Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gopinathadevashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಗೋಪಿನಾಥದೇವಾಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಗೋಪಿನಾಥದೇವಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಆಸ್ಯೇ ಹಾಸ್ಯಂ ತತ್ರ ಮಾಧ್ವೀಕಮಸ್ಮಿನ್
ವಂಶೀ ತಸ್ಯಾಂ ನಾದಪೀಯೂಷಸಿನ್ಧುಃ ।
ತದ್ವೀಚೀಭಿರ್ಮಜ್ಜಯನ್ ಭಾತಿ ಗೋಪೀ-
ರ್ಗೋಪೀನಾಥಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಗತಿರ್ನಃ ॥ 1॥

ಶೋಣೋಷ್ಣೀಷಭ್ರಾಜಿಮುಕ್ತಾಸ್ರಜೋದ್ಯತ್
ಪಿಂಛೋತ್ತಂಸಸ್ಪನ್ದನೇನಾಪಿ ನೂನಮ್ ।
ಹೃನ್ನೇತ್ರಾಲೀವೃತ್ತಿರತ್ನಾನಿ ಮುಂಚನ್
ಗೋಪೀನಾಥಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಗತಿರ್ನಃ ॥ 2॥

ಬಿಭ್ರದ್ವಾಸಃ ಪೀತಮೂರೂರುಕಾನ್ತ್ಯಾ
ಶ್ಲೀಷ್ಟಂ ಭಾಸ್ವತ್ಕಿಂಕಿಣೀಕಂ ನಿತಮ್ಬೇ ।
ಸವ್ಯಾಭೀರೀಚುಮ್ಬಿತಪ್ರಾನ್ತಬಾಹು-
ರ್ಗೋಪೀನಾಥಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಗತಿರ್ನಃ ॥ 3॥

ಗುಂಜಾಮುಕ್ತಾರತ್ನಗಾಂಗೇಯಹಾರೈ-
ರ್ಮಾಲ್ಯೈಃ ಕಂಠೇ ಲಮ್ಬಮಾನೈಃ ಕ್ರಮೇಣ ।
ಪೀತೋದಂಚತ್ಕಂಚುಕೇನಾಂಚಿತಶ್ರೀ-
ರ್ಗೋಪೀನಾಥಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಗತಿರ್ನಃ ॥ 4॥

ಶ್ವತೋಷ್ಣೀಷಃ ಶ್ವೇತಸುಶ್ಲೋಕಧೌತಃ
ಸುಶ್ವೇತಸ್ರಕ್ದ್ವಿತ್ರಶಃ ಶ್ವೇತಭೂಷಃ ।
ಚುಮ್ಬನ್ ಶರ್ಯಾಮಂಗಲಾರಾತ್ರಿಕೇ ಹೃ-
ದ್ಗೋಪೀನಾಥಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಗತಿರ್ನಃ ॥ 5॥

ಶ್ರೀವತ್ಸಶ್ರೀಕೌಸ್ತುಭೋದ್ಭಿನ್ನರೋಮ್ಣಾಂ
ವರ್ಣೈಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ಯಶ್ಚತುರ್ಭಿಃ ಸದೇಷ್ಟಃ ।
ದೃಷ್ಟಃ ಪ್ರೇಮ್ಣೈವಾತಿಧನ್ಯೈರನನ್ಯೈ-
ರ್ಗೋಪೀನಾಥಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಗತಿರ್ನಃ ॥ 6॥

ತಾಪಿಂಛಃ ಕಿಂ ಹೇಮವಲ್ಲೀಯುಗಾನ್ತಃ
ಪಾರ್ಶ್ವದ್ವನ್ದ್ವೋದ್ದ್ಯೋತಿವಿದ್ಯುದ್ಘನಃ ಕಿಮ್ ।
ಕಿಂ ವಾ ಮಧ್ಯೇ ರಾಧಯೋಃ ಶ್ಯಾಮಲೇನ್ದು-
ರ್ಗೋಪೀನಾಥಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಗತಿರ್ನಃ ॥ 7॥

ಶ್ರೀಜಾಹ್ನವ್ಯಾ ಮೂರ್ತಿಮಾನ್ ಪ್ರೇಮಪುಂಜೋ
ದೀನಾನಾಥಾನ್ ದರ್ಶಯನ್ ಸ್ವಂ ಪ್ರಸೀದನ್ ।
ಪುಷ್ಣನ್ ದೇವಾಲಭ್ಯಫೇಲಾಸುಧಾಭಿ-
ರ್ಗೋಪೀನಾಥಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಗತಿರ್ನಃ ॥ 8॥

ಗೋಪೀನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ತುಷ್ಟಚೇತಾ-
ಸ್ತತ್ಪದಾಬ್ಜಪ್ರೇಮಪುಷ್ಣೀಭವಿಷ್ಣುಃ ।
ಯೋಽಧೀತೇ ತನ್ಮನ್ತುಕೋಟೀರಪಶ್ಯನ್
ಗೋಪೀನಾಥಃ ಪೀನವಕ್ಷಾ ಗತಿರ್ನಃ ॥ 9॥

ಇತಿ ಶ್ರೀವಿಶ್ವನಾಥಚಕ್ರವರ್ತಿಠಕ್ಕುರವಿರಚಿತಸ್ತವಾಮೃತಲಹರ್ಯಾಂ
ಶ್ರೀಗೋಪಿನಾಥಾಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top