Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shiva Bhujanga Stotram Lyrics in Malayalam

Shiva Bhujanga Stotram Sacred is a chant of Lord Shiva for Peace and Prosperity written by Adi Shankaracharya.

Shiva Bhujangam Stotram in Malayalam:

ഗലദ്ദാനഗംഡം മിലദ്ഭൃംഗഷംഡം
ചലച്ചാരുശുംഡം ജഗത്ത്രാണശൗംഡമ് |
കനദ്ദംതകാംഡം വിപദ്ഭംഗചംഡം
ശിവപ്രേമപിംഡം ഭജേ വക്രതുംഡമ് || 1 ||

അനാദ്യംതമാദ്യം പരം തത്ത്വമര്ഥം
ചിദാകാരമേകം തുരീയം ത്വമേയമ് |
ഹരിബ്രഹ്മമൃഗ്യം പരബ്രഹ്മരൂപം
മനോവാഗതീതം മഹഃശൈവമീഡേ || 2 ||

സ്വശക്ത്യാദി ശക്ത്യംത സിംഹാസനസ്ഥം
മനോഹാരി സര്വാംഗരത്നോരുഭൂഷമ് |
ജടാഹീംദുഗംഗാസ്ഥിശമ്യാകമൗളിം
പരാശക്തിമിത്രം നമഃ പംചവക്ത്രമ് || 3 ||

ശിവേശാനതത്പൂരുഷാഘോരവാമാദിഭിഃ
പംചഭിര്ഹൃന്മുഖൈഃ ഷഡ്ഭിരംഗൈഃ |
അനൗപമ്യ ഷട്ത്രിംശതം തത്ത്വവിദ്യാമതീതം
പരം ത്വാം കഥം വേത്തി കോ വാ || 4 ||

പ്രവാളപ്രവാഹപ്രഭാശോണമര്ധം
മരുത്വന്മണി ശ്രീമഹഃ ശ്യാമമര്ധമ് |
ഗുണസ്യൂതമേതദ്വപുഃ ശൈവമംതഃ
സ്മരാമി സ്മരാപത്തിസംപത്തിഹേതോഃ || 5 ||

സ്വസേവാസമായാതദേവാസുരേംദ്രാ
നമന്മൗളിമംദാരമാലാഭിഷിക്തമ് |
നമസ്യാമി ശംഭോ പദാംഭോരുഹം തേ
ഭവാംഭോധിപോതം ഭവാനീ വിഭാവ്യമ് || 6 ||

ജഗന്നാഥ മന്നാഥ ഗൗരീസനാഥ
പ്രപന്നാനുകംപിന്വിപന്നാര്തിഹാരിന് |
മഹഃസ്തോമമൂര്തേ സമസ്തൈകബംധോ
നമസ്തേ നമസ്തേ പുനസ്തേ നമോ‌உസ്തു || 7 ||

വിരൂപാക്ഷ വിശ്വേശ വിശ്വാദിദേവ
ത്രയീ മൂല ശംഭോ ശിവ ത്ര്യംബക ത്വമ് |
പ്രസീദ സ്മര ത്രാഹി പശ്യാവമുക്ത്യൈ
ക്ഷമാം പ്രാപ്നുഹി ത്ര്യക്ഷ മാം രക്ഷ മോദാത് || 8 ||

മഹാദേവ ദേവേശ ദേവാദിദേവ
സ്മരാരേ പുരാരേ യമാരേ ഹരേതി |
ബ്രുവാണഃ സ്മരിഷ്യാമി ഭക്ത്യാ
ഭവംതം തതോ മേ ദയാശീല ദേവ പ്രസീദ || 9 ||

ത്വദന്യഃ ശരണ്യഃ പ്രപന്നസ്യ നേതി
പ്രസീദ സ്മരന്നേവ ഹന്യാസ്തു ദൈന്യമ് |
ന ചേത്തേ ഭവേദ്ഭക്തവാത്സല്യഹാനിസ്തതോ
മേ ദയാളോ സദാ സന്നിധേഹി || 10 ||

അയം ദാനകാലസ്ത്വഹം ദാനപാത്രം
ഭവാനേവ ദാതാ ത്വദന്യം ന യാചേ |
ഭവദ്ഭക്തിമേവ സ്ഥിരാം ദേഹി മഹ്യം
കൃപാശീല ശംഭോ കൃതാര്ഥോ‌உസ്മി തസ്മാത് || 11 ||

പശും വേത്സി ചേന്മാം തമേവാധിരൂഢഃ
കലംകീതി വാ മൂര്ധ്നി ധത്സേ തമേവ |
ദ്വിജിഹ്വഃ പുനഃ സോ‌உപി തേ കംഠഭൂഷാ
ത്വദംഗീകൃതാഃ ശര്വ സര്വേ‌உപി ധന്യാഃ || 12 ||

ന ശക്നോമി കര്തും പരദ്രോഹലേശം
കഥം പ്രീയസേ ത്വം ന ജാനേ ഗിരീശ |
തഥാഹി പ്രസന്നോ‌உസി കസ്യാപി
കാംതാസുതദ്രോഹിണോ വാ പിതൃദ്രോഹിണോ വാ || 13 ||

സ്തുതിം ധ്യാനമര്ചാം യഥാവദ്വിധാതും
ഭജന്നപ്യജാനന്മഹേശാവലംബേ |
ത്രസംതം സുതം ത്രാതുമഗ്രേ
മൃകംഡോര്യമപ്രാണനിര്വാപണം ത്വത്പദാബ്ജമ് || 14 ||

ശിരോ ദൃഷ്ടി ഹൃദ്രോഗ ശൂല പ്രമേഹജ്വരാര്ശോ ജരായക്ഷ്മഹിക്കാവിഷാര്താന് |
ത്വമാദ്യോ ഭിഷഗ്ഭേഷജം ഭസ്മ ശംഭോ
ത്വമുല്ലാഘയാസ്മാന്വപുര്ലാഘവായ || 15 ||

ദരിദ്രോ‌உസ്മ്യഭദ്രോ‌உസ്മി ഭഗ്നോ‌உസ്മി ദൂയേ
വിഷണ്ണോ‌உസ്മി സന്നോ‌உസ്മി ഖിന്നോ‌உസ്മി ചാഹമ് |
ഭവാന്പ്രാണിനാമംതരാത്മാസി ശംഭോ
മമാധിം ന വേത്സി പ്രഭോ രക്ഷ മാം ത്വമ് || 16 ||

ത്വദക്ഷ്ണോഃ കടാക്ഷഃ പതേത്ത്ര്യക്ഷ യത്ര
ക്ഷണം ക്ഷ്മാ ച ലക്ഷ്മീഃ സ്വയം തം വൃണാതേ |
കിരീടസ്ഫുരച്ചാമരച്ഛത്രമാലാകലാചീഗജക്ഷൗമഭൂഷാവിശേഷൈഃ || 17 ||

ഭവാന്യൈ ഭവായാപി മാത്രേ ച പിത്രേ
മൃഡാന്യൈ മൃഡായാപ്യഘഘ്ന്യൈ മഖഘ്നേ |
ശിവാംഗ്യൈ ശിവാംഗായ കുര്മഃ ശിവായൈ
ശിവായാംബികായൈ നമസ്ത്ര്യംബകായ || 18 ||

ഭവദ്ഗൗരവം മല്ലഘുത്വം വിദിത്വാ
പ്രഭോ രക്ഷ കാരുണ്യദൃഷ്ട്യാനുഗം മാമ് |
ശിവാത്മാനുഭാവസ്തുതാവക്ഷമോ‌உഹം
സ്വശക്ത്യാ കൃതം മേ‌உപരാധം ക്ഷമസ്വ || 19 ||

യദാ കര്ണരംധ്രം വ്രജേത്കാലവാഹദ്വിഷത്കംഠഘംടാ ഘണാത്കാരനാദഃ |
വൃഷാധീശമാരുഹ്യ ദേവൗപവാഹ്യംതദാ
വത്സ മാ ഭീരിതി പ്രീണയ ത്വമ് || 20 ||

യദാ ദാരുണാഭാഷണാ ഭീഷണാ മേ
ഭവിഷ്യംത്യുപാംതേ കൃതാംതസ്യ ദൂതാഃ |
തദാ മന്മനസ്ത്വത്പദാംഭോരുഹസ്ഥം
കഥം നിശ്ചലം സ്യാന്നമസ്തേ‌உസ്തു ശംഭോ || 21 ||

യദാ ദുര്നിവാരവ്യഥോ‌உഹം ശയാനോ
ലുഠന്നിഃശ്വസന്നിഃസൃതാവ്യക്തവാണിഃ |
തദാ ജഹ്നുകന്യാജലാലംകൃതം തേ
ജടാമംഡലം മന്മനോമംദിരേ സ്യാത് || 22 ||

യദാ പുത്രമിത്രാദയോ മത്സകാശേ
രുദംത്യസ്യ ഹാ കീദൃശീയം ദശേതി |
തദാ ദേവദേവേശ ഗൗരീശ ശംഭോ
നമസ്തേ ശിവായേത്യജസ്രം ബ്രവാണി || 23 ||

യദാ പശ്യതാം മാമസൗ വേത്തി
നാസ്മാനയം ശ്വാസ ഏവേതി വാചോ ഭവേയുഃ |
തദാ ഭൂതിഭൂഷം ഭുജംഗാവനദ്ധം
പുരാരേ ഭവംതം സ്ഫുടം ഭാവയേയമ് || 24 ||

യദാ യാതനാദേഹസംദേഹവാഹീ
ഭവേദാത്മദേഹേ ന മോഹോ മഹാന്മേ |
തദാ കാശശീതാംശുസംകാശമീശ
സ്മരാരേ വപുസ്തേ നമസ്തേ സ്മരാമി || 25 ||

യദാപാരമച്ഛായമസ്ഥാനമദ്ഭിര്ജനൈര്വാ വിഹീനം ഗമിഷ്യാമി മാര്ഗമ് |
തദാ തം നിരുംധംകൃതാംതസ്യ മാര്ഗം
മഹാദേവ മഹ്യം മനോജ്ഞം പ്രയച്ഛ || 26 ||

യദാ രൗരവാദി സ്മരന്നേവ ഭീത്യാ
വ്രജാമ്യത്ര മോഹം മഹാദേവ ഘോരമ് |
തദാ മാമഹോ നാഥ കസ്താരയിഷ്യത്യനാഥം പരാധീനമര്ധേംദുമൗളേ || 27 ||

യദാ ശ്വേതപത്രായതാലംഘ്യശക്തേഃ
കൃതാംതാദ്ഭയം ഭക്തിവാത്സല്യഭാവാത് |
തദാ പാഹി മാം പാര്വതീവല്ലഭാന്യം
ന പശ്യാമി പാതാരമേതാദൃശം മേ || 28 ||

ഇദാനീമിദാനീം മൃതിര്മേ ഭവിത്രീത്യഹോ സംതതം ചിംതയാ പീഡിതോ‌உസ്മി |
കഥം നാമ മാ ഭൂന്മൃതൗ ഭീതിരേഷാ
നമസ്തേ ഗതീനാം ഗതേ നീലകംഠ || 29 ||

അമര്യാദമേവാഹമാബാലവൃദ്ധം
ഹരംതം കൃതാംതം സമീക്ഷ്യാസ്മി ഭീതഃ |
മൃതൗ താവകാംഘ്ര്യബ്ജദിവ്യപ്രസാദാദ്ഭവാനീപതേ നിര്ഭയോ‌உഹം ഭവാനി || 30 ||

ജരാജന്മഗര്ഭാധിവാസാദിദുഃഖാന്യസഹ്യാനി ജഹ്യാം ജഗന്നാഥ ദേവ |
ഭവംതം വിനാ മേ ഗതിര്നൈവ ശംഭോ
ദയാളോ ന ജാഗര്തി കിം വാ ദയാ തേ || 31 ||

ശിവായേതി ശബ്ദോ നമഃപൂര്വ ഏഷ
സ്മരന്മുക്തികൃന്മൃത്യുഹാ തത്ത്വവാചീ |
മഹേശാന മാ ഗാന്മനസ്തോ വചസ്തഃ
സദാ മഹ്യമേതത്പ്രദാനം പ്രയച്ഛ || 32 ||

ത്വമപ്യംബ മാം പശ്യ ശീതാംശുമൗളിപ്രിയേ ഭേഷജം ത്വം ഭവവ്യാധിശാംതൗ
ബഹുക്ലേശഭാജം പദാംഭോജപോതേ
ഭവാബ്ധൗ നിമഗ്നം നയസ്വാദ്യ പാരമ് || 33 ||

അനുദ്യല്ലലാടാക്ഷി വഹ്നി പ്രരോഹൈരവാമസ്ഫുരച്ചാരുവാമോരുശോഭൈഃ |
അനംഗഭ്രമദ്ഭോഗിഭൂഷാവിശേഷൈരചംദ്രാര്ധചൂഡൈരലം ദൈവതൈര്നഃ || 34 ||

അകംഠേകലംകാദനംഗേഭുജംഗാദപാണൗകപാലാദഫാലേ‌உനലാക്ഷാത് |
അമൗളൗശശാംകാദവാമേകളത്രാദഹം ദേവമന്യം ന മന്യേ ന മന്യേ || 35 ||

മഹാദേവ ശംഭോ ഗിരീശ ത്രിശൂലിംസ്ത്വദീയം സമസ്തം വിഭാതീതി യസ്മാത് |
ശിവാദന്യഥാ ദൈവതം നാഭിജാനേ
ശിവോ‌உഹം ശിവോ‌உഹം ശിവോ‌உഹം ശിവോ‌உഹമ് || 36 ||

യതോ‌உജായതേദം പ്രപംചം വിചിത്രം
സ്ഥിതിം യാതി യസ്മിന്യദേകാംതമംതേ |
സ കര്മാദിഹീനഃ സ്വയംജ്യോതിരാത്മാ
ശിവോ‌உഹം ശിവോ‌உഹം ശിവോ‌உഹം ശിവോ‌உഹമ് || 37 ||

കിരീടേ നിശേശോ ലലാടേ ഹുതാശോ
ഭുജേ ഭോഗിരാജോ ഗലേ കാലിമാ ച |
തനൗ കാമിനീ യസ്യ തത്തുല്യദേവം
ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ ന ജാനേ || 38 ||

അനേന സ്തവേനാദരാദംബികേശം
പരാം ഭക്തിമാസാദ്യ യം യേ നമംതി |
മൃതൗ നിര്ഭയാസ്തേ ജനാസ്തം ഭജംതേ
ഹൃദംഭോജമധ്യേ സദാസീനമീശമ് || 39 ||

ഭുജംഗപ്രിയാകല്പ ശംഭോ മയൈവം
ഭുജംഗപ്രയാതേന വൃത്തേന ക്ലൃപ്തമ് |
നരഃ സ്തോത്രമേതത്പഠിത്വോരുഭക്ത്യാ
സുപുത്രായുരാരോഗ്യമൈശ്വര്യമേതി || 40 ||

Also Read:

Shiva Bhujanga Stotram Lyrics in Hindi | English | Bengali | Kannada | Malayalam | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top