Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Mandhatrishaileshvari Stotra Lyrics in English

Mandhatrishaileshvari Stotra Lyrics in English

48 Views

māndhātṛśaileśvarīstotra Lyrics in English:

sri ganesaya namah ॥

vande nilakalevaram trinayanamdamstrakaralananam,
ghanta marmasaravamunda bhujagaih khatvangasulasibhih ।
arudhastabhujam kiritarasanaghosadibhirbhusanai –
rasirsanghrivitankitam bhagavatim mandhatrsailesvarim ॥ 1॥

mañjirairmukharikrtanghriyugalam sandhyabhrasonambaram
cañcadghorakrpanapanikamala mujjrmbhitabhrulatam ।
sarambhaprasaratsphulinga nayanamuccattahasasvanair
nirdhutakhilasadbhayamanubhaje mandhatrsailesvarim ॥ 2॥

vande vaksasivrknadanavasiro malamayam kañcukam,
karne kuñjarakundalam katitate bhogindrakañcigunam ।
hastedarikaraktapankilamukham dhrtva khalanam bhayam,
sistanamabhayam ca ya disati tam mandhatrsailesvarim ॥ 3॥

smerapangavilokavibhramarasaih suladibhiscayudhaih –
sadhunam ca duratmanam ca hrdayagranthimsakautuhalam ।
krntantim bhuvanatrayaikajananim vatsalyavarannidhim
vande’smat kuladevatam saranadam mandhatrsailesvarim ॥ 4॥

suddhantahkaranasya sambhucaranam bhojeprapannatmano,
niskamasya tapodhanasya, jagatam sreyovidhanarthinah ।
mandhaturhitakarinim girisuta putrim krpavarsinim
vande bhaktaparayanam bhagavatim mandhatrsailesvarim ॥ 5॥

kailasadavatiryabhargavavaraksonigate pavana –
ksetresannihitamsada hariharabrahmyadibhih pujitam ।
bhaktanugrahakataram, sthiracarapranivrajasyambikam
mandhaturvasavartinimanubhaje mandhatrsailesvarim ॥ 6॥

samkhyatitabhatairvrtenaripuna samutiriksonipe
nakrantasyanijanghrimatrasaranasyatyalpasenabhrtah
pranamvalluvabhumipasyatilasastesamsiracchedanai –
raksantimanukampayanukalaye mandhatrsailesvarim ॥ 7॥

turyasthanaviharinimasarananuddhartumakamksini –
marsorvyamavatarinim bhrguvaraksetresthiravasinim ।
bhaktanamabhayankarimaviralotsarpat krpanirjharim
vatadhisa sahodarim paribhaje mandhatrsailesvarim ॥ 8॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *