Ashtaka

Shri Balakrishnashtakam Lyrics in English

śrībālakṛṣṇāṣṭakam Lyrics in English:

yatkrpadrstisadvrstisikta bhakta nirantaram ।
bhavanti sukhinah snigdhastam sribalaharim bhaje ॥ 1॥

pratipaksaksayatksonyamaṅksu jatam mahadyasah ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 2॥

sviyavislesajakleso nastah pustah sukhoditah ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 3॥

susthiram sudrdham purnam priyam prapyeta satvaram ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 4॥

susampada satkalaya sadvidyavrddhigamini ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 5॥

ananya’haituki purna sa bhaktih sudrdha bhavet ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 6॥

iyattarahito nitya anandah prapyate’nisam ।
yatkrpalesamatrena tam sribalahari bhaje ॥ 7॥

srivallabhesapadabje ratih syadvimala para ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 8॥

astakam sribalahareridam maṅgalakrtpriyam ।
pathedva srnuyadbhaktya phalam vindetsa vanchitam ॥ 9॥

iti srimadvallabhacaryacaranaikatana-
srimadgokulotsavatmajasrijivanesajiviracitam
sribalakrsnastakam samaptam ।

Add Comment

Click here to post a comment