Temples in India Info: Unveiling the Divine Splendor

Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras, and More: Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gopalalalashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಲಾಲಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಲಾಲಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಶ್ರೀಮದಾಚಾರ್ಯಚರಣೌ ಸಾಷ್ಟಾಂಗಂ ಪ್ರಣಿಪನ್ಪತೌ ।
ವಿರಚ್ಯತೇಽಷ್ಟಕಮಿದಂ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಪಾಲಪುಷ್ಟಿದಮ್ ॥ 1॥

ಯಸ್ಯಾನುಕಮ್ಪಾವಶತಃ ಸುದುರ್ಲಭಂ
ಮಾನುಷ್ಯಮಾಪ್ತಂ ಪರಮಸ್ಯ ಪುಂಸಃ ।
ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ದೀನದಯಾಲುಮೇಕಂ
ಗೋಪಾಲಲಾಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 2॥

ಯೋಽದಾತ್ಸ್ವಸೇವೋಪಯಿಕಂ ಶರೀರಂ
ಸಾಂಗಂ ಸಮರ್ಥಂ ಶುಭಮರ್ಥದಂ ಚ ।
ಸೇವಾಽನಭಿಜ್ಞಃ ಪರಮಸ್ಯ ತಸ್ಯ
ಗೋಪಾಲಲಾಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 3॥

ನಿಜಾಂಗಸನ್ದರ್ಶನಯೋಗಯೋಗ್ಯತಾ
ಯೋಽದಾದ್ದೃಶಂ ಮೇ ಪರಮೋ ದಯಾಲುಃ ।
ತದಂಗಸೌನ್ದರ್ಯ್ಯರಸಾವಭಿಜ್ಞೋ
ಗೋಪಾಲಲಾಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 4॥

ಶ್ರೀಮತ್ಕಥಾಸಂಶ್ರವಣೋಪಯೋಗಿ-
ಶ್ರೋತ್ರಂ ದದೌ ಯಃ ಕರುಣಾರಸಾಬ್ಧಿಃ ।
ಕಥಾಮೃತಾಸ್ವಾದನಮೂಢಚೇತಾ
ಗೋಪಾಲಲಾಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 5॥

ವಾಚಂ ದದೌ ಶ್ರೀಗುಣಜ್ಞಾನಯೋಗ್ಯಾಂ
ವ್ರಜಾಂಗನಾಂಗಾಭರಣಾಂಗಮೂರ್ತಿಮ್ ।
ತಥಾಪಿ ನಾಮ್ನಾಮನುಕೀರ್ತನೇಽಲಸೋ
ಗೋಪಾಲಲಾಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 6॥

ಘ್ರಾಣೇನ್ದ್ರಿಯಂ ಮೇ ತುಲಸೀವಿಮಿಶ್ರ-
ಪಾದಾಂಜಸನ್ದಿಗ್ಧಪರಾಗಯೋಗ್ಯಮ್ ।
ದದೌ ಕೃಪಾಲುರ್ಹ್ಯಪರಾಧಿನೇ ಯೋ
ಗೋಪಾಲಲಾಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 7॥

ಶಿರಶ್ಚ ಪಾದಾಮ್ಬುಜಸನ್ಪ್ರಣಾಮ-
ಯೋಗ್ಯಂ ದದೌ ಯೋ ಯದುವಂಶಚನ್ದ್ರಃ ।
ಸ್ತುತ್ಯಾ ಚ ನತ್ಯಾ ವಿನಯೇನ ಹೀನೋ
ಗೋಪಾಲಲಾಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 8॥

ಜನೋಽಪರಾಧಾನಸಕೃದ್ವಿಕುರ್ವನ್
ಶ್ರೋತೋ ಭವೇದ್ಯಸ್ತು ಮನಾಕ್ಷಮಾಯಾಮ್ ।
ನವಾಲಸಸ್ತಂ ಕರುಣೈಕಬನ್ಧುಂ
ಗೋಪಾಲಲಾಲಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಪದ್ಯೇ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಗೋಸ್ವಾಮಿಶ್ರೀಗಿರಧರಜೀಕೃತಂ
ಶ್ರೀಗೋಪಾಲಲಾಲಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top