Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Dinabandhvashtakam Lyrics in English

Shri Dinabandhvashtakam Lyrics in English

99 Views

śrīdīnabandhvaṣṭakam Lyrics in English:

yasmadidam jagadudeti caturmukhadyam yasminnavasthitamasesamasesamule ।
yatropayati vilayam ca samastamante drggocaro bhavatu me’dya sa dinabandhuh ॥ 1॥

cakram sahasrakaracaru kararavinde gurvi gada daravarasca vibhati yasya ।
paksindraprsthapariropitapadapadmo drggocaro bhavatu me’dya sa dinabandhuh ॥ 2॥

yenoddhrta vasumati salile nimagna nagna ca panḍavavadhuh sthagita dukulaih ।
sammocito jalacarasya mukhadgajendro drggocaro bhavatu me’dya sa dinabandhuh ॥ 3॥

yasyardradrstivasatastu surah samrddhim kopeksanena danuja vilayam vrajanti ।
bhitascaranti ca yato’rkayamaniladyah drggocaro bhavatu me’dya sa dinabandhuh ॥ 4॥

gayanti samakusala yamajam makhesu dhyayanti dhiramatayo yatayo vivikte ।
pasyanti yogipurusah purusam sarire drggocaro bhavatu me’dya sa dinabandhuh ॥ 5॥

akararupagunayogavivarjito’pi bhaktanukampananimittagrhitamurtih ।
yah sarvago’pi krtasesasarirasayyo drggocaro bhavatu me’dya sa dinabandhuh ॥ 6॥

yasyanghripankajamanidramunindravrndai- raradhyate bhavadavanaladahasantyai ।
sarvaparadhamavicintya mamakhilatma drggocaro bhavatu me’dya sa dinabandhuh ॥ 7॥

yannamakirtanaparah svapaco’pi nunam hitvakhilam kalimalam bhuvanam punati ।
dagdhva mamaghamakhilam karuneksanena drggocaro bhavatu me’dya sa dinabandhuh ॥ 8॥

dinabandhvastakam punyam brahmanandena bhasitam ।
yah pathet prayato nityam tasya visnuh prasidati ॥ 9॥

iti sriparamahamsasvamibrahmanandaviracitam sridinabandhvastakam sampurnam॥

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *