Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Kantimatishvari Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

॥ ಶ್ರೀಃ ॥

ಶ್ರೀಮದ್ವೇಣುವನೇಶ್ವರಸ್ಯ ರಮಣೀಂ ಶೀತಾಂಶುಬಿಮ್ಬಾನನಾಂ
ಶಿಂಜನ್ನೂಪುರಕೋಮಲಾಂಘ್ರಿಕಮಲಾಂ ಕೇಯೂರಹಾರಾನ್ವಿತಾಮ್ ।
ರತ್ನಸ್ಯೂತಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಾಂ ಹೇಲಾವಿನೋದಪ್ರಿಯಾಂ
ಶ್ರೀಮತ್ಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರೀಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 1॥

ತತ್ತ್ವಜ್ಞಾನಿಹೃದಬ್ಜಮಧ್ಯನಿಲಯಾಂ ತಾಮ್ರಾಪಗಾತೀರಗಾಂ
ಕಾರುಣ್ಯಾಮ್ಬುನಿಧಿಂ ತಡಿತ್ತುಲಿತಭಾಂ ತಾಲೀದಲಶ್ಯಾಮಲಾಮ್ ।
ಲೀಲಾಸೃಷ್ಟಿವಿಧಾಯಿನೀಂ ತನುಭೃತಾಂ ತಾತ್ಪರ್ಯಬೋಧಾಪ್ತಯೇ
ತನ್ವೀಂ ಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರೀಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 2॥

ಸಂಗೀತಾಮೃತಸಿನ್ಧುಮಧ್ಯಭವನಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯನಿತ್ಯಾದರಾಂ
ಸ್ವಾರಸ್ಯಾದ್ಭುತನಾಟ್ಯವೀಕ್ಷಣಪರಾಂ ಸಾಲೋಕ್ಯಮುಕ್ತ್ಯಾದಿದಾಮ್ ।
ಸಾಧುಭ್ಯಃ ಸಕಲಾಮರಾರ್ಥಿತಮಹಾಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಲಕ್ಷ್ಮೀಪ್ರದಾಂ
ಸಾಧ್ವೀಂ ಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರೀಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 3॥

ಕಲ್ಯಾಣೀಮಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಜನನೀಂ ಕಲ್ಹಾರದಾಮೋಜ್ಜ್ವಲಾಂ
ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಾಭಿರಾಮನಿಟಿಲಾಂ ಕಂಜಾಸನಾರಾಧಿತಾಮ್ ।
ಕಾಮಾರೇಃಕನಕಾಚಲೇನ್ದ್ರಧನುಷಃ ಕಾರುಣ್ಯವಾರಾನ್ನಿಧೇಃ
ಕಾನ್ತಾಂ ಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರೀಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 4॥

ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಯಜಾಲಭಂಜನಕರೀಂ ಭಾನ್ವಬ್ಜಶುಕ್ರೇಕ್ಷಣಾಂ
ಭಾಗ್ಯೋದಾರಗುಣಾನ್ವಿತಾಂ ಭಗವತೀಂ ಭಂಡಾಸುರಧ್ವಂಸಿನೀಮ್ ।
ಭಾಸ್ವದ್ರತ್ನಕಿರೀಟಕುಂಡಲಧರಾಂ ಭದ್ರಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿನೀಂ
ಭವ್ಯಾಂ ಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರೀಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 5॥

ದೇವಾನಾಮಭಯಪ್ರದಾಂ ವಿಧಿನುತಾಂ ದುಷ್ಟಾಪಹನ್ತ್ರೀಂ ಸುಖಾಂ
ದೇಶಾನೇಕದಿಗನ್ತಮಧ್ಯನಿಲಯಾಂ ದೇಹಾರ್ಧದಾಸ್ಯಪ್ರಿಯಾಮ್ ।
ಮಾಧುರ್ಯಾಕರಚನ್ದ್ರಖಂಡಮಕುಟಾಂ ದೇವಾಂಗನಾಸೇವಿತಾಂ
ದೇವೀಂ ಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರೀಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 6॥

ದುಷ್ಟಾಟೋಪವಿನಾಶನೈಕನಿಪುಣಾಂ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯವಿಚ್ಛೇದಿನೀಂ
ದುರ್ಮಾತ್ಸರ್ಯಮದಾಭಿಮಾನಮಥಿನೀಂ ದುಃಖಾಪಹಾಂ ಪ್ರಾಣಿನಾಮ್ ।
ದುರ್ವಾರಾಮಿತದೈತ್ಯಭಂಜನಕರೀಂ ದುಃಸ್ವಪ್ನಹನ್ತ್ರೀಂ ಶಿವಾಂ
ದುರ್ಗಾಂ ಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರೀಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 7॥

ಮನ್ದಸ್ಮೇರಮುಖಾಮ್ಬುಜಾಂ ಮರಕತಶ್ಯಾಮಾಂ ಮಹಾವೈಭವಾಂ
ಮಾತಂಗೀಂ ಮಹಿಷಾಸುರಸ್ಯ ಶಮನೀಂ ಮಾತಂಗಕುಮ್ಭಸ್ತನೀಮ್ ।
ಮನ್ದಾರದ್ರುಮಸನ್ನಿಭಾಂ ಸುಮಧುರಾಂ ಸಿಂಹಾಸನಾಧ್ಯಾಸಿತಾಂ
ಮಾನ್ಯಾಂ ಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರೀಂ ಹೃದಿ ಭಜೇ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರೀಮ್ ॥ 8॥

ಇತಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಜಗದ್ಗುರು ಶ್ರೀಸಚ್ಚಿದಾನನ್ದಶಿವಾಭಿನವನೃಸಿಂಹ-
ಭಾರತೀಸ್ವಾಮಿಭಿಃ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ।

Shri Kantimatishvari Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಕಾನ್ತಿಮತೀಶ್ವರ್ಯಷ್ಟಕಮ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top