Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shital Ashtakam Lyrics in English | Shitala Chalisa

Shital Ashtakam Lyrics in English | Shitala Chalisa

37 Views

Seethala Ashtakam Lyrics in English:

asya srisitalastotrasya mahadeva rsih ।
anustup chandah । sitala devata ।
laksmirbijam । bhavani saktih ।
sarvavisphotakanivrtyarthe jape viniyogah ॥

isvara uvaca ।
vande’ham sitalam devim rasabhastham digambaram ।
marjanikalasopetam surpalankrtamastakam ॥ 1 ॥

vande’ham sitalam devim sarvarogabhayapaham।
yamasadya nivarteta visphotakabhayam mahat ॥ 2 ॥

sitale sitale ceti yo bruyaddahapiḍitah ।
visphotakabhayam ghoram ksipram tasya pranasyati ॥ 3 ॥

yastvamudakamadhye tu dhyatva sampujayennarah ।
visphotakabhayam ghoram grhe tasya na jayate ॥ 4 ॥

sitale jvaradagdhasya putigandhayutasya ca ।
pranastacaksusah pumsastvamahurjivanausadham ॥ 5 ॥

sitale tanujan rogan nrnam harasi dustyajan ।
visphotakavidirnanam tvameka’mrtavarsini ॥ 6 ॥

galaganḍagraha roga ye canye daruna nrnam ।
tvadanudhyanamatrena sitale yanti sanksayam ॥ 7 ॥

na mantro nausadham tasya paparogasya vidyate ।
tvamekam sitale dhatrim nanyam pasyami devatam ॥ 8 ॥

mrnalatantusadrsim nabhihrnmadhyasamsthitam ।
yastvam sancintayeddevi tasya mrtyurna jayate ॥ 9 ॥

astakam sitaladevya yo narah prapathetsada ।
visphotakabhayam ghoram grhe tasya na jayate ॥ 10 ॥

srotavyam pathitavyam ca sraddhabhaktisamanvitaih ।
upasargavinasaya param svastyayanam mahat ॥ 11 ॥

sitale tvam jaganmata sitale tvam jagatpita ।
sitale tvam jagaddhatri sitalayai namo namah ॥ 12 ॥

rasabho gardabhascaiva kharo vaisakhanandanah ।
sitalavahanascaiva durvakandanikrntanah ॥ 13 ॥

etani kharanamani sitalagre tu yah pathet ।
tasya gehe sisunam ca sitalarun na jayate ॥ 14 ॥

sitalastakamevedam na deyam yasyakasyacit ।
datavyam ca sada tasmai sraddhabhaktiyutaya vai ॥ 15 ॥

॥ iti sriskandapurane sitalastakam sampurnam ॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *