Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Mritasanjeevani Stotram Lyrics in Kannada

Mritasanjeevani Stotram in Kannada:

॥ ಮೃತಸಂಜೀವನ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥
ಏವಮಾರಾಧ್ಯ ಗೌರೀಶಂ ದೇವಂ ಮೃತ್ಯುಂಜಯೇಶ್ವರಮ್ |
ಮೃತಸಂಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ಕವಚಂ ಪ್ರಜಪೇತ್ಸದಾ || ೧ ||

ಸಾರಾತ್ಸಾರತರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗುಹ್ಯಾದ್ಗುಹ್ಯತರಂ ಶುಭಮ್ |
ಮಹಾದೇವಸ್ಯ ಕವಚಂ ಮೃತಸಂಜೀವನಾಮಕಂ || ೨ ||

ಸಮಾಹಿತಮನಾ ಭೂತ್ವಾ ಶೃಣುಷ್ವ ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ಶೃತ್ವೈತದ್ದಿವ್ಯ ಕವಚಂ ರಹಸ್ಯಂ ಕುರು ಸರ್ವದಾ || ೩ ||

ವರಾಭಯಕರೋ ಯಜ್ವಾ ಸರ್ವದೇವನಿಷೇವಿತಃ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ಮಹಾದೇವಃ ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ಮಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೪ ||

ದಧಾನಃ ಶಕ್ತಿಮಭಯಾಂ ತ್ರಿಮುಖಂ ಷಡ್ಭುಜಃ ಪ್ರಭುಃ |
ಸದಾಶಿವೋಽಗ್ನಿರೂಪೀ ಮಾಂ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೫ ||

ಅಷ್ಟಾದಶಭುಜೋಪೇತೋ ದಂಡಾಭಯಕರೋ ವಿಭುಃ |
ಯಮರೂಪೀ ಮಹಾದೇವೋ ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಂ ಸದಾಽವತು || ೬ ||

ಖಡ್ಗಾಭಯಕರೋ ಧೀರೋ ರಕ್ಷೋಗಣನಿಷೇವಿತಃ |
ರಕ್ಷೋರೂಪೀ ಮಹೇಶೋ ಮಾಂ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ಸರ್ವದಾಽವತು || ೭ ||

ಪಾಶಾಭಯಭುಜಃ ಸರ್ವರತ್ನಾಕರನಿಷೇವಿತಃ |
ವರೂಣಾತ್ಮಾ ಮಹಾದೇವಃ ಪಶ್ಚಿಮೇ ಮಾಂ ಸದಾಽವತು || ೮ ||

ಗದಾಭಯಕರಃ ಪ್ರಾಣನಾಯಕಃ ಸರ್ವದಾಗತಿಃ |
ವಾಯವ್ಯಾಂ ಮಾರುತಾತ್ಮಾ ಮಾಂ ಶಂಕರಃ ಪಾತು ಸರ್ವದಾ || ೯ ||

ಶಂಖಾಭಯಕರಸ್ಥೋ ಮಾಂ ನಾಯಕಃ ಪರಮೇಶ್ವರಃ |
ಸರ್ವಾತ್ಮಾಂತರದಿಗ್ಭಾಗೇ ಪಾತು ಮಾಂ ಶಂಕರಃ ಪ್ರಭುಃ || ೧೦ ||

ಶೂಲಾಭಯಕರಃ ಸರ್ವವಿದ್ಯಾನಾಮಧಿನಾಯಕಃ |
ಈಶಾನಾತ್ಮಾ ತಥೈಶಾನ್ಯಾಂ ಪಾತು ಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರಃ || ೧೧ ||

ಊರ್ಧ್ವಭಾಗೇ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪೀ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾಽಧಃ ಸದಾಽವತು |
ಶಿರೋ ಮೇ ಶಂಕರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ಚಂದ್ರಶೇಖರಃ || ೧೨ ||

ಭ್ರೂಮಧ್ಯಂ ಸರ್ವಲೋಕೇಶಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಲೋಚನೇಽವತು |
ಭ್ರೂಯುಗ್ಮಂ ಗಿರಿಶಃ ಪಾತು ಕರ್ಣೌ ಪಾತು ಮಹೇಶ್ವರಃ || ೧೩ ||

ನಾಸಿಕಾಂ ಮೇ ಮಹಾದೇವ ಓಷ್ಠೌ ಪಾತು ವೃಷಧ್ವಜಃ |
ಜಿಹ್ವಾಂ ಮೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದಂತಾನ್ಮೇ ಗಿರಿಶೋಽವತು || ೧೪ ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ಮುಖಂ ಪಾತು ಕಂಠಂ ಮೇ ನಾಗಭೂಷಣಃ |
ಪಿನಾಕೀ ಮತ್ಕರೌ ಪಾತು ತ್ರಿಶೂಲೀ ಹೃದಯಂ ಮಮ || ೧೫ ||

ಪಂಚವಕ್ತ್ರಃ ಸ್ತನೌ ಪಾತು ಉದರಂ ಜಗದೀಶ್ವರಃ |
ನಾಭಿಂ ಪಾತು ವಿರೂಪಾಕ್ಷಃ ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಮೇ ಪಾರ್ವತೀಪತಿಃ || ೧೬ ||

ಕಟಿದ್ವಯಂ ಗಿರೀಶೋ ಮೇ ಪೃಷ್ಠಂ ಮೇ ಪ್ರಮಥಾಧಿಪಃ |
ಗುಹ್ಯಂ ಮಹೇಶ್ವರಃ ಪಾತು ಮಮೋರೂ ಪಾತು ಭೈರವಃ || ೧೭ ||

ಜಾನುನೀ ಮೇ ಜಗದ್ಧರ್ತಾ ಜಂಘೇ ಮೇ ಜಗದಂಬಿಕಾ |
ಪಾದೌ ಮೇ ಸತತಂ ಪಾತು ಲೋಕವಂದ್ಯಃ ಸದಾಶಿವಃ || ೧೮ ||

ಗಿರಿಶಃ ಪಾತು ಮೇ ಭಾರ್ಯಾಂ ಭವಃ ಪಾತು ಸುತಾನ್ಮಮ |
ಮೃತ್ಯುಂಜಯೋ ಮಮಾಯುಷ್ಯಂ ಚಿತ್ತಂ ಮೇ ಗಣನಾಯಕಃ || ೧೯ ||

ಸರ್ವಾಂಗಂ ಮೇ ಸದಾ ಪಾತು ಕಾಲಕಾಲಃ ಸದಾಶಿವಃ |
ಏತತ್ತೇ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ದೇವತಾನಾಂ ಚ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೨೦ ||

ಮೃತಸಂಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ಮಹಾದೇವೇನ ಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ಸಹಸ್ರಾವರ್ತನಂ ಚಾಸ್ಯ ಪುರಶ್ಚರಣಮೀರಿತಮ್ || ೨೧ ||

ಯಃ ಪಠೇಚ್ಛೃಣುಯಾನ್ನಿತ್ಯಂ ಶ್ರಾವಯೇತ್ಸುಸಮಾಹಿತಃ |
ಸ ಕಾಲಮೃತ್ಯುಂ ನಿರ್ಜಿತ್ಯ ಸದಾಯುಷ್ಯಂ ಸಮಶ್ನುತೇ || ೨೨ ||

ಹಸ್ತೇನ ವಾ ಯದಾ ಸ್ಪೃಷ್ಟ್ವಾ ಮೃತಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಸೌ |
ಆಧಯೋ ವ್ಯಾಧಯಸ್ತಸ್ಯ ನ ಭವಂತಿ ಕದಾಚನ || ೨೩ ||

ಕಾಲಮೃತ್ಯುಮಪಿ ಪ್ರಾಪ್ತಮಸೌ ಜಯತಿ ಸರ್ವದಾ |
ಅಣಿಮಾದಿಗುಣೈಶ್ವರ್ಯಂ ಲಭತೇ ಮಾನವೋತ್ತಮಃ || ೨೪ ||

ಯುದ್ಧಾರಂಭೇ ಪಠಿತ್ವೇದಮಷ್ಟಾವಿಂಶತಿವಾರಕಮ್ |
ಯುದ್ಧಮಧ್ಯೇ ಸ್ಥಿತಃ ಶತ್ರುಃ ಸದ್ಯಃ ಸರ್ವೈರ್ನ ದೃಶ್ಯತೇ || ೨೫ ||

ನ ಬ್ರಹ್ಮಾದೀನಿ ಚಾಸ್ತ್ರಾಣಿ ಕ್ಷಯಂ ಕುರ್ವಂತಿ ತಸ್ಯ ವೈ |
ವಿಜಯಂ ಲಭತೇ ದೇವಯುದ್ಧಮಧ್ಯೇಪಿ ಸರ್ವದಾ || ೨೬ ||

ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಸತತಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಕವಚಂ ಶುಭಮ್ |
ಅಕ್ಷಯ್ಯಂ ಲಭತೇ ಸೌಖ್ಯಮಿಹಲೋಕೇ ಪರತ್ರ ಚ || ೨೭ ||

ಸರ್ವವ್ಯಾಧಿವಿನಿರ್ಮುಕ್ತಃ ಸರ್ವರೋಗವಿವರ್ಜಿತಃ |
ಅಜರಾಮರಣೋಭೂತ್ವಾ ಸದಾ ಷೋಡಶವಾರ್ಷಿಕಃ || ೨೮ ||

ವಿಚರತ್ಯಖಿಲಾನ್ಲೋಕಾನ್ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೋಗಾಂಶ್ಚ ದುರ್ಲಭಾನ್ |
ತಸ್ಮಾದಿದಂ ಮಹಾಗೋಪ್ಯಂ ಕವಚಂ ಸಮುದಾಹೃತಮ್ || ೨೯ ||

ಮೃತಸಂಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ದೇವತೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ |
ಮೃತಸಂಜೀವನಂ ನಾಮ್ನಾ ದೇವತೈರಪಿ ದುರ್ಲಭಮ್ || ೩೦ ||

Also Read:

Mritasanjeevani Stotram Lyrics in Hindi | English |  Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top