Ashtaka

Jayaditya Stotram or Jayadityashtakam Lyrics in English

jayAdityastotram or jayAdityAShTakam Lyrics in English:

jayadityastotram athava jayadityastakam
na tvam krtah kevalasamsrutasca yajusyevam vyaharatyadideva! ।
caturvidha bharati duraduram dhrstah staumi svarthakamah ksamaitat ॥ 1॥

martandasuryamsuravistathendro bhanurbhagasca’ryama svarnaretah ॥ 2॥

divakaro mitravisnusca deva! khyatastvam vai dvadasatma namaste ।
lokatrayam vai tava garbhageham jaladharah procyase kham samagram ॥ 3॥

naksatramala kusumabhimala tasmai namo vyomaliṅgaya tubhyam ॥ 4॥

tvam devadevastvamanathanathastvam prapyapalah krpane krpaluh ।
tvam netranetram janabuddhibuddhirakasakaso jaya jivajivah ॥ 5॥

daridryadaridrya nidhe nidhinamamaṅgalamaṅgala sarmasarma ।
rogaprarogah prathitah prthivyam ciram jaya”ditya! jaya”prameya! ॥ 6॥

vyadhigrastam kustharogabhibhutam bhagnaghranam sirnadeham visamjnam ।
mata pita bandhavah santyajanti sarvaistyaktam pasi ko’sti tvadanyah ॥ 7॥

tvam me pita tvam janani tvameva tvam me gururbandhavasca tvameva ।
tvam me dharmastvanca me moksamargo dasastubhyam tyaja va raksa deva! ॥ 8॥

papo’smi mudho’smi mahograkarma raudro’smi na”caranidhanamasmi ।
tathapi tubhyam pranipatya padayorjayam bhaktanamarpayam srijayarka! ॥ 9॥

phalasrutih
narada uvaca-
evam stuto jayadityah kamathena mahatmana ।
snigdhagambhirayavaca praha tam prahasanniva ॥ 10॥

jayadityastakamidam yattvaya parikirtitam ।
anenastosyate yo mambhuvi tasya na durlabham ॥ 11॥

ravivare visesena mam samabhyarcya yah pathet ।
tasya roganasisyanti daridryanca na samsayah ॥ 12॥

tvaya ca tositovatsatavadadmivarantvamum ।
sarvajno bhuvi bhutva tvam tato muktimavapsyasi ॥ 13॥

tvatpita smrtikarasca bhavisyati dvijarcitah ।
sthanasya’sya na nasasca kadacitprabhavisyati ॥ 14॥

na caitatsthanakam vatsa parityaksyami karhicit ।
evamuktva sa bhagavanbrahmanairarcitah stutah ॥ 15॥

anujnapya dvijendramstamstatraiva’ntardadhe prabhuh ।
evam partha samutpanno jayadityo’tra bhutale ॥ 16॥

asvine masi samprapte ravivare ca suvrata!
asvine bhanuvarena yo jayadityamarcayet ॥ 17॥

kotitirthe narah snatva brahmahatyam vyapohati ।
pujanadraktamalyaisca raktacandanakuṅkumaih ॥ 18॥

lepanadgandhadhupadyairnaivedyairghrtapayasaih ।
brahmaghnasca surapasca steyi ca gurutalpagah ॥ 19॥

mucyate sarvapapebhyah suryalokanca gacchati ।
putradaradhananyayuh prapya samsarikam sukham ॥ 20॥

istakamaih samayuktah suryaloke ciram vaset ॥ 21॥

sarvesu ravivaresu jayadityasya darsanam ।
kirtanam smaranam vapi sarvarogopasantikam ॥ 22॥

anadinidhanam devamavyaktam tejasannidhim ।
ye bhaktaste ca liyante saurasthane niramaye ॥ 23॥

suryoparage samprapte ravikupe samahitah ।
snanam yah kurute partha homam kuryatprayatnatah ॥ 24॥

danam caiva yathasaktya jayadityagratahsthitah ।
tasya punyasya mahatmyam srunusvaikamanajaya ॥ 25॥

kuruksetresu yatpunyam prabhase puskaresu ca ।
varanasyanca yatpunyam prayage naimise’pi va ।
tatpunyam labhate martyo jayadityaprasadatah ॥ 26॥

iti sriskande mahapurane ekasitisahasryam samhitayam
prathame mahesvarakhande kaumarikakhande
jayadityamahatmyavarnananamaikapancasattamo’dhyaye
jayadityastakam ॥ 1॥