Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Prithvidhararajaputryashtakam Lyrics in Kannada | ಪೃಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರ್ಯಷ್ಟಕಮ್

Prithvidhararajaputryashtakam Lyrics in Kannada | ಪೃಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರ್ಯಷ್ಟಕಮ್

38 Views

ಪೃಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಜ್ಞಾತ್ವಾಪಿ ದೋಷಾನ್ವಿಷಯೇಷು ಶಬ್ದರಸಾದಿಮೇಷ್ವಪ್ರತಿಬದ್ಧತರ್ಷಮ್ ।
ಆಕಾರಮಾತ್ರಾತ್ಪರಹಂಸರೂಪಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪೃಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರಿ ॥ 1॥

ವಿವೇಕವೈರಾಗ್ಯಶಮಾದಿಷಟ್ಕಮುಮುಕ್ಷುತಾಗನ್ಧಲವಾನಭಿಜ್ಞಮ್ ।
ನಕ್ತನ್ದಿವಂ ಸ್ವೋದರಪೂರಣೇಚ್ಛುಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪುಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರಿ ॥ 2॥

ಕಾಷಾಯವಸ್ತ್ರೇಣ ಕರಾತ್ತದಂಡಕಮಂಡಲುಭ್ಯಾಂ ಜಪಮಾಲಯಾ ಚ ।
ವಿಭ್ರಾಮಯನ್ತಂ ಗೃಹಿಣಾಂ ಕದಮ್ಬಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪೃಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರಿ ॥ 3॥

ವೇದಾನ್ತವಾಕ್ಯಾನಿ ಮುಧೋಚ್ಚರನ್ತಂ ತದರ್ಥಜಾತಂ ಬಹು ವರ್ಣಯನ್ತಮ್ ।
ಕದಾಪಿ ನ ಧ್ಯಾತಪರಾತ್ಮತತ್ತ್ವಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪೃಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರಿ ॥ 4॥

ಸುವರ್ಣತನ್ತೂಜ್ಜ್ವಲಚೇಲಕಾಮಂ ಯಾನೇಷು ಮಾನೇಷು ವಿವೃದ್ಧರಾಗಮ್ ।
ಅಂಗೀಕೃತಾನೇಕಸುಮಿತ್ರಶತ್ರುಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪೃಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರಿ ॥ 5॥

ಭೋಗಾ ಅನೇಕಾ ಮನಸಾಪ್ಯಲಭ್ಯಾ ಭೂಯಾಸುರಿತ್ಯನ್ವಹಮೀಹಮಾನಮ್ ।
ಗುರೂತ್ತಮಾರಾಧನದೂರಚಿತ್ತಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪೃಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರಿ ॥ 6॥

ಕುತೋ ಯತೇರಸ್ಯ ಶರೀರಮಾನಧನಾಭಿಮಾನಃ ಸತತಂ ದುರನ್ತಃ ।
ಅಶೇಷಲೋಕೈರಿತಿ ನಿನ್ದ್ಯಮಾನಂ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪುಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರಿ ॥ 7॥

ನಿವಾರಿತಾಶೇಷಮಹಾಘವೃನ್ದೈರವ್ಯಾಜಕಾರುಣ್ಯಸುಧಾತರಂಗೈಃ ।
ಅಪಾಂಗಪಾತೈರವಲೋಕಯನ್ತೀ ಮಾಂ ಪಾಹಿ ಪೂರಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರಿ ॥ 8॥

ಇದಂ ಹಿ ಪೃಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರೀಪಾದಾರವಿನ್ದಾರ್ಪಿತಮಾನಸೇನ ।
ಕರ್ಮನ್ದಿನಾ ನಿರ್ಮಿತಮಷ್ಟಕಂ ಯಃ ಪಠೇತ್ಸ ಭೂಯಾದಖಿಲೇಷ್ಟಗೇಹಮ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಪೃಥ್ವೀಧರರಾಜಪುತ್ರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *