Ashtaka

Shri GopIjana Vallabha Ashtakam 2 Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್ 2

ಶ್ರೀಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಮ್ 2 Lyrics in Kannada:

ನವಾಮ್ಬುದಾನೀಕಮನೋಹರಾಯ ಪ್ರಫುಲ್ಲರಾಜೀವವಿಲೋಚನಾಯ
ವೇಣುಸ್ವನೈರ್ಮೋದಿತಗೋಕುಲಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 1॥

ಕಿರೀಟಕೇಯೂರವಿಭೂಷಿತಾಯ ಗ್ರೈವೇಯಮಾಲಾಮಣಿರಂಜಿತಾಯ ।
ಸ್ಫುರಚ್ಚಲತ್ಕಾಂಚನಕುಂಡಲಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 2॥

ದಿವ್ಯಾಂಗನಾವೃನ್ದನಿಷೇವಿತಾಯ ಸ್ಮಿತಪ್ರಭಾಚಾರುಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಯ ।
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಸಮ್ಮೋಹನಸುನ್ದರಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 3॥

ರತ್ನಾದಿಮೂಲಾಲಯಮಾಶ್ರಿತಾಯ ಕಲ್ಪದ್ರುಮಚ್ಛಾಯಸಮಾಶ್ರಿತಾಯ ।
ಹೇಮಸ್ಫುರನ್ಮಂಡಲಮಧ್ಯಗಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 4॥

ಶ್ರೀವತ್ಸರೋಮಾವಲಿರಂಜಿತಾಯ ವಕ್ಷಃಸ್ಥಲೇ ಕೌಸ್ತುಭಭೂಷಿತಾಯ ।
ಸರೋಜಕಿಂಜಲ್ಕನಿಭಾಂಶುಕಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 5॥

ದಿವ್ಯಾಂಗುಲೀಯಾಂಗುಲಿರಂಜಿತಾಯ ಮಯೂರಪಿಚ್ಛಚ್ಛವಿಶೋಭಿತಾಯ ।
ವನ್ಯಸ್ರಜಾಲಂಕೃತವಿಗ್ರಹಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 6॥

ಮುನೀನ್ದ್ರವೃನ್ದೈರಭಿಸಂಸ್ತುತಾಯ ಕ್ಷರತ್ಪಯೋಗೋಕುಲಗೋಕುಲಾಯ ।
ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಾಮೃತಸಾಧಕಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 7॥

ಏನಸ್ತಮಃಸ್ತೋಮದಿವಾಕರಾಯ ಭಕ್ತಸ್ಯ ಚಿನ್ತಾಮಣಿಸಾಧಕಾಯ ।
ಅಶೇಷದುಃಖಾಮಯಭೇಷಜಾಯ ನಮೋಽಸ್ತು ಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಯ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಹ್ನಿಸೂನುವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಗೋಪೀಜನವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ್ ।

Add Comment

Click here to post a comment