Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭೋಗಾಪುರೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Bhogapuresha Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಭೋಗಾಪುರೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

118 Views

ಶ್ರೀಭೋಗಾಪುರೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಮದ್ಭೋಗಾಪುರೇಶೋ ಭವತು ಭವಗುರುರ್ಭೂತಯೇ ಮೇ ದಯಾಲುಃ
ಜ್ಞಾನಂ ಭಕ್ತಿಂ ವಿರಕ್ತಿಂ ಪ್ರದಿತ ಶಮದಮಾದ್ಯಂಗಜಾತಂ ಸುಖಾಯ ।
ಸ್ತೋತುಂ ವಾಽಽರಾಧಿತುಂ ತ್ವಾಂ ನ ಚ ಮಮ ಸುಮತಿಃ ಕಲ್ಯದೀನೇನ್ದ್ರಿಯೇಶೈಃ
ಸನ್ಮಾರ್ಗಾದ್ಭ್ರಾನ್ತಿತೋಽಯಂ ಪುರುಗುಣ ದಯಯಾ ಪಾಹಿ ಭೋಗಾಪುರೇಶ ॥ 1॥

ಮೂಢೋಽಹಂ ಜ್ಞಾನಹೀನಸ್ತವ ಪದಯುಗಲೇ ಭಕ್ತಿಹೀನೋ ದುರಾತ್ಮಾ-
ಥಾಪಿ ತ್ವಾಮೇವ ಜಾನೇ ಗುರುವರ ವಚಸಾ ಸ್ವಾಮಿನಂ ನಾಪರಂ ವಾ ।
ತಸ್ಮಾದಸ್ಮತ್ಕೃತಾಗಃ ಕ್ಷಮಯ ಕುರು ಕೃಪಾಂ ಸತ್ತ್ವಸಿನ್ಧೋ ಹನೂಮನ್
ದಾಸ್ಯಂ ಮೇ ದೇಹಿ ನಿತ್ಯಂ ದಶರಥತನಯಪ್ರೀತ ಭೋಗಾಪುರೇಶ ॥ 2॥

ತ್ವದ್ಧೃತ್ಪದ್ಮಾನ್ತರಂಗೇ ಸಕಲಗುಣಗಣಾಲಂಕೃತಾಂಗೋ ವಿದೋಷಃ
ಸ್ವಾಮೀ ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯೋ ಮಮ ಮನಸಿ ತಥಾ ವರ್ತತಾಂ ಶ್ರೀಮನೋಜ್ಞಃ ।
ಶ್ರೀಮದ್ಭೋಗಾಪುರೇಶಾನಿಲತನಯ ಹಿತಂ ಮಾಮಕಂ ವೇತ್ಸಿ ಸರ್ವಂ
ಕಿಂ ಮೇ ವಿಜ್ಞಾಪನೀಯಂ ಸಕಲಮಪಿ ಸದಾ ಜಾನತಃ ಪೂರ್ಣಶಕ್ತೇಃ ॥ 3॥

ರಕ್ಷಃಪುತ್ರಪ್ರಣಾಶೋ ಜಲನಿಧಿತರಣಂ ದ್ರೋಣಗಿರ್ಯಾಹೃತಿಶ್ಚೇ-
ತ್ಯಾದ್ಯಂ ದುಃಸಾಧ್ಯಕರ್ಮ ತ್ವಯಿ ಕೃತವತಿ ಮೇ ಸಂಶಯಂ ಯಾತಿ ಚೇತಃ ।
ಯದ್ಯಸ್ಮನ್ಮಾನಸಸ್ಥಪ್ರಬಲತರಮಹಾಕಾಮಮುಖ್ಯಾರಿನಾಶೋ
ಭೂಯಾಚ್ಛೀಘ್ರಂ ತ್ವಯಾಯಂ ಸಕಲಮಪಿ ಬಲಂ ವೇದ್ಮಿ ತೇ ಸತ್ಯಮೇವ ॥ 4॥

ಸರ್ವಾತ್ಮಪ್ರೇರಕೇಶಾದ್ಭುತಬಲನಿಖಿಲಪ್ರಾಣಿವೃನ್ದಪ್ರವಿಷ್ಟಾ-
ನೇಕೈ ರೂಪೈ ರಮೇಶಂ ಪರಿಚರಸಿ ಹರೇ ವೇತ್ತಿ ಕಸ್ತೇ ಮಹತ್ತ್ವಮ್ ।
ವತ್ಸಾನುಕ್ರೋಶದೃಷ್ಟಿರ್ಭವತು ಮಯಿ ಚಿರಂ ಸಂಸೃತಿವ್ಯಾಧಿರುಗ್ಣೇ
ಶ್ರೀಮದ್ಭೋಗಾಪುರೇಶಾಭಯದ ವಿರತಿವಿಜ್ಞಾನಭಕ್ತ್ಯಾದಿಪೂರ್ಣ ॥ 5॥

ಭಗ್ನೇ ಬಿಮ್ಬೇ ಕದಾಚಿತ್ ಪುನರಪಿ ಗುರುಸತ್ಪಾಣಿಲಬ್ಧಪ್ರತಿಷ್ಠಃ
ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ವ್ಯಂಜಿತುಂ ಯೋ ನಿಹಿತದ್ಯುತಿಮಹಾದೀಪತಪ್ತೋ ವ್ಯತಾನೀತ್ ।
ಸರ್ವತ್ರಾದ್ಧಾ ಪತಂಗಾನ್ ಮುಹುರಥ ಸುಜನೈಃ ಪ್ರಾರ್ಥಿತಃ ಸಂಜಹಾರ
ಶ್ರೀಮದ್ಭೋಗಾಪುರೇಶಂ ತಮಖಿಲಫಲದಂ ಸಮ್ಭಜೇ ಪೂರ್ವಜ್ಯೇಷ್ಠಮ್ ॥ 6॥

ದುರ್ಬುದ್ಧಿಂ ದುರ್ವಿಕಾರಂ ಹರ ಹರ ಹನುಮನ್ ಪಾಪಜಾಲಂ ಮದೀಯಂ
ತ್ವತ್ಸೇವೈಕೋಪಯುಕ್ತಾಂ ಶ್ರಿಯಮಪಿ ದಿಶ ಮೇ ಯೋಗ್ಯತಾಂ ನಾತಿಲಂಘ್ಯ ।
ಭೂಯೋ ವೃದ್ಧಿರ್ಯಥಾ ಸ್ಯಾತ್ತವ ಪದಯುಗಲದ್ವನ್ದ್ವಭಕ್ತೇರಜಸ್ರಂ
ನರ್ತೇ ತ್ವಾಂ ಮೇ ಗತಿಃ ಸ್ಯಾದಿತಿ ಧೃತಮನಸಾ ಪಾಲಯ ಸ್ವಪ್ರಪನ್ನಮ್ ॥ 7॥

ಇಷ್ಟಾನಿಷ್ಟಾಪ್ತಿನಾಶಪ್ರಕಟಿತನಿಜಸದ್ಭಕ್ತಿವರ್ಗಾತ್ಮಶಕ್ತಿಃ
ಸ್ವಸ್ವಾನ್ತಧ್ಯಾತಸೀತಾರಮಣಸುಚರಣೋ ಮುಕ್ತಿವಿಘ್ನೇಭಸಿಂಹಃ ।
ಸ್ಮೃತ್ಯಾಶೇಷಾಘಹರ್ತಾಭಿಲಷಿತಫಲದಃ ಶೇಷರುದ್ರಾದಿವನ್ದ್ಯಃ
ಪಾಯಾದ್ಭೋಗಾಪುರೇಶಶ್ಚರಣಸುರಶಿರೋರತ್ನಮಸ್ಮಾನ್ ಸುದೀನಾನ್ ॥ 8॥

ಶ್ರೀಮದ್ಭೋಗಾಪುರೇಶಸ್ತುತಿಮಿತಿ ಕೃತವಾನ್ ಭಕ್ತಿಪೂತಾನ್ತರಾತ್ಮಾ
ಪ್ರಾಣಶ್ಲೋಕಾಷ್ಟಕೇನ ತ್ರಿದಶಮುನಿಸಮಾದಿಷ್ಟಮನ್ತ್ರಾಂಗಜನ್ಮಾ ।
ಯಸ್ತಾಂ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸಮೇತಃ ಶುಚಿರಿಹ ಪಠತೇ ನಿತ್ಯಮಸ್ಯಾಖಿಲೇಷ್ಟಂ
ದತ್ವಾನಿಷ್ಟಂ ಚ ಹನ್ತಿ ಪ್ರಥಿತಸುಮಹಿಮಾ ಪ್ರಾಣಿವೃನ್ದಪ್ರಣೇತಾ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಭೋಗಾಪುರೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *