Information

Shirdi Sai’s 11 Assurances in English, Marathi

1) Coming to Shirdi:

Whosoever puts their feet on Shirdi soil, their sufferings will come to an end.

2) About his Samadhi:

The wretched and miserable will rise to joy and happiness as soon as they climb the steps of the mosque.

3)About his Presence:

I shall be ever active and vigorous even after leaving this earthly body.

4) About his Tomb:

My tomb shall bless and speak to the needs of my devotees.

5) About being Active:

I shall be active and vigorous even from my tomb.

6) About his Mortal:

My mortal remains will speak from my tomb.

7) Having Faith in him:

I am ever living to help and guide all who come to me, who surrender to me and who seek refuge in me.

8) Believing him:

If you look to me, I look to you.

9) Trusting him:

If you cast your burden on me, I shall surely bear it.

10) Seeking Advice:

If you seek my advice and help, it shall be given to you at once.

11) His presence:

There shall be no want in the house of my devotee.

Shirdi Sai’s 11 Assurances in Marathi

1) शिरडीस ज्याचे लागतील पाय। टळती अपाय सर्व त्याचे

2) माझ्या समाधीची पायरी चढेल॥ दुःख हे हरेल सर्व त्याचे

3) जरी हे शरीर गेलो मी टाकून ॥ तरी मी धावेन भक्तासाठी

4) नवसास माझी पावेल समाधी॥ धरा द्रढ बुद्धी माझ्या ठायी

5) नित्य मी जिवंत जाणा हेंची सत्य॥ नित्य घ्या प्रचीत अनुभवे

6) शरण मज आला आणि वाया गेला॥ दाखवा दाखवा ऐसा कोणी

7) जो जो मज भजे जैशा जैशा भावे॥ तैसा तैसा पावे मीही त्यासी

8) तुमचा मी भार वाहीन सर्वथा ॥ नव्हे हें अन्यथा वचन माझे

9) जाणा येथे आहे सहाय्य सर्वांस॥ मागे जे जे त्यास ते ते लाभे

10) माझा जो जाहला काया वाचा मनीं ॥ तयाचा मी ऋणी सर्वकाळ

11) साई म्हणे तोचि, तोचि झाला धन्य॥ झाला जो अनन्य माझ्या पायी

“Shraddha (Faith) and Saburi (Patience)”
“நம்பிக்கை மற்றும் பொறுமை”