Ashtaka

Shri Dakshinamurtyashtakam 2 Lyrics in English

śrīdakṣiṇāmūrtyaṣṭakam 2 Lyrics in English:

payaya janamimamamrtam durlabhamitarasya lokasya ।
natajanaparanadiksita medhadhidaksinamurte ॥ 1॥

stotum va netum va jadavisayasaktahrnna sakromi ।
naisargiki kuru krpam mayi vaṭataṭavasa daksinamurte ॥ 2॥

sphuratu mama hrdi tanuste pustakamudraksamalikakumbhan ।
dadhati candrardhalasacchirsa sridaksinamurte ॥ 3॥

sahamana daksinanana sahamanavihinamatkamantutatih ।
sahamanatvam tyaja va yuktam kurvatra yadvibhati tava ॥ 4॥

medhaprajne janmamuko’pi lokah prapnotyanghrim pujayanyasya loke ।
tam padambhojatanamramaralim medhaprajnadaksinamurtimide ॥ 5॥

ganganirjharini himadrikuharadyadvatsudhamsoh prabha
nirgacchatyativegatah kamapi ca tyaktva prayatnam muhuh ।
tadvadyatpadabhaktavaktrakuharadvani javannisaret
tam vande munivrndavandyacaranam sridaksinasyam muda ॥ 6॥

appittarkasasankanetramagajasamlingitangam krpa-
varasim vidhivisnumukhyadivijaih samsevitanghrim muda ।
nandisapramukhairganaih parivrtam nagasyasadvaktrayu-
kparsvam nilagalam namami vaṭabhurunmulavasam sivam ॥ 7॥

sitamsupratimanakantivapusam pitamburasyadibhi-
rmaunindraih paricintyamanamanisam modaddhrdambhoruhe ।
santanangakaṭaksibhasiniṭilam kantardhakayam vibhum
vande citracaritramindumukuṭam nyagrodhamulasrayam ॥ 8॥

iti srngeri srijagadguru srisaccidanandasivabhinavanrsimha-
bharatisvamibhih viracitam sridaksinamurtyasṭakam sampurnam ।