Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shivastotra by Kalki Avatar lyrics in Kannada

Kalki Krita Shiva Stotram in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಶಿವ ಸ್ತೋತ್ರಂ (ಕಲ್ಕಿ ಕೃತಂ) ॥
ಗೌರೀನಾಥಂ ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಶರಣ್ಯಂ
ಭೂತಾವಾಸಂ ವಾಸುಕೀಕಂಠಭೂಷಮ್ |
ತ್ರ್ಯಕ್ಷಂ ಪಂಚಾಸ್ಯಾದಿದೇವಂ ಪುರಾಣಂ
ವಂದೇ ಸಾಂದ್ರಾನಂದಸಂದೋಹದಕ್ಷಮ್ || ೧ ||

ಯೋಗಾಧೀಶಂ ಕಾಮನಾಶಂ ಕರಾಲಂ
ಗಂಗಾಸಂಗಕ್ಲಿನ್ನಮೂರ್ಧಾನಮೀಶಮ್ |
ಜಟಾಜೂಟಾಟೋಪರಿಕ್ಷಿಪ್ತಭಾವಂ
ಮಹಾಕಾಲಂ ಚಂದ್ರಫಾಲಂ ನಮಾಮಿ || ೨ ||

ಶ್ಮಶಾನಸ್ಥಂ ಭೂತವೇತಾಲಸಂಗಂ
ನಾನಾಶಸ್ತ್ರೈಃ ಖಡ್ಗಶೂಲಾದಿಭಿಶ್ಚ |
ವ್ಯಗ್ರಾತ್ಯುಗ್ರಾ ಬಾಹವೋ ಲೋಕನಾಶೇ
ಯಸ್ಯ ಕ್ರೋಧೋದ್ಭೂತಲೋಕೇಽಸ್ತಮೇತಿ || ೩ ||

ಯೋ ಭೂತಾದಿಃ ಪಂಚಭೂತೈಃ ಸಿಸೃಕ್ಷು-
ಸ್ತನ್ಮಾತ್ರಾತ್ಮಾ ಕಾಲಕರ್ಮಸ್ವಭಾವೈಃ |
ಪ್ರಹೃತ್ಯೇದಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಜೀವತ್ವಮೀಶೋ
ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೇ ರಮತೇ ತಂ ನಮಾಮಿ || ೪ ||

ಸ್ಥಿತೌ ವಿಷ್ಣುಃ ಸರ್ವಜಿಷ್ಣುಃ ಸುರಾತ್ಮಾ
ಲೋಕಾನ್ಸಾಧೂನ್ ಧರ್ಮಸೇತೂನ್ಬಿಭರ್ಷಿ |
ಬ್ರಹ್ಮಾದ್ಯಂಶೇ ಯೋಽಭಿಮಾನೀ ಗುಣಾತ್ಮಾ
ಶಬ್ದಾದ್ಯಂಗೈಸ್ತಂ ಪರೇಶಂ ನಮಾಮಿ || ೫ ||

ಯಸ್ಯಾಜ್ಞಯಾ ವಾಯವೋ ವಾತಿ ಲೋಕೇ
ಜ್ವಲತ್ಯಗ್ನಿಃ ಸವಿತಾ ಯಾತಿ ತಪ್ಯನ್ |
ಶೀತಾಂಶುಃ ಖೇ ತಾರಕಾ ಸಂಗ್ರಹಶ್ಚ
ಪ್ರವರ್ತಂತೇ ತಂ ಪರೇಶಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ || ೬ ||

ಯಸ್ಯ ಶ್ವಾಸಾತ್ಸರ್ವಧಾತ್ರೀ ಧರಿತ್ರೀ
ದೇವೋ ವರ್ಷತ್ಯಂಬುಕಾಲಃ ಪ್ರಮಾತಾ |
ಮೇರೋರ್ಮಧ್ಯೇ ಭೂವನಾನಾಂ ಚ ಭರ್ತಾ
ತಮೀಶಾನಂ ವಿಶ್ವರೂಪಂ ನಮಾಮಿ || ೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಲ್ಕಿಪುರಾಣೇ ಕಲ್ಕಿಕೃತ ಶಿವಸ್ತೋತ್ರಮ್ |

Also Read:

Kalki Krita Shiva Stotram Lyrics in Sanskrit | English | Marathi | Kannada | Telugu | Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top