Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Ganeshashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।
ಗಣಪತಿ-ಪರಿವಾರಂ ಚಾರುಕೇಯೂರಹಾರಂ
ಗಿರಿಧರವರಸಾರಂ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರಚಾರಮ್ ।
ಭವ-ಭಯ-ಪರಿಹಾರಂ ದುಃಖ-ದಾರಿದ್ರಯ-ದೂರಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಮ್ ॥ 1॥

ಅಖಿಲಮಲವಿನಾಶಂ ಪಾಣಿನಾ ಧ್ವಸ್ತಪಾಶಂ var ಹಸ್ತಪಾಶಂ
ಕನಕಗಿರಿನಿಕಾಶಂ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿಪ್ರಕಾಶಮ್ ।
ಭವಭವಗಿರಿನಾಶಂ ಮಾಲತೀತೀರವಾಸಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ಮಾನಸೇ ರಾಜಹಂಸಮ್ ॥ 2॥

ವಿವಿಧ-ಮಣಿ-ಮಯೂಖೈಃ ಶೋಭಮಾನಂ ವಿದೂರೈಃ
ಕನಕ-ರಚಿತ-ಚಿತ್ರಂ ಕಂಠದೇಶೇವಿಚಿತ್ರಂ ।
ದಧತಿ ವಿಮಲಹಾರಂ ಸರ್ವದಾ ಯತ್ನಸಾರಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ವಕ್ರತುಂಡಾವತಾರಮ್ ॥ 3॥

ದುರಿತಗಜಮಮನ್ದಂ ವಾರಣೀಂ ಚೈವ ವೇದಂ
ವಿದಿತಮಖಿಲನಾದಂ ನೃತ್ಯಮಾನನ್ದಕನ್ದಮ್ ।
ದಧತಿ ಶಶಿಸುವಕ್ತ್ರಂ ಚಾಽಂಕುಶಂ ಯೋ ವಿಶೇಷಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ಸರ್ವದಾಽಽನನ್ದಕನ್ದಮ್ ॥ 4॥

ತ್ರಿನಯನಯುತಭಾಲೇ ಶೋಭಮಾನೇ ವಿಶಾಲೇ
ಮುಕುಟ-ಮಣಿ-ಸುಢಾಲೇ ಮೌಕ್ತಿಕಾನಾಂ ಚ ಜಾಲೇ ।
ಧವಲಕುಸುಮಮಾಲೇ ಯಸ್ಯ ಶೀರ್ಷ್ಣಃ ಸತಾಲೇ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ಸರ್ವದಾ ಚಕ್ರಪಾಣಿಮ್ ॥ 5॥

ವಪುಷಿ ಮಹತಿ ರೂಪಂ ಪೀಠಮಾದೌ ಸುದೀಪಂ
ತದುಪರಿ ರಸಕೋಣಂ ಯಸ್ಯ ಚೋರ್ಧ್ವಂ ತ್ರಿಕೋಣಮ್ ।
ಗಜಮಿತದಲಪದ್ಮಂ ಸಂಸ್ಥಿತಂ ಚಾರುಛದ್ಮಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಸ್ಯ ವೃನ್ದೇ ॥ 6॥

ವರದವಿಶದಶಸ್ತಂ ದಕ್ಷಿಣಂ ಯಸ್ಯ ಹಸ್ತಂ
ಸದಯಮಭಯದಂ ತಂ ಚಿನ್ತಯೇ ಚಿತ್ತಸಂಸ್ಥಮ್ ।
ಶಬಲಕುಟಿಲಶುಂಡಂ ಚೈಕತುಂಡಂ ದ್ವಿತುಂಡಂ
ಗಣಪತಿಮಭಿವನ್ದೇ ಸರ್ವದಾ ವಕ್ರತುಂಡಮ್ ॥ 7॥

ಕಲ್ಪದ್ರುಮಾಧಃಸ್ಥಿತ-ಕಾಮಧೇನುಂ
ಚಿನ್ತಾಮಣಿಂ ದಕ್ಷಿಣಪಾಣಿಶುಂಡಮ್ ।
ಬಿಭ್ರಾಣಮತ್ಯದ್ಭುತಚಿತ್ತರೂಪಂ ಯಃ
ಪೂಜಯೇತ್ ತಸ್ಯ ಸಮಸ್ತಸಿದ್ಧಿಃ ॥ 8॥

ವ್ಯಾಸಾಷ್ಟಕಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಗಣೇಶಸ್ತವನಂ ನೃಣಾಮ್ ।
ಪಠತಾಂ ದುಃಖನಾಶಾಯ ವಿದ್ಯಾಂ ಸಂಶ್ರಿಯಮಶ್ನುತೇ ॥ 9॥

॥ ಇತಿ ಶ್ರೀಪದ್ಮಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಂಡೇ ವ್ಯಾಸವಿರಚಿತಂ ಗಣೇಶಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top