Ashtaka

Shri Bhavasodarya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭವಸೋದರ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಭವಸೋದರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಭಜತಾಂ ಕಲ್ಪಲತಿಕಾ ಭವಭೀತಿವಿಭಂಜನೀ ।
ಭ್ರಮರಾಭಕಚಾ ಭೂಯಾದ್ಭವ್ಯಾಯ ಭವಸೋದರೀ ॥ 1॥

ಕರನಿರ್ಜಿತಪಾಥೋಜಾ ಶರದಭ್ರನಿಭಾಮ್ಬರಾ ।
ವರದಾನರತಾ ಭೂಯಾದ್ಭವ್ಯಾಯ ಭವಸೋದರೀ ॥ 2॥

ಕಾಮ್ಯಾ ಪಯೋಜಜನುಷಾ ನಮ್ಯಾ ಸುರವರೈರ್ಮುಹುಃ ।
ರಭ್ಯಾಬ್ಜವಸತಿರ್ಭೂಯಾದ್ಭವ್ಯಾಯ ಭವಸೋದರೀ ॥ 3॥

ಕೃಷ್ಣಾದಿಸುರಸಂಸೇವ್ಯಾ ಕೃತಾನ್ತಭಯನಾಶಿನೀ ।
ಕೃಪಾರ್ದ್ರಹೃದಯಾ ಭೂಯಾದ್ಭವ್ಯಾಯ ಭವಸೋದರೀ ॥ 4॥

ಮೇನಕಾದಿಸಮಾರಾಧ್ಯಾ ಶೌನಕಾದಿಮುನಿಸ್ತುತಾ ।
ಕನಕಾಭತನುರ್ಭೂಯಾದ್ಭವ್ಯಾಯ ಭವಸೋದರೀ ॥ 5॥

ವರದಾ ಪದನಮ್ರೇಭ್ಯಃ ಪಾರದಾ ಭವವಾರಿಧೇಃ ।
ನೀರದಾಭಕಚಾ ಭೂಯಾದ್ಭವ್ಯಾಯ ಭವಸೋದರೀ ॥ 6॥

ವಿನತಾಘಹಾರಾ ಶೀಘ್ರಂ ವಿನತಾತನಯಾರ್ಚಿತಾ ।
ಪೀನತಾಯುಕ್ಕುಚಾ ಭೂಯಾದ್ಭವ್ಯಾಯ ಭವಸೋದರೀ ॥ 7॥

ವೀಣಾಲಸತಪಾಣಿಪದ್ಮಾ ಕಾಣಾದಮುಖಶಾಸ್ತ್ರದಾ ।
ಏಣಾಂಕಶಿಶುಭೃದ್ಭೂಯಾದ್ಭವ್ಯಾಯ ಭವಸೋದರೀ ॥ 8॥

ಅಷ್ಟಕಂ ಭವಸೋದರ್ಯಾಃ ಕಷ್ಟನಾಶಕರಂ ದ್ರುತಮ್ ।
ಇಷ್ಟದಂ ಸಮ್ಪಠಂಛೀಘ್ರಮಷ್ಟಸಿದ್ಧೀರವಾಪ್ನುಯಾತ್ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಭವಸೋದರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।