Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Lord Shiva Ashtakam 1 Lyrics in Kannada | Lord Shiva Slokas Meaning and Importance

Lord Shiva Ashtakam 1 Lyrics in Kannada | Lord Shiva Slokas Meaning and Importance

36 Views

Shivaashtakam is one of the most powerful mantras written to sing the glory of Lord Shiva … it is said that a devotee who sings it with devotion after bath and wearing clean white clothes goes into any temple of Shiva with cow’s milk, Bel leaves, sandalwood, flowers, rice, fruits, etc … and most importantly, a pure heart, Shiva Shambho bless his devotees with immense strength and light to fight and overcome all the problems and obstacles that life offers. Shivaashtakam has 8 verses and they are….

Shivashtakam 1 Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಶಿವಾಷ್ಟಕಂ 1 ॥

॥ ಅಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಾಷ್ಟಕಂ ॥

ಪ್ರಭುಂ ಪ್ರಾಣನಾಥಂ ವಿಭುಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಜಗನ್ನಾಥನಾಥಂ ಸದಾನನ್ದಭಾಜಮ್ ।
ಭವದ್ಭವ್ಯಭೂತೇಶ್ವರಂ ಭೂತನಾಥಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಮ್ಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 1॥

ಗಲೇ ರುಂಡಮಾಲಂ ತನೌ ಸರ್ಪಜಾಲಂ ಮಹಾಕಾಲಕಾಲಂ ಗಣೇಶಾಧಿಪಾಲಮ್ ।
ಜಟಾಜೂಟಗಂಗೋತ್ತರಂಗೈರ್ವಿಶಾಲಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಮ್ಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 2॥

ಮುದಾಮಾಕರಂ ಮಂಡನಂ ಮಂಡಯನ್ತಂ ಮಹಾಮಂಡಲಂ ಭಸ್ಮಭೂಷಾಧರಂ ತಮ್ ।
ಅನಾದಿಹ್ಯಪಾರಂ ಮಹಾಮೋಹಹಾರಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಮ್ಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 3॥

ವಟಾಧೋನಿವಾಸಂ ಮಹಾಟ್ಟಾಟ್ಟಹಾಸಂ ಮಹಾಪಾಪನಾಶಂ ಸದಾಸುಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ಗಿರೀಶಂ ಗಣೇಶಂ ಮಹೇಶಂ ಸುರೇಶಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಮ್ಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 4॥

ಗಿರಿನ್ದ್ರಾತ್ಮಜಾಸಂಗ್ರಹೀತಾರ್ಧದೇಹಂ ಗಿರೌ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಸರ್ವದಾ ಸನ್ನಗೇಹಮ್ ।
ಪರಬ್ರಹ್ಮಬ್ರಹ್ಮಾದಿಭಿರ್ವನ್ಧ್ಯಮಾನಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಮ್ಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 5॥

ಕಪಾಲಂ ತ್ರಿಶೂಲಂ ಕರಾಭ್ಯಾಂ ದಧಾನಂ ಪದಾಮ್ಭೋಜನಮ್ರಾಯ ಕಾಮಂ ದದಾನಮ್ ।
ಬಲೀವರ್ದಯಾನಂ ಸುರಾಣಾಂ ಪ್ರಧಾನಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಮ್ಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 6॥

ಶರಚ್ಚನ್ದ್ರಗಾತ್ರಂ ಗುಣಾನನ್ದ ಪಾತ್ರಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಪವಿತ್ರಂ ಧನೇಶಸ್ಯ ಮಿತ್ರಮ್ ।
ಅಪರ್ಣಾಕಲತ್ರಂ ಚರಿತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಮ್ಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 7॥

ಹರಂ ಸರ್ಪಹಾರಂ ಚಿತಾ ಭೂವಿಹಾರಂ ಭವಂ ವೇದಸಾರಂ ಸದಾ ನಿರ್ವಿಕಾರಮ್ ।
ಶ್ಮಶಾನೇ ವಸನ್ತಂ ಮನೋಜಂ ದಹನ್ತಂ ಶಿವಂ ಶಂಕರಂ ಶಮ್ಭುಮೀಶಾನಮೀಡೇ ॥ 8॥

ಸ್ತವಂ ಯಃ ಪ್ರಭಾತೇ ನರಃ ಶೂಲಪಾಣೇ ಪಠೇತ್ ಸರ್ವದಾ ಭರ್ಗಭಾವಾನುರಕ್ತಃ ।
ಸ ಪುತ್ರಂ ಧನಂ ಧಾನ್ಯಮಿತ್ರಂ ಕಲತ್ರಂ ವಿಚಿತ್ರಂ ಸಮಾಸಾದ್ಯ ಮೋಕ್ಷಂ ಪ್ರಯಾತಿ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶಿವಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

Shiva Ashtakam Meaning:

I pray to You, Shiva, Shankara, Shambhu, Who is the Lord, Who is the Lord of our lives, Who is Vibhu, Who is the Lord of the world, Who is the Lord of Vishnu (Jagannatha), Who is always dwelling in happiness, Who imparts light or shine to everything, Who is the Lord of living beings, Who is the Lord of ghosts, and Who is the Lord of everyone. || 1 ||

I pray to You, Shiva, Shankara, Shambhu, Who has a garland of skull around the neck, Who has a net of snakes around His body, Who is the destroyer of the immense-destroyer Kala, Who is the lord of Ganesa, Whose matted-hair are spread-out by the presence of the waves of Ganga falling on His head, and Who is the Lord of everyone. || 2 ||

I pray to You, Shiva, Shankara, Shambhu, Who scatters happiness [in the world], Who is ornating the universe, Who is the immense universe Himself, Who is possessing the adornment of ashes, Who is without a beginning, Who is without a measure, Who removes the greatest attachments, and Who is the Lord of everyone. || 3 ||

I pray to You, Shiva, Shankara, Shambhu, Who resides below a Vata (Banyan) tree, Who possesses an immense laughter, Who destroys the greatest sins, Who is always resplendent, Who is the Lord of Himalaya, various Gana and the demi-gods, Who is the great Lord, and Who is the Lord of everyone. || 4 ||

I pray to You, Shiva, Shankara, Shambhu, Who shares half of His body with the daughter of Himalaya, Who is situated in a mountain (Kailasa), Who is always a resort for the depressed, Who is the Atman, Who is reverred by (or Who is worthy of reverence by) Brahma and others, and Who is the Lord of everyone. || 5 ||

I pray to You, Shiva, Shankara, Shambhu, Who holds a skull and a trident in the hands, Who endows the desires of those who are humble to His lotus-feet, Who uses an Ox as a vehicle², Who is supreme and above various demi-gods, and Who is the Lord of everyone. || 6 ||

I pray to You, Stiva, Shankara, Shambhu, Who has a face like the Winter-moon, Who is the subject of happiness of Gana, Who has three eyes, Who is pure, Who is the friend of Kubera (controller of wealth), Who is the consort of Aparna (Parvati), Who has eternal characteristics, and Who is the Lord of everyone. || 7 ||

I pray to You, Shiva, Shankara, Shambhu, Who is known as Hara, Who has a garland of snakes, Who roams around the cremation grounds, Who is the universe, Who is the summary of the Veda (or the One discussed by Veda), Who is always dispassionate, Who is living in the cremation grounds, Who is burning desires born in the mind, and Who is the Lord of everyone. || 8 ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *