisimham adim sharanam prapadye
tave kara-kamala-vare nakham
adbhuta-shringam
dalita-hiranyakashipu-tanu-bhrigam
keshava-dhrita-narahari-rupa jaya jagadisha hare

Address:

84 Stanmore Road,
Edgbaston,
Birmingham,
England,
United Kingdom – B16 9TB.
Phone: +44 (0121) 4204999