Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Chakreshvaryashtakam Lyrics in English

śrīcakreśvaryaṣṭakam Lyrics in English:

sricakre ! cakrabhime ! lalitavarabhuje ! lilaya lolayanti
cakre vidyutprakasam jvalitasitasikham khe khagendradhirudhe ! !
tattvairudbhutabhave sakalagunanidhe ! tvam mahamantramurtimh var murte
krodhadityapratape ! tribhuvanamahite ! pahi mam devi ! cakre ॥ 1॥

kli~ kli~ kli~ karacitte ! kalikalivadane ! dundubhibhimanade !
hra~ hrim hram sah kha bije ! khagapatigamane ! mohini sosini tvam ।
taccakram cakradevi bhramasi jagati dikcakravikrantakirti-
vighnaugham vighnayanti vijayajayakari pahi mam devi ! cakre ! ॥ 2॥

sra~ sri~ sru~ srah prasiddhe ! janitajanamanahpritisantosalaksmim
srivrddhim kirtikantim prathayasi varade ! tvam mahamantramurtih । var murte
tralokyam ksobhayantimasurabhidurahunkaranadekabhime !
kli~ kli~ kli~ dravayanti hutakanakanibhe pahi mam devi ! cakre ! ॥ 3॥

vajrakrodhe ! subhime ! sasikaradhavale ! bhramayanti sucakram
hra~ hrim hru~ hrah karale ! bhagavati ! varade ! rudranetre ! sukante !
a~ i~ u~ ksobhayanti tribhuvanamakhilam tattvatejahprakasi
jva~ jvi~ jvi~ saccabije pralayavisayute ! pahi mam devi ! cakre ! ॥ 4॥

Om hrim hru~ hrah saharse hahahahahasite cakrasankasabije !
hra~ hraum hrah yah ksiravarne ! kuvalayanayane ! vidravam dravayanti ।
hrim hrim (hraum) hrah ksah trilokairamrtajarajarairvaranaih plavayanti
hram hrim hrim candranetre ! bhagavati satatam pahi mam devi ! cakre ! ॥ 5॥

a~ a~ a~ hrim yugante pralayavicayute karakotipratape !
cakrani bhramayanti vimalavarabhuje padmamekam phalam ca ।
saccakre kunkumangairvidhrtavinaruham tiksnaraudrapracande
hrim hrim hrinkarakariramaraganatano pahi mam devi ! cakre ! ॥ 6॥

sra~ sri~ sru~ srah savrttistribhuvanamahite nadabindutrinetre
vam vam vam vajrahaste lalalalalalite nilasonilakose ।
cam cam cam cakradhari calacalacalate nupuralidhalole
tvam laksmim srisukitim suravaravinate pahi mam devi ! cakre ! ॥ 7॥

Om hrim hru~ karamantre kalimalamathane tustivasyadhikare
hrim hraum hrah yah praghope pralayayugajatijneyasabdapranade ।
yam yam yam krodhamurte ! jvalajvalajvalite jvalasanjvalalidhe
a~ i~ Om ah praghose prakatitadasane pahi mam devi ! cakre ! ॥ 8॥

yah stotram mantrarupam pathati nijamanobhaktipurvam srnoti
trailokyam tasya vasyam bhavati budhajano vakpatutvanca divyam ।
saubhagyam strisu madhye khagapatigamane gauravam tvatprasadat
dakinyo guhyakasca vidadhati na bhayam cakradevyah stavena ॥ 9॥

iti sricakresvaryastakam sampurnam ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top