Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Balakrishnashtakam Lyrics in English

Shri Balakrishnashtakam Lyrics in English

133 Views

śrībālakṛṣṇāṣṭakam Lyrics in English:

yatkrpadrstisadvrstisikta bhakta nirantaram ।
bhavanti sukhinah snigdhastam sribalaharim bhaje ॥ 1॥

pratipaksaksayatksonyamaṅksu jatam mahadyasah ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 2॥

sviyavislesajakleso nastah pustah sukhoditah ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 3॥

susthiram sudrdham purnam priyam prapyeta satvaram ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 4॥

susampada satkalaya sadvidyavrddhigamini ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 5॥

ananya’haituki purna sa bhaktih sudrdha bhavet ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 6॥

iyattarahito nitya anandah prapyate’nisam ।
yatkrpalesamatrena tam sribalahari bhaje ॥ 7॥

srivallabhesapadabje ratih syadvimala para ।
yatkrpalesamatrena tam sribalaharim bhaje ॥ 8॥

astakam sribalahareridam maṅgalakrtpriyam ।
pathedva srnuyadbhaktya phalam vindetsa vanchitam ॥ 9॥

iti srimadvallabhacaryacaranaikatana-
srimadgokulotsavatmajasrijivanesajiviracitam
sribalakrsnastakam samaptam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *