Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Ramapatya Ashtakam Lyrics in English | Ramapatyashtakam Lyrics

Ramapatya Ashtakam Lyrics in English | Ramapatyashtakam Lyrics

88 Views

Ramapatya Ashtakam Text in English:

sriganesaya namaḥ ॥

jagadadimanadimajam purusam saradambaratulyatanum vitanum ।
dhrtakañjarathaṅgagadam vigadam pranamami ramadhipatim tamaham ॥ 1॥

kamalananakañjaratam viratam hrdi yogijanaiḥ kalitam lalitam ।
kujanaiḥ sujanairalabham sulabham pranamami ramadhipatim tamaham ॥ 2॥

munivrndahrdisthapadam supadam nikhiladhvarabhagabhujam subhujam ।
hrtavasavamukhyamadam vimadam pranamami ramadhipatim tamaham ॥ 3॥

hrtadanavadrptabalam subalam svajanastasamastamalam vimalam ।
samapasta gajendradaram sudaram pranamami ramadhipatim tamaham ॥ 4॥

parikalpitasarvakalam vikalam sakalagamagitagunam vigunam ।
bhavapasanirakaranam saranam pranamami ramadhipatim tamaham ॥ 5॥

mrtijanmajarasamanam kamanam saranagatabhitiharam daharam ।
paritustaramahrdayam sudayam pranamami ramadhipatim tamaham ॥ 6॥

sakalavanibimbadharam svadharam paripuritasarvadisam sudrsam ।
gatasokamasokakaram sukaram pranamami ramadhipatim tamaham ॥ 7॥

mathitarnavarajarasam sarasam grathitakhilalokahrdam suhrdam ।
prathitadbhutasaktiganam suganam pranamami ramadhipatim tamaham ॥ 8॥

sukharasikaram bhavabandhaharam paramastakametadananyamatiḥ ।
pathatiha tu yo’nisameva naro labhate khalu visnupadam sa param ॥ 9॥

iti sriparamahamsasvamibrahmanandaviracitam sriramapatyastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *