Gita - Geetaa

Naradagita from Sri Ramacharitamanas Lyrics in Tamil

Naradagita from Shri Ramacharitamanas in Tamil:

॥ நாரத³கீ³தா ராமசரிதமானஸஸே ॥

சௌபாஈ

தே³கி² ராம அதி ருசிர தலாவா । மஜ்ஜனு கீன்ஹ பரம ஸுக² பாவா ।
தே³கீ² ஸுந்த³ர தருப³ர சா²யா । பை³டே² அனுஜ ஸஹித ரகு⁴ராயா । 1 ।
தஹம்ˮ புனி ஸகல தே³வ முனி ஆஏ । அஸ்துதி கரி நிஜ தா⁴ம ஸிதா⁴ஏ ।
பை³டே² பரம ப்ரஸன்ன க்ருʼபாலா । கஹத அனுஜ ஸன கதா² ரஸாலா । 2 ।
பி³ரஹவந்த ப⁴க³வந்தஹி தே³கீ² । நாரத³ மன பா⁴ ஸோச பி³ஸேஷீ ।
மோர ஸாப கரி அங்கீ³காரா । ஸஹத ராம நானா து³க² பா⁴ரா । 3 ।
ஐஸே ப்ரபு⁴ஹி பி³லோகஉம்ˮ ஜாஈ । புனி ந ப³னிஹி அஸ அவஸரு ஆஈ ।
யஹ பி³சாரி நாரத³ கர பீ³னா । க³ஏ ஜஹாம்ˮ ப்ரபு⁴ ஸுக² ஆஸீனா । 4 ।
கா³வத ராம சரித ம்ருʼது³ பா³னீ । ப்ரேம ஸஹித ப³ஹு பா⁴தி ப³கா²னீ ।
கரத த³ண்ட³வத லிஏ உடா²ஈ । ராகே² ப³ஹுத பா³ர உர லாஈ । 5 ।
ஸ்வாக³த பூம்ˮசி² நிகட பை³டா²ரே । லசி²மன ஸாத³ர சரன பகா²ரே । 6 ।

When Shri rama saw this most beautiful lake, He took a dip into it and felt
supremely delighted. Seeing the pleasant shade of a stately tree, the Lord of
Raghus sat in it with His younger brother. There all the gods and sages came
once more and having hymned His praises returned to their several homes. The
All-merciful sat in a most cheerful mood and discoursed with His younger brother
on delightful topics. When the sage Narada saw the Lord suffering the pangs of
separation, he felt much perturbed at heart. ‘ It is in submission to my curse*
that the Lord is undergoing many hardships of an oppressive nature. Let me,
therefore, go and see such a noble Lord; for such an opportunity may not present
itself again,’ Reflecting thus Narada went, lute in hand, to the spot where the
Lord was sitting at ease. He fondly sang in a soft voice the exploits of Shri
rama dwelling upon them in all detail. As he prostrated himself the Lord lifted
him up and held him in His embrace for a long time. After enquiring of his
welfare He seated him by His side, while LakShmana reverently laved His feet.
(1-6)
Vide Balakanḍa, the Caupais following Doha 136, Doha 137 and the Caupais
coming after it.

தோ³ஹா

நானா பி³தி⁴ பி³னதீ கரி ப்ரபு⁴ ப்ரஸன்ன ஜியம்ˮ ஜானி ।
நாரத³ போ³லே ப³சன தப³ ஜோரி ஸரோருஹ பானி । 41 ।

After much supplication and realizing that the Lord was pleased at heart,
Narada joined his lotus palms and spoke as follows:- (41)

சௌபாஈ

ஸுனஹு உதா³ர ஸஹஜ ரகு⁴நாயக । ஸுந்த³ர அக³ம ஸுக³ம ப³ர தா³யக ।
தே³ஹு ஏக ப³ர மாக³உம்ˮ ஸ்வாமீ । ஜத்³யபி ஜானத அந்தரஜாமீ । 1 ।
ஜானஹு முனி தும்ஹ மோர ஸுபா⁴ஊ । ஜன ஸன கப³ஹும்ˮ கி கரஉம்ˮ து³ராஊ ।
கவன ப³ஸ்து அஸி ப்ரிய மோஹி லாகீ³ । ஜோ முனிப³ர ந ஸகஹு தும்ஹ மாகீ³ । 2 ।
ஜன கஹும்ˮ கசு² அதே³ய நஹிம்ʼ மோரேம்ʼ । அஸ பி³ஸ்வாஸ தஜஹு ஜனி போ⁴ரேம்ʼ ।
தப³ நாரத³ போ³லே ஹரஷாஈ । அஸ ப³ர மாக³உம்ˮ கரஉம்ˮ டி⁴டா²ஈ । 3 ।
ஜத்³யபி ப்ரபு⁴ கே நாம அனேகா । ஶ்ருதி கஹ அதி⁴க ஏக தேம்ʼ ஏகா ।
ராம ஸகல நாமன்ஹ தேம்ʼ அதி⁴கா । ஹோஉ நாத² அக⁴ க²க³ க³ன ப³தி⁴கா । 4 ।

` Listen, O Lord of Raghus, generous by nature as You are: You confer
delightful boons that are unattainable as well as those that are attainable.
Grant me, my master, only one boon that I ask of You, even though You already
know it (even without my asking), indwelling as You do the hearts of all.’ ‘
You know my disposition, dear sage: do I ever hide anything from my devotees ?
What object do I hold so dear, O chief of sages, that you may not ask it of Me
? There is nothing which I may withhold from my votary: never give up this
belief even by mistake.’ Then Narada gladly said, ‘This is the boon I presume
to ask: even though my lord has many names, each greater than the other, as
the Vedas declare, let the name rama, my lord, surpass all other names in
exterminating the whole brood of sins even as a follower kills an entire flock
of birds. (1-4)

தோ³ஹா

ராகா ரஜனீ ப⁴க³தி தவ ராம நாம ஸோஇ ஸோம ।
அபர நாம உட³க³ன பி³மல ப³ஸஹும்ˮ ப⁴க³த உர ப்³யோம । 42 (க) ।
ஏவமஸ்து முனி ஸன கஹேஉ க்ருʼபாஸிந்து⁴ ரகு⁴நாத² ।
தப³ நாரத³ மன ஹரஷ அதி ப்ரபு⁴ பத³ நாயஉ மாத² । 42 (க²) ।

` May the name rama shine as the moon and the other names as so many stars in
the cloudless sky of Your devotee’s heart during the full-moon night of
devotion to You.’ ‘The all-merciful Lord of Raghus replied to the sage, ‘So be
it ‘ Thereupon Narada felt much delighted at heart and bowed at the Lord’s
feet. (42 A-B)

சௌபாஈ

அதி ப்ரஸன்ன ரகு⁴நாத²ஹி ஜானீ । புனி நாரத³ போ³லே ம்ருʼது³ பா³னீ ।
ராம ஜப³ஹிம்ʼ ப்ரேரேஉ நிஜ மாயா । மோஹேஹு மோஹி ஸுனஹு ரகு⁴ராயா । 1 ।
தப³ பி³பா³ஹ மைம்ʼ சாஹௌம்ˮ கீன்ஹா । ப்ரபு⁴ கேஹி காரன கரை ந தீ³ன்ஹா ।
ஸுனு முனி தோஹி கஹஉம்ˮ ஸஹரோஸா । ப⁴ஜஹிம்ʼ ஜே மோஹி தஜி ஸகல ப⁴ரோஸா । 2 ।
கரஉம்ˮ ஸதா³ தின்ஹ கை ரக²வாரீ । ஜிமி பா³லக ராக²இ மஹதாரீ ।
க³ஹ ஸிஸு ப³ச்ச² அனல அஹி தா⁴ஈ । தஹம்ˮ ராக²இ ஜனனீ அரகா³ஈ । 3 ।
ப்ரௌஃட³ ப⁴ஏம்ˮ தேஹி ஸுத பர மாதா । ப்ரீதி கரஇ நஹிம்ʼ பாசி²லி பா³தா ।
மோரேம்ʼ ப்ரௌஃட³ தனய ஸம க்³யானீ । பா³லக ஸுத ஸம தா³ஸ அமானீ । 4 ।
ஜனஹி மோர ப³ல நிஜ ப³ல தாஹீ । து³ஹு கஹம்ʼ காம க்ரோத⁴ ரிபு ஆஹீ ।
யஹ பி³சாரி பண்டி³த மோஹி ப⁴ஜஹீம்ʼ । பாஏஹும்ˮ க்³யான ப⁴க³தி நஹிம்ʼ தஜஹீம்ʼ । 5 ।

Seeing the Lord of Raghus so highly pleased, Narada spoke again in gentle
tones- ‘ Listen, O rama: when You impelled Your Maya (deluding potency) and
infatuated me, O Lord of Raghus, I wanted to marry. Why, then, did You not let
me accomplish my desire ?’ ‘ Listen, O sage: I tell you with all the emphasis
at My command that I always take care of those who worship Me with undivided
faith, even as a mother guards her child. If an infant child runs to catch
hold of fire or a snake, the mother holds it aside. When, however, her son has
grown up she loves him no doubt, but not as before. The wise are like My grown
up sons, while humble devotees are like My infant children. A devotee depends
on Me, while the former ( a wise man) depends on his own strength; and both
have to face enemies like lust and anger. Pondering thus the prudent adore Me
and never take leave of devotion even after attaining wisdom. (1-5)

தோ³ஹா

காம க்ரோத⁴ லோபா⁴தி³ மத³ ப்ரப³ல மோஹ கை தா⁴ரி ।
தின்ஹ மஹம்ˮ அதி தா³ருன து³க²த³ மாயாரூபீ நாரி । 43 ।

`Lust, anger, greed, pride etc., constitute the most powerful army of
Ignorance. But among them all the fiercest and the most troublesome is that
incarnation of Maya (the Lord’s deluding potency) called woman.’ (43)

சௌபாஈ

ஸுனு முனி கஹ புரான ஶ்ருதி ஸந்தா । மோஹ பி³பின கஹும்ˮ நாரி ப³ஸந்தா ।
ஜப தப நேம ஜலாஶ்ரய ஜா²ரீ । ஹோஇ க்³ரீஷம ஸோஷை ஸப³ நாரீ । 1 ।
காம க்ரோத⁴ மத³ மத்ஸர பே⁴கா । இன்ஹஹி ஹரஷப்ரத³ ப³ரஷா ஏகா ।
து³ர்பா³ஸனா குமுத³ ஸமுதா³ஈ । தின்ஹ கஹம்ˮ ஸரத³ ஸதா³ ஸுக²தா³ஈ । 2 ।
த⁴ர்ம ஸகல ஸரஸீருஹ ப்³ருʼந்தா³ । ஹோஇ ஹிம தின்ஹஹி த³ஹை ஸுக² மந்தா³ ।
புனி மமதா ஜவாஸ ப³ஹுதாஈ । பலுஹஇ நாரி ஸிஸிர ரிது பாஈ । 3 ।
பாப உலூக நிகர ஸுக²காரீ । நாரி நிபி³ஃட² ரஜனீ அம்ˮதி⁴ஆரீ ।
பு³தி⁴ ப³ல ஸீல ஸத்ய ஸப³ மீனா । ப³னஸீ ஸம த்ரிய கஹஹிம்ʼ ப்ரபீ³னா । 4 ।

`Listen, O sage: the Puranas, the Vedas and the saints declare that woman is
like the vernal season to the forest of ignorance. Nay, like the hot season
she dries up all the ponds and lakes of Japa (the muttering of prayers),
austerity and religious observances. Again, lust, anger, pride and jealousy
are so many frogs as it were; like the rainy season woman is the only agency
that gladdens them all. Even so latent desires of a vicious type are like a
bed of lilies, to which, like the autumn, she is ever agreeable. All the
different virtues are like a bed of lotuses; like the middle of winter, woman,
who is a source of base (sensuous) pleasure, blights them all. Again, the
overgrowth of the Yavasa plant in the shape of mineness flourishes when the
close of winter in the shape of woman appears. For owls in the shape of sins
woman is a delightful night thick with darkness. Even so reason, strength,
virtue and truth are all so many fishes as it were; and woman, so declare the
wise, is like a hook to catch them.’ (1-4)

தோ³ஹா

அவகு³ன மூல ஸூலப்ரத³ ப்ரமதா³ ஸப³ து³க² கா²னி ।
தாதே கீன்ஹ நிவாரன முனி மைம்ʼ யஹ ஜியம்ˮ ஜானி । 44 ।

`A young woman is the root of all evil, a source of torment and a mine of all
woes. Therefore, bearing this in mind, O sage, I prevented your marriage.’
(44)

சௌபாஈ

ஸுனி ரகு⁴பதி கே ப³சன ஸுஹாஏ । முனி தன புலக நயன ப⁴ரி ஆஏ ।
கஹஹு கவன ப்ரபு⁴ கை அஸி ரீதீ । ஸேவக பர மமதா அரு ப்ரீதீ । 1 ।
ஜே ந ப⁴ஜஹிம்ʼ அஸ ப்ரபு⁴ ப்⁴ரம த்யாகீ³ । க்³யான ரங்க நர மந்த³ அபா⁴கீ³ ।
புனி ஸாத³ர போ³லே முனி நாரத³ । ஸுனஹு ராம பி³க்³யான பி³ஸாரத³ । 2 ।
ஸந்தன்ஹ கே லச்ச²ன ரகு⁴பீ³ரா । கஹஹு நாத² ப⁴வ ப⁴ஞ்ஜன பீ⁴ரா ।
ஸுனு முனி ஸந்தன்ஹ கே கு³ன கஹஊம்ˮ । ஜின்ஹ தே மைம்ʼ உன்ஹ கேம்ʼ ப³ஸ ரஹஊம்ˮ । 3 ।
ஷட பி³கார ஜித அனக⁴ அகாமா । அசல அகிஞ்சன ஸுசி ஸுக²தா⁴மா ।
அமிதபோ³த⁴ அனீஹ மிதபோ⁴கீ³ । ஸத்யஸார கபி³ கோபி³த³ ஜோகீ³ । 4 ।
ஸாவதா⁴ன மானத³ மத³ஹீனா । தீ⁴ர த⁴ர்ம க³தி பரம ப்ரபீ³னா । 5 ।

As the sage listened to the delightful words of Shri rama (the Lord of Raghus),
a thrill ran through his body and his eyes filled with tears. He said to
himself, ‘Tell me, is there any other master whose wont it is to show such
attachment and fondness for his servantsi Men who refuse to worship such a
lord shaking off all delusion are bankrupt of wisdom, dull-writted and
wretched.’

The sage Narada again reverentially spoke to the Lord, ‘ Listen, O rama, who
are well-versed in sacred lore: tell me, my lord Raghuvira (Hero of Raghu’s
line), the distinguishing marks of saints, O dispeller of the fear of
transmigration.’ ‘ I tell you, dear sage, the qualities of saints, by virtue
of which they hold Me in subjection. They are masters of the six passions
(lust, anger, greed, infatuation, pride and jealousy), sinless, disinterested,
firm, possessing nothing, pure (both within and without), full of bliss, of
boundless wisdom, desireless, moderate in diet, truthful, inspired, learned
and united with God, circumspect, bestowing honour on others, free from pride,
strong-minded and highly conversant with the course of Dharma (righteousness).
(1-5)

தோ³ஹா

கு³நாகா³ர ஸம்ʼஸார து³க² ரஹித பி³க³த ஸந்தே³ஹ ।
தஜி மம சரன ஸரோஜ ப்ரிய தின்ஹ கஹும்ˮ தே³ஹ ந கே³ஹ । 45 ।

`They are abodes of virtue, above the sorrows of the world and free from
doubt. Nothing besides My lotus feet is dear to them, not even their body nor
their home.’ (45)

சௌபாஈ

நிஜ கு³ன ஶ்ரவன ஸுனத ஸகுசாஹீம்ʼ । பர கு³ன ஸுனத அதி⁴க ஹரஷாஹீம்ʼ ।
ஸம ஸீதல நஹிம்ʼ த்யாக³ஹிம்ʼ நீதீ । ஸரல ஸுபா⁴உ ஸப³ஹி ஸன ப்ரீதீ । 1 ।
ஜப தப ப்³ரத த³ம ஸஞ்ஜம நேமா । கு³ரு கோ³பி³ந்த³ பி³ப்ர பத³ ப்ரேமா ।
ஶ்ரத்³தா⁴ ச²மா மயத்ரீ தா³யா । முதி³தா மம பத³ ப்ரீதி அமாயா । 2 ।
பி³ரதி பி³பே³க பி³னய பி³க்³யானா । போ³த⁴ ஜதா²ரத² பே³த³ புரானா ।
த³ம்ப⁴ மான மத³ கரஹிம்ʼ ந காஊ । பூ⁴லி ந தே³ஹிம்ʼ குமாரக³ பாஊ । 3 ।
கா³வஹிம்ʼ ஸுனஹிம்ʼ ஸதா³ மம லீலா । ஹேது ரஹித பரஹித ரத ஸீலா ।
முனி ஸுனு ஸாது⁴ன்ஹ கே கு³ன ஜேதே । கஹி ந ஸகஹிம்ʼ ஸாரத³ ஶ்ருதி தேதே । 4 ।

` They blush to hear themselves praised but feel much delighted to hear
others’ praises. Even-minded and placid, they never abandon the right course.
Guileless by nature and loving, they are given over to prayer, austerity,
control of the senses, self- denial and religious observances and undertake
sacred vows. They are devoted to the feet of their Guru, Lord Govinda (ViShnu)
and the Brahmanas. They are full of piety, forgiving, friendly to all,
compassionate, cheerful under all circumstances and sincerely devoted to My
feet. They are further characterized by dispassion, discretion, modesty,
knowledge of the truth relating to God as well as by a correct knowledge of
the Vedas and Puranas. They never take recourse to hypocrisy, pride or
arrogance nor set their foot on the evil path even by mistake. They are ever
engaged in singing or hearing My stories and are intent on doing good to
others without any consideration. In short, O good sage, the qualities of the
saints are so numerous that they cannot be exhausted even by Sharada ( the
goddess of speech) nor by the Vedas.’ (1-4)

ச²ந்த³

கஹி ஸக ந ஸாரத³ ஸேஷ நாரத³ ஸுனத பத³ பங்கஜ க³ஹே ।
அஸ தீ³னப³ந்து⁴ க்ருʼபால அபனே ப⁴க³த கு³ன நிஜ முக்² கஹே ।
ஸிரு நாஇ பா³ரஹிம்ʼ பா³ர சரனன்ஹி ப்³ரஹ்மபுர நாரத³ க³ஏ ।
தே த⁴ன்ய துலஸீதா³ஸ ஆஸ பி³ஹாஇ ஜே ஹரி ரம்ˮக³ ரம்ˮகே³ ।

`Neither Sharada nor Shesha could tell them!’ Even as he heard this the sage
Narada clasped the Lord’s lotus feet. In this way the all-merciful Lord, the
befriender of the meek, recounted with His own lips the virtues of His
devotees. Narada bowed his head at the Lord’s feet again and again and left
for the abode of Brahma (the Creator). Blessed are they, says Tulasidasa, who,
giving up all hopes, are steeped in love for Shri Hari.

தோ³ஹா

ராவநாரி ஜஸு பாவன கா³வஹிம்ʼ ஸுனஹிம்ʼ ஜே லோக³ ।
ராம ப⁴க³தி த்³ருʼஃட³ பாவஹிம்ʼ பி³னு பி³ராக³ ஜப ஜோக³ । 46 (க) ।
தீ³ப ஸிகா² ஸம ஜுப³தி தன மன ஜனி ஹோஸி பதங்க³ ।
ப⁴ஜஹி ராம தஜி காம மத³ கரஹி ஸதா³ ஸதஸங்க³ । 46 (க²) ।

People who sing or hear the sanctifying praises of Ravana’s Foe shall be
rewarded with steadfast devotion to Shri rama even without dispassion, japa or
concentration of mind. The body of a young woman is like fhe flame of a
candle; be not a moth to it, O my mind. Abandoning lust and pride worship Shri
rama and enjoy the company of saints. (46A-B)

Also Read:

Naradagita from Shri Ramacharitamanas Gita Lyrics in Hindi | English | Bengali | Gujarati | Kannada | Malayalam | Oriya | Telugu | Tamil

Add Comment

Click here to post a comment