Ashtaka

Shri Devarajashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀದೇವರಾಜಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀದೇವರಾಜಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ದೇವರಾಜಾಷ್ಟಕಮ್
(ಕಾಂಚ್ಯಾಂ ವರದರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರೇ)

ನಮಸ್ತೇ ಹಸ್ತಿಶೈಲೇಶ ಶ್ರೀಮನ್ನಮ್ಬುಜಲೋಚನ ।
ಶರಣಂ ತ್ವಾಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಪ್ರಣತಾರ್ತಿಹರಾಚ್ಯುತ ॥ 1॥

ಸಮಸ್ತಪ್ರಾಣಿಸನ್ತ್ರಾಣಪ್ರವೀಣಕರುಣೋಲ್ಬಣಾಃ ।
ವಿಲಸನ್ತು ಕಟಾಕ್ಷಾಸ್ತೇ ಮಯ್ಯಸ್ಮಿನ್ ಜಗತಾಂ ಪತೇ ॥ 2॥

ನಿನ್ದಿತಾಚಾರಕರಣಂ ನಿವೃತ್ತಂ ಕೃತ್ಯಕರ್ಮಣಃ ।
ಪಾಪೀಯಾಂಸಮಮರ್ಯಾದಂ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ವರದ ಪ್ರಭೋ ॥ 3॥

ಸಂಸಾರಮರುಕಾನ್ತಾರೇ ದುರ್ವ್ಯಾಧಿವ್ಯಾಘ್ರಭೀಷಿಣೇ ।
ವಿಷಯಕ್ಷುದ್ರಗುಲ್ಮಾಢ್ಯೇ ತೃಷಾಪಾದಪಶಾಲಿನಿ ॥ 4॥

ಪುತ್ರದಾರಗೃಹಕ್ಷೇತ್ರಮೃಗತೃಷ್ಣಾಮ್ಬುಪುಷ್ಕಲೇ ।
ಕೃತ್ಯಾಕೃತ್ಯವಿವೇಕಾನ್ಧಂ ಪರಿಭ್ರಾನ್ತಮಿತಸ್ತತಃ ॥ 5॥

ಅಜಸ್ರಂ ಜಾತತೃಷ್ಣಾರ್ತಮವಸನ್ನಾಂಗಮಕ್ಷಮಮ್ ।
ಕ್ಷೀಣಶಕ್ತಿಬಲಾರೋಗ್ಯಂ ಕೇವಲಂ ಕ್ಲೇಶಸಂಶ್ರಯಮ್ ॥ 6॥

ಸನ್ತಪ್ತಂ ವಿವಿಧೈರ್ದುಃಖೈರ್ದುರ್ವಚೈರೇವಮಾದಿಭಿಃ ।
ದೇವರಾಜ ದಯಾಸಿನ್ಧೋ ದೇವದೇವ ಜಗತ್ಪತೇ ॥ 7॥

ತ್ವದೀಕ್ಷಣಸುಧಾಸಿನ್ಧುವೀಚಿವಿಕ್ಷೇಪಶೀಕರೈಃ ।
ಕಾರುಣ್ಯಮಾರುತಾನೀತೈಶ್ಶೀತಲೈರಭಿಷಿಂಚ ಮಾಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಕಾಂಚೀಪೂರ್ಣವಿರಚಿತಂ ದೇವರಾಜಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।