Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Pushkara Ashtakam Lyrics in English

Pushkara Ashtakam Lyrics in English

53 Views

puṣkarāṣṭakam Lyrics in English:

sriganesaya namah ॥
sriyayutam tridehatapapaparasinasakam
munindrasiddhasadhyadevadanavairabhistutam ।
tatesti yajñaparvatasya muktidam sukhakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 1॥

sadaryamasasuskapañcavasare varagatam
tadanyathantariksagam sutantrabhavananugam ।
tadambupanamajjanam dṛsam sadamṛtakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 2॥

tripuskara tripuskara tripuskareti samsmaret-
sa dūradesago’pi yastadangapapanasanam ।
prapannaduhkhabhañjanam surañjanam sudhakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 3॥

mṛkandumankanau pulastyakanvaparvatasita
agastyabhargavau dadhicinaradau sukadayah।
sapadmatirthapavanaikaddastyo dayakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 4॥

sada pitamaheksitam varahavisnuneksitam
tatha’maresvareksitam surasuraih samiksitam ।
ihaiva bhuktimuktidam prajakaram ghanakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 5॥

tridandidandibrahmacaritapasaih susevitam
purardhacandrapraptadevanandikesvarabhidhaih ।
savaidyanathanilakanthasevitam sudhakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 6॥

supañcadha sarasvati virajate yadanttare
tathaikayojanayatam vibhati tirthanayakam ।
anekadaivapaitratirthasagaram rasakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 7॥

yamadisamyuto narastripuskaram nimajjati
pitamahasca madhavopyumadhavah prasannatam ।
prayati tatpadam dadatyayatnato gunakaram
namami brahmapuskaram savaisnavam sasankaram ॥ 8॥

idam hi puskarastakam sunitinirajasritam
sthitam madiyamanase kadapi ma’pagacchatu ।
trisandhyamapathanti ye tripuskarastakam narah
pradiptadehabhūsana bhavanti mesakinkarah ॥ 9॥

iti sañkaracaryaviracitam sripuskarastakam samaptam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *