Ashtaka

Shri Dananirvartanakundashtakam Lyrics in English

śrīdānanirvartanakuṇḍāṣṭakam Lyrics in English:

svadayitagirikacche gavyadanarthamuccaih
kapatakalahakelim kurvatornavyayunoh ।
nijajanakṛtadarpaih phullatoriksake’smi-
nsarasi bhavatu vaso dananirvartane nah ॥ 1॥

nibhṛtamajani yasmaddananirvṛttirasmi-
nata idamabhidhanam prapa yattatsabhayam ।
rasavimukhanigudhe tatra tajnaikavedye
sarasi bhavatu vaso dananirvartane nah ॥ 2॥

abhinavamadhugandhonmattarolambasaṅgha
dhvanilalitasarojavratasaurabhyasite ।
navamadhurakhagaliksvelisancarakamre
sarasi bhavatu vaso dananirvartane nah ॥ 3॥

himakusumasuvasaspharapaniyapure
rasaparilasadalisalinornavyayunoh ।
atulasalilakhelalabdhasaubhagyaphulle
sarasi bhavatu vaso dananirvartane nah ॥ 4॥

daravikasitapuspairvasitantardigantah
khagamadhupaninadairmoditapranijatah ।
paritaupari yasya ksmaruha bhanti tasmi-
nsarasi bhavatu vaso dananirvartane nah ॥ 5॥

nijanijanavakunje gunjirolambapunje
pranayinavasakhibhih sampravesya priyau tau ।
nirupamanavaraṅgastanyate yatra tasmi-
nsarasi bhavatu vaso dananirvartane nah ॥ 6॥

sphatikasamamatuccham yasya paniyamaccham
khaganarapasugobhih sampibantibhiruccaih ।
nijanijagunavṛddhirlabhyate dragamusmi-
nsarasi bhavatu vaso dananirvartane nah ॥ 7॥

surabhimadhurasitam yatpayah pratyaham tah
sakhiganaparivito vyaharanpayayangah ।
svayamatha pibati srigopacandro’pi tasmi-
nsarasi bhavatu vaso dananirvartane nah ॥ 8॥

pathati sumatiretaddananirvartanakhyam
prathitamahimakundasyastakam yo yatatma ।
sa ca niyatanivasam susthu samlabhya kale
kalayati kila radhakṛsnayordanalilam ॥ 9॥

iti sriraghunathadasagosvamiviracitastavavalyam
sridananirvartanakundastakam sampurnam ।