Ashtaka

Shri Gomatyambashtakam Lyrics in English

śrīgomatyambāṣṭakam Lyrics in English:

Om sriganesaya namah ॥

bhukailase manojne bhuvanavanavṛte nagatirthopakanthe
ratnaprakaramadhye ravicandramahayogapithe nisannam ।
samsaravyadhivaidyam sakalajananutam sankhapadmarcitanghrim
gomatyambasametam hariharavapusam sankaresam namami ॥

laksmivaninisevitambujapadam lavanyasobham sivam
laksmivallabhapadmasambhavanutam lambodarollasinim ।
nityam kausikavandyamanacaranam hrinkaramantrojjvalam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 1॥

devim danavarajadarpaharinim devendrasampatpradam
gandharvoragayaksasevitapadam srisailamadhyasthitam ।
jaticampakamallikadikusumaih samsobhitanghridvayam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 2॥

udyatkotivikartanadyutinibham maurvim bhavambhonidheh
udyattarakanathatulyavadanamudyotayantim jagat ।
hastanyastasukapranaḷasahitam harsapradamambikam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 3॥

kalyanim kamaniyamurtisahitam karpuradipojjvalam
karnantayatalocanam kaḷaravam kamesvarim sankarim ।
kasturitilakojjvalam sakarunam kaivalyasaukhyapradam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 4॥

vaiḍuryadisamastaratnakhacite kalyanasimhasane
sthitva’sesajanasya palanakarim srirajarajesvarim ।
bhaktabhistaphalapradam bhayaharam bhanḍasya yuddhotsukam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 5॥

sailadhisasutam sarojanayanam sarvaghavidhvamsinim
sanmargasthitalokaraksanaparam sarvesvarim sambhavim ।
nityam naradatumburuprabhṛtibhirvinavinodasthitam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 6॥

paparanyadavanalam prabhajatam bhagyapradam bhaktidam
bhaktapatkulasailabhedanapavim pratyaksamurtim param ।
markanḍeyaparasaradimunibhih samstuyamanamumam
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 7॥

svetaranyanivasinim pratidinam stotrena purnananam
tvatpadambujasaktapurnamanasam stoketarestapradam ।
nanavadyavaibhavasobhitapadam narayanasyanujam meter?
sripunnagavanesvarasya mahisim dhyayetsada gomatim ॥ 8॥

iti srigomatyambastakam sampurnam ।

iti sivam ॥

Add Comment

Click here to post a comment