Ashtaka

Shri Dakshinamurtyashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ 2

ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada:

ಪಾಯಯ ಜನಮಿಮಮಮೃತಂ ದುರ್ಲಭಮಿತರಸ್ಯ ಲೋಕಸ್ಯ ।
ನತಜನಪಾರನದೀಕ್ಷಿತ ಮೇಧಾಧೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತೇ ॥ 1॥

ಸ್ತೋತುಂ ವಾ ನೇತುಂ ವಾ ಜಡವಿಷಯಾಸಕ್ತಹೃನ್ನ ಶಕ್ರೋಮಿ ।
ನೈಸರ್ಗಿಕೀ ಕುರು ಕೃಪಾಂ ಮಯಿ ವಟತಟವಾಸ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತೇ ॥ 2॥

ಸ್ಫುರತು ಮಮ ಹೃದಿ ತನುಸ್ತೇ ಪುಸ್ತಕಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಿಕಾಕುಮ್ಭಾನ್ ।
ದಧತೀ ಚನ್ದ್ರಾರ್ಧಲಸಚ್ಛೀರ್ಷಾ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತೇ ॥ 3॥

ಸಹಮಾನ ದಕ್ಷಿಣಾನನ ಸಹಮಾನವಿಹೀನಮತ್ಕಮನ್ತುತತೀಃ ।
ಸಹಮಾನತ್ವಂ ತ್ಯಜ ವಾ ಯುಕ್ತಂ ಕುರ್ವತ್ರ ಯದ್ವಿಭಾತಿ ತವ ॥ 4॥

ಮೇಧಾಪ್ರಜ್ಞೇ ಜನ್ಮಮೂಕೋಽಪಿ ಲೋಕಃ ಪ್ರಾಪ್ನೋತ್ಯಂಘ್ರಿಂ ಪೂಜಯನ್ಯಸ್ಯ ಲೋಕೇ ।
ತಂ ಪಾದಾಮ್ಭೋಜಾತನಮ್ರಾಮರಾಲಿಂ ಮೇಧಾಪ್ರಜ್ಞಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಡೇ ॥ 5॥

ಗಂಗಾನಿರ್ಝರಿಣೀ ಹಿಮಾದ್ರಿಕುಹರಾದ್ಯದ್ವತ್ಸುಧಾಂಶೋಃ ಪ್ರಭಾ
ನಿರ್ಗಚ್ಛತ್ಯತಿವೇಗತಃ ಕಮಪಿ ಚ ತ್ಯಕ್ತ್ವಾ ಪ್ರಯತ್ನಂ ಮುಹುಃ ।
ತದ್ವದ್ಯತ್ಪದಭಕ್ತವಕ್ತ್ರಕುಹರಾದ್ವಾಣೀ ಜವಾನ್ನಿಸರೇತ್
ತಂ ವನ್ದೇ ಮುನಿವೃನ್ದವನ್ದ್ಯಚರಣಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಸ್ಯಂ ಮುದಾ ॥ 6॥

ಅಪ್ಪಿತ್ತಾರ್ಕಶಶಾಂಕನೇತ್ರಮಗಜಾಸಂಲಿಂಗಿತಾಂಗಂ ಕೃಪಾ-
ವಾರಾಶಿಂ ವಿಧಿವಿಷ್ಣುಮುಖ್ಯದಿವಿಜೈಃ ಸಂಸೇವಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಮುದಾ ।
ನನ್ದೀಶಪ್ರಮುಖೈರ್ಗಣೈಃ ಪರಿವೃತಂ ನಾಗಾಸ್ಯಷಡ್ವಕ್ತ್ರಯು-
ಕ್ಪಾರ್ಶ್ವಂ ನೀಲಗಲಂ ನಮಾಮಿ ವಟಭೂರುಣ್ಮೂಲವಾಸಂ ಶಿವಮ್ ॥ 7॥

ಶೀತಾಂಶುಪ್ರತಿಮಾನಕಾನ್ತಿವಪುಷಂ ಪೀತಾಮ್ಬುರಾಶ್ಯಾದಿಭಿ-
ರ್ಮೌನೀನ್ದ್ರೈಃ ಪರಿಚಿನ್ತ್ಯಮಾನಮನಿಶಂ ಮೋದಾದ್ಧೃದಮ್ಭೋರುಹೇ ।
ಶಾನ್ತಾನಂಗಕಟಾಕ್ಷಿಭಾಸಿನಿಟಿಲಂ ಕಾನ್ತಾರ್ಧಕಾಯಂ ವಿಭುಂ
ವನ್ದೇ ಚಿತ್ರಚರಿತ್ರಮಿನ್ದುಮುಕುಟಂ ನ್ಯಗ್ರೋಧಮೂಲಾಶ್ರಯಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।