Ashtaka

Shri Durga Apaduddharashtakamh Lyrics in English

śrīdurgā āpaduddhārāṣṭakam athavā durgāpaduddhārastotram Lyrics in English:

durgapaduddharastavarajah

namaste saranye sive sanukampe namaste jagadvyapike visvarupe ।
namaste jagadvandyapadaravinde namaste jagattarini trahi durge ॥ 1॥
namaste jagaccintyamanasvarupe namaste mahayogivijñanarupe ।
namaste namaste sadananda rupe namaste jagattarini trahi durge ॥ 2॥
anathasya dīnasya trsnaturasya bhayartasya bhītasya baddhasya jantoh ।
tvameka gatirdevi nistarakartrī namaste jagattarini trahi durge ॥ 3॥
aranye rane darune sutrumadhye jale sankate rajagrehe pravate ।
tvameka gatirdevi nistara heturnamaste jagattarini trahi durge ॥ 4॥
apare mahadustare’tyantaghore vipat sagare majjatam dehabhajam ।
tvameka gatirdevi nistaranauka namaste jagattarini trahi durge ॥ 5॥
namascandike candordandalīlasamutkhandita khandalasesasatroh ।
tvameka gatirvighnasandohahartrī namaste jagattarini trahi durge ॥ 6॥
tvameka sadaradhita satyavadinyanekakhila krodhana krodhanistha ।
ida pingala tvam susumna ca nadī namaste jagattarini trahi durge ॥ 7॥
namo devi durge sive bhīmanade sadasarvasiddhipradatrsvarupe ।
vibhutih satam kalaratrisvarupe namaste jagattarini trahi durge ॥ 8॥
saranamasi suranam siddhavidyadharanam
munimanujapasunam dasyabhistrasitanam ।
nrpatigrhagatanam vyadhibhih pīditanam
tvamasi saranameka devi durge prasīda ॥ 9॥
idam stotram maya proktamapaduddharahetukam ।
trisandhyamekasandhyam va pathanaddhorasankatat ॥ 10॥

mucyate natra sandeho bhuvi svarge rasatale ।
sarvam va slokamekam va yah pathedbhaktiman sada ॥ 11॥

sa sarva duskrtam tyaktva prapnoti paramam padam ।
pathanadasya devesi kim na siddhyati bhutale ॥ 12॥

stavarajamidam devi sanksepatkathitam maya ॥ 13॥

iti srīsiddhesvarītantre umamahesvarasamvade srīdurgapaduddharastotram ॥ var haragaurīsamvade apaduddharastakastotram

bilimveyaratilisagaci.com - Meritroyalbet - Dinamobet -

eskişehir eskort

-

Dumanbet

- escort