Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Dattatreya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Dattatreya Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟಕಮ್

689 Views

ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀದತ್ತಾತ್ರೇಯಾಯ ನಮಃ ।
ಆದೌ ಬ್ರಹ್ಮಮುನೀಶ್ವರಂ ಹರಿಹರಂ ಸತ್ತ್ವಂ-ರಜಸ್ತಾಮಸಂ
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ಚ ತ್ರಿಲೋಕಪಾವನಕರಂ ತ್ರೈಮೂರ್ತಿರಕ್ಷಾಕರಮ್ ।
ಭಕ್ತಾನಾಮಭಯಾರ್ಥರೂಪಸಹಿತಂ ಸೋಽಹಂ ಸ್ವಯಂ ಭಾವಯನ್
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಮ್ಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 1॥

ವಿಶ್ವಂ ವಿಷ್ಣುಮಯಂ ಸ್ವಯಂ ಶಿವಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಮುನೀನ್ದ್ರೋಮಯಂ
ಬ್ರಹ್ಮೇನ್ದ್ರಾದಿಸುರಾಗಣಾರ್ಚಿತಮಯಂ ಸತ್ಯಂ ಸಮುದ್ರೋಮಯಮ್ ।
ಸಪ್ತಂ ಲೋಕಮಯಂ ಸ್ವಯಂ ಜನಮಯಂ ಮಧ್ಯಾದಿವೃಕ್ಷೋಮಯಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಮ್ಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 2॥

ಆದಿತ್ಯಾದಿಗ್ರಹಾ ಸ್ವಧಾಋಷಿಗಣಂ ವೇದೋಕ್ತಮಾರ್ಗೇ ಸ್ವಯಂ
ವೇದಂ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಪುರಾಣಪುಣ್ಯಕಥಿತಂ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಂ ಶಿವಮ್ ।
ಏವಂ ಶಾಸ್ತ್ರಸ್ವರೂಪಯಾ ತ್ರಯಗುಣೈಸ್ತ್ರೈಲೋಕ್ಯರಕ್ಷಾಕರಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಮ್ಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 3॥

ಉತ್ಪತ್ತಿ-ಸ್ಥಿತಿ-ನಾಶಕಾರಣಕರಂ ಕೈವಲ್ಯಮೋಕ್ಷಪ್ರದಂ
ಕೈಲಾಸಾದಿನಿವಾಸಿನಂ ಶಶಿಧರಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಗಲಮ್ ।
ಹಸ್ತೇ ಚಾಪ-ಧನುಃಶರಾಶ್ಚ ಮುಸಲಂ ಖಟ್ವಾಂಗಚರ್ಮಾಧರಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಮ್ಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 4॥

ಶುದ್ಧಂ ಚಿತ್ತಮಯಂ ಸುವರ್ಣಮಯದಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಪ್ರಕಾಶೋಮಯಂ
ಭೋಗ್ಯಂ ಭೋಗಮಯಂ ನಿರಾಹತಮಯಂ ಮುಕ್ತಿಪ್ರಸನ್ನೋಮಯಮ್ ।
ದತ್ತಂ ದತ್ತಮಯಂ ದಿಗಮ್ಬರಮಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಸಾಕ್ಷಾತ್ಕರಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಮ್ಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 5॥

ಸೋಽಹಂರೂಪಮಯಂ ಪರಾತ್ಪರಮಯಂ ನಿಃಸಂಗನಿರ್ಲಿಪ್ತಕಂ
ನಿತ್ಯಂ ಶುದ್ಧನಿರಂಜನಂ ನಿಜಗುರುಂ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವಂ ಮಂಗಲಮ್ ।
ಸತ್ಯಂ ಜ್ಞಾನಮನನ್ತಬ್ರಹ್ಮಹೃದಯಂ ವ್ಯಾಪ್ತಂ ಪರೋದೈವತಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಮ್ಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 6॥

ಕಾಷಾಯಂ ಕರದಂಡಧಾರಪುರುಷಂ ರುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾಗಲಂ
ಭಸ್ಮೋದ್ಧೂಲಿತಲೋಚನಂ ಕಮಲಜಂ ಕೋಲ್ಹಾಪುರೀಭಿಕ್ಷಣಮ್ ।
ಕಾಶೀಸ್ನಾನಜಪಾದಿಕಂ ಯತಿಗುರುಂ ತನ್ಮಾಹುರೀವಾಸಿತಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಮ್ಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 7॥

ಕೃಷ್ಣಾತೀರನಿವಾಸಿನಂ ನಿಜಪದಂ ಭಕ್ತಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಂ
ಮುಕ್ತಿಂ ದತ್ತದಿಗಮ್ಬರಂ ಯತಿಗುರುಂ ನಾಸ್ತೀತಿ ಲೋಕಾಂಜನಮ್ ।
ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಮಸತ್ಯಲೋಕಮಹಿಮಾ ಪ್ರಾಪ್ತವ್ಯಭಾಗ್ಯೋದಯಂ
ಸೋಽಹಂ ದತ್ತದಿಗಮ್ಬರಂ ವಸತು ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ಮಹತ್ಸುನ್ದರಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಛಂಕರಾಚಾರ್ಯವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀದತ್ತಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।
ಶ್ರೀಗುರುದತ್ತಾತ್ರೇಯಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *