Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Shiva Stotram / Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil and English

Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil and English

465 Views

Lord Shiva Stotram – Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in Tamil:

ஶிவோ மஹேஶ்வரஶ்ஶம்புஃ பினாகீ ஶஶிஶேகரஃ
வாமதேவோ விரூபாக்ஷஃ கபர்தீ னீலலோஹிதஃ || 1 ||

ஶம்கரஶ்ஶூலபாணிஶ்ச கட்வாம்கீ விஷ்ணுவல்லபஃ
ஶிபிவிஷ்டோம்பிகானாதஃ ஶ்ரீகம்டோ பக்தவத்ஸலஃ || 2 ||

பவஶ்ஶர்வஸ்த்ரிலோகேஶஃ ஶிதிகம்டஃ ஶிவப்ரியஃ
உக்ரஃ கபாலீ காமாரீ அம்தகாஸுரஸூதனஃ || 3 ||

Bhagavan Lord Shiva

கம்காதரோ லலாடாக்ஷஃ காலகாலஃ க்றுபானிதிஃ
பீமஃ பரஶுஹஸ்தஶ்ச ம்றுகபாணிர்ஜடாதரஃ || 4 ||

கைலாஸவாஸீ கவசீ கடோரஸ்த்ரிபுராம்தகஃ
வ்றுஷாம்கோ வ்றுஷபாரூடோ பஸ்மோத்தூளிதவிக்ரஹஃ || 5 ||

ஸாமப்ரியஸ்ஸ்வரமயஸ்த்ரயீமூர்திரனீஶ்வரஃ
ஸர்வஜ்ஞஃ பரமாத்மா ச ஸோமஸூர்யாக்னிலோசனஃ || 6 ||

ஹவிர்யஜ்ஞமயஸ்ஸோமஃ பம்சவக்த்ரஸ்ஸதாஶிவஃ
விஶ்வேஶ்வரோ வீரபத்ரோ கணனாதஃ ப்ரஜாபதிஃ || 7 ||

ஹிரண்யரேதஃ துர்தர்ஷஃ கிரீஶோ கிரிஶோனகஃ
புஜம்கபூஷணோ பர்கோ கிரிதன்வீ கிரிப்ரியஃ || 8 ||

க்றுத்திவாஸஃ புராராதிர்பகவான் ப்ரமதாதிபஃ
ம்றுத்யும்ஜயஸ்ஸூக்ஷ்மதனுர்ஜகத்வ்யாபீ ஜகத்குருஃ || 9 ||

வ்யோமகேஶோ மஹாஸேனஜனகஶ்சாருவிக்ரமஃ
ருத்ரோ பூதபதிஃ ஸ்தாணுரஹிர்புத்னோ திகம்பரஃ || 10 ||

அஷ்டமூர்திரனேகாத்மா ஸாத்த்விகஶ்ஶுத்தவிக்ரஹஃ
ஶாஶ்வதஃ கம்டபரஶுரஜஃ பாஶவிமோசகஃ || 11 ||

ம்றுடஃ பஶுபதிர்தேவோ மஹாதேவோ‌உவ்யயோ ஹரிஃ
பூஷதம்தபிதவ்யக்ரோ தக்ஷாத்வரஹரோ ஹரஃ || 12 ||

பகனேத்ரபிதவ்யக்தோ ஸஹஸ்ராக்ஷஸ்ஸஹஸ்ரபாத்
அபவர்கப்ரதோ‌உனம்தஸ்தாரகஃ பரமேஶ்வரஃ || 13 ||

ஏவம் ஶ்ரீ ஶம்புதேவஸ்ய னாம்னாமஷ்டோத்தரம்ஶதம் ||

Lord Shiva Stotram – Shiva Ashtottara Sata Nama Stotram Lyrics in English

sivo mahesvarassambhuh pinaki sasisekharah
vamadevo virupaksah kapardi nilalohitah || 1 ||

sankarassulapanisca khatvangi visnuvallabhah
sipivistombikanathah srikantho bhaktavatsalah || 2 ||

bhavassarvastrilokesah sitikanthah sivapriyah
ugrah kapali kamari andhakasurasudanah || 3 ||

gangadharo lalataksah kalakalah krpanidhih
bhimah parasuhastasca mrgapanirjatadharah || 4 ||

kailasavasi kavaci kathorastripurantakah
vrsanko vrsabharuḍho bhasmoddhuiitavigrahah || 5 ||

samapriyassvaramayastrayimurtiranisvarah
sarvannah paramatma ca somasuryagnilocanah || 6 ||

haviryannamayassomah pancavaktrassadasivah
visvesvaro virabhadro gananathah prajapatih || 7 ||

hiranyaretah durdharsah giriso girisonaghah
bhujangabhusano bhargo giridhanvi giripriyah || 8 ||

krttivasah puraratirbhagavan pramathadhipah
mrtyunjayassuksmatanurjagadvyapi jagadguruh || 9 ||

vyomakeso mahasenajanakascaruvikramah
rudro bhutapatih sthanurahirbhudhno digambarah || 10 ||

astamurtiranekatma sattvikassuddhavigrahah
sasvatah khanḍaparasurajah pasavimocakah || 11 ||

mrḍah pasupatirdevo mahadevo‌உvyayo harih
pusadantabhidavyagro daksadhvaraharo harah || 12 ||

bhaganetrabhidavyakto sahasraksassahasrapat
apavargaprado‌உnantastarakah paramesvarah || 13 ||

evaṃ sri sambhudevasya namnamastottaraṃsatam ||

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *