Temples in India Info: Hindu Spiritual & Devotional Stotrams, Mantras

Your One-Stop Destination for PDFs, Temple Timings, History, and Pooja Details!

Shri Gurucharanasmaranashtakam Lyrics in English

śrīgurucaraṇasmaraṇāṣṭakam Lyrics in English:

pratah sritulasinatih svakaratastatpindikalepanam
tatsammukhyamatha sthitim smrtiratha svasvaminoh padayoh ।
tatsevarthabahuprasunacayanam nityam svayam yasya tam
sriradharamanam muda guruvaram vande nipatyavanau ॥ 1॥

madhyahne tu nijesapadakamaladhyanarcanannarpana
pradaksinanatistutipranayita nrtyam satam saṅgatih ।
srimadbhagavatarthasidhumadhurasvadah sada yasya tam
sriradharamanam muda guruvaram vande nipatyavanau ॥ 2॥

praksalyaṅghriyugam natistutijayam kartum mano’tyutsukam
sayam gosthamupagatam vanabhuvo drastum nijasvaminam ।
premanandabharena netraputayordhara ciradyasya tam
sriradharamanam muda guruvaram vande nipatyavanau ॥ 3॥

ratrau srijayadevapadyapathanam tadgitaganam rasa
svado bhaktajanaih kadacidabhitah saṅkirtane nartanam ।
radhakrsnavilasakelyanubhavadunnidrata yasya tam
sriradharamanam muda guruvaram vande nipatyavanau ॥ 4॥

nindetyaksarayordvayam paricayam praptam na yatkarnayoh
sadhunam stutimeva yah svarasanamasvadayatyanvaham ।
visvasyam jagadeva yasya na punah kutrapi dosagrahah
sriradharamanam muda guruvaram vande nipatyavanau ॥ 5॥

yah ko’pyastu padabjayornipatito yah svikarotyeva tam
sighram sviyakrpabalena kurute bhaktau tu matvaspadam ।
nityam bhaktirahasyasiksanavidhiryasya svabhrtyesu tam
sriradharamanam muda guruvaram vande nipatyavanau ॥ 6॥

sarvaṅgairnatabhrtyamurdhni krpaya svapadarpanam
smitva caru krpavalokasudhaya tanmanasodasanam ।
tatpremodayahetave svapadayoh sevopadesah svayam
sriradharamanam muda guruvaram vande nipatyavanau ॥ 7॥

radhe ! krsna ! iti plutasvarayutam namamrtam nathayo-
rjihvagre natayan nirantaramaho no vetti vastu kvacit ।
yatkiñcidvyavaharasadhakamapi premnaiva magno’sti yah
sriradharamanam muda guruvaram vande nipatyavanau ॥ 8॥

tvatpadambujasidhusucakataya padyastakam sarvatha
yatam yatparamanutam prabhuvara prodyatkrpavaridhe ।
maccetobhramaro’valamba tadidam prapyavilambam bhavat
saṅgam mañjunikuñjadhamni jusatam tatsvaminoh saurabham ॥ 9॥

iti srimadvisvanathacakravartiviracitam
srigurucaranasmaranastakam sampurnam ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top