BAPS Temples

Mahelav BAPS Shri Swaminarayan Mandir

Mahelav BAPS Shri Swaminarayan Mandir Sabha Timing:

Daily Sabha 8:00 AM to 9:00 AM
Satsang Sabha Sunday 5:00 PM to 7: 00 PM

Mahelav BAPS Shri Swaminarayan Mandir Arti Timing:

Open 7:30 AM – 10:15 AM
Closed for Rajbhog Thal 10:15 AM – 11:15 AM
Open 11:15 AM – 12:00 Noon
Closed 12:00 Noon – 4:00 PM
Open 4:00 PM – 6:00 PM
Closed for Thal 6:00 PM – 7:00 PM
Open 7:00 PM – 8:15 PM
Mangla Arti 6.00 AM
Shangar Arti 7.30 AM
Rajbhog Arti 11.15 AM
Sandhya Arti 7.00 PM
Shayan Arti 8.15 PM

Mahelav BAPS Shri Swaminarayan Mandir

Mahelav BAPS Shri Swaminarayan Mandir Murtis:

Shri Akshar Purushottam Maharaj
Shri Harikrishna Maharaj and Shri Radha-Krishna Dev
Brahmaswarup Shastriji Maharaj

Mahelav BAPS Shri Swaminarayan Mandir Address:

BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Mahelav
Ta. Petlad,
District. Anand,
Mahelav 388440,
Gujarat,
India.
Tel: (02697) 247 333,247 383, 9998990300
Fax: (02697) 247 444