Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam Lyrics in Kannada With Meaning

Sharda is the goddess of the temple town of Sringeri and is an incarnation of Goddess Saraswathi. Adhi Shankara has established one of his Mutts in this town, which is in the shores of River Thunga.

This great stotra unlike the other stotras of Adhi Shankara is difficult to follow, though it is extremely musical and as a result, there are many interpretations of it. Sharada Bhujanga Prayata Ashtakam was translated By P.R.Ramachander

Sharada Bhujangaprayata Ashtakam Lyrics in Kannada:

॥ ಶಾರದಾಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕಮ್ ॥

ಸುವಕ್ಷೋಜಕುಮ್ಭಾಂ ಸುಧಾಪೂರ್ಣಕುಂಭಾಂ
ಪ್ರಸಾದಾವಲಮ್ಬಾಂ ಪ್ರಪುಣ್ಯಾವಲಮ್ಬಾಮ್ ।
ಸದಾಸ್ಯೇನ್ದುಬಿಮ್ಬಾಂ ಸದಾನೋಷ್ಠಬಿಮ್ಬಾಂ
ಭಜೇ ಶಾರದಾಮ್ಬಾಮಜಸ್ರಂ ಮದಮ್ಬಾಮ್ ॥ 1 ॥

ಕಟಾಕ್ಷೇ ದಯಾರ್ದ್ರೋ ಕರೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಂ
ಕಲಾಭಿರ್ವಿನಿದ್ರಾಂ ಕಲಾಪೈಃ ಸುಭದ್ರಾಮ್ ।
ಪುರಸ್ತ್ರೀಂ ವಿನಿದ್ರಾಂ ಪುರಸ್ತುಂಗಭದ್ರಾಂ
ಭಜೇ ಶಾರದಾಮ್ಬಾಮಜಸ್ರಂ ಮದಮ್ಬಾಮ್ ॥ 2 ॥

ಲಲಾಮಾಂಕಫಾಲಾಂ ಲಸದ್ಗಾನಲೋಲಾಂ
ಸ್ವಭಕ್ತೈಕಪಾಲಾಂ ಯಶಃಶ್ರೀಕಪೋಲಾಮ್ ।
ಕರೇ ತ್ವಕ್ಷಮಾಲಾಂ ಕನತ್ಪ್ರತ್ನಲೋಲಾಂ
ಭಜೇ ಶಾರದಾಮ್ಬಾಮಜಸ್ರಂ ಮದಮ್ಬಾಮ್ ॥ 3 ॥

ಸುಸೀಮನ್ತವೇಣೀಂ ದೃಶಾ ನಿರ್ಜಿತೈಣೀಂ
ರಮತ್ಕೀರವಾಣೀಂ ನಮದ್ವಜ್ರಪಾಣೀಮ್ ।
ಸುಧಾಮನ್ಥರಾಸ್ಯಾಂ ಮುದಾ ಚಿನ್ತ್ಯವೇಣೀಂ
ಭಜೇ ಶಾರದಾಮ್ಬಾಮಜಸ್ರಂ ಮದಮ್ಬಾಮ್ ॥ 4 ॥

ಸುಶಾನ್ತಾಂ ಸುದೇಹಾಂ ದೃಗನ್ತೇ ಕಚಾನ್ತಾಂ
ಲಸತ್ಸಲ್ಲತಾಂಗೀಮನನ್ತಾಮಚಿನ್ತ್ಯಾಮ್ ।
ಸ್ಮರೇತ್ತಾಪಸೈಃ ಸಂಗಪೂರ್ವಸ್ಥಿತಾಂ ತಾಂ
ಭಜೇ ಶಾರದಾಮ್ಬಾಮಜಸ್ರಂ ಮದಮ್ಬಾಮ್ ॥ 5 ॥

ಕುರಂಗೇ ತುರಂಗೇ ಮೃಗೇನ್ದ್ರೇ ಖಗೇನ್ದ್ರೇ
ಮರಾಲೇ ಮದೇಭೇ ಮಹೋಕ್ಷೇಽಧಿರೂಢಾಮ್ ।
ಮಹತ್ಯಾಂ ನವಮ್ಯಾಂ ಸದಾ ಸಾಮರೂಪಾಂ
ಭಜೇ ಶಾರದಾಮ್ಬಾಮಜಸ್ರಂ ಮದಮ್ಬಾಮ್ ॥ 6 ॥

ಜ್ವಲತ್ಕಾನ್ತಿವಹ್ನಿಂ ಜಗನ್ಮೋಹನಾಂಗೀಂ
ಭಜೇ ಮಾನಸಾಮ್ಭೋಜಸುಭ್ರಾನ್ತಭೃಂಗೀಮ್ ।
ನಿಜಸ್ತೋತ್ರಸಂಗೀತನೃತ್ಯಪ್ರಭಾಂಗೀಮ್
ಭಜೇ ಶಾರದಾಮ್ಬಾಮಜಸ್ರಂ ಮದಮ್ಬಾಮ್ ॥ 7 ॥

ಭವಾಮ್ಭೋಜನೇತ್ರಾಜಸಮ್ಪೂಜ್ಯಮಾನಾಂ
ಲಸನ್ಮನ್ದಹಾಸಪ್ರಭಾವಕ್ತ್ರಚಿಹ್ನಾಮ್ ।
ಚಲಚ್ಚಂಚಲಾಚಾರೂತಾಟಂಕಕರ್ಣೋ
ಭಜೇ ಶಾರದಾಮ್ಬಾಮಜಸ್ರಂ ಮದಮ್ಬಾಮ್ ॥ 8 ॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಗೋವಿನ್ದಭಗವತ್ಪೂಜ್ಯಪಾದಶಿಷ್ಯಸ್ಯ
ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಭಗವತಃ ಕೃತೌ
ಶಾರದಾಭುಜಂಗಪ್ರಯಾತಾಷ್ಟಕ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Sharada Bhujangaprayata Ashtakam Meaning:

Having pot like breasts, which are pots full of nectar,
Prepared to shower her grace, she looks after those who do good,
And she has the form of ever glowing moon with reddish lips resembling a cherry,
And I pray that mother Sharada who is forever my mother. || 1 ||

Brimming with mercy in her glance, showing symbol of wisdom in her hands,
Always awakened by the art forms, always wearing ornaments,
And who is the wakeful great lady and living in the shores of auspicious river Thunga[2],
And I pray that mother Sharada who is forever my mother.
and so I have taken one meaning of Bhadhra as auspicious. || 2 ||

Wearing ornaments in her forehead, becoming ecstasic in good music,
Looking after her devotees, with two cheeks famous for their beauty,
And having garland of beads in her hand and who has deep liking for ornaments,
And I pray that mother Sharada who is forever my mother. || 3 ||

With braided hair parted at the middle showing hanging ornamental balls,
With playing glances of a deer and worshipped by the Devendra,
With nectar like smiling face and hair that attracts our mind,
And I pray that mother Sharada who is forever my mother. || 4 ||

Very peaceful, with a pretty mien, with black hair,with eyes like that of deer,
With shining body like a tender climber, who cannot be measured by mind,
And who existed before the imaginative world of great sages,
And I pray that mother Sharada who is forever my mother. || 5 ||

She who rides on a deer, horse, lion and eagle,
She who rides on the swan, the bull and the elephant,
During the nine holy days and has a very peaceful form,
And I pray that mother Sharada who is forever my mother. || 6 ||

She who is as pretty as raging fire, she whose prettiness attracts the world,
She who moves around the lotus like mind of her devotees like a bee,
And she whose luster is increased by true prayer, song and dance,
And I pray that mother Sharada who is forever my mother. || 7 ||

She who is worshipped by Lord Vishnu, Shiva and Lord Brahma,
She whose face is lighted by her lustrous smile,
And she whose prettiness is increased by the swinging ear pendants,
And I pray that mother Sharada who is forever my mother. || 8 ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top