Templesinindiainfo

Best Spiritual Website

Shri Krishnashtakam 8 Lyrics in English

śrīkṛṣṇāṣṭakam 8 Lyrics in English:

srigopagokulavivardhana nandasuno
radhapate vrajajanartiharavatara ।
mitratmajatataviharana dinabandho
damodaracyuta vibho mama dehi dasyam ॥ 1॥

sriradhikaramana madhava gokulendra-
suno yaduttama ramarcitapadapadma ।
srisrinivasa purusottama visvamurtte
govinda yadavapate mama dehi dasyam ॥ 2॥

govardhanoddharana gokulavallabhadya
vamsodbhatalaya hare’khilalokanatha ।
srivasudeva madhusudana visvanatha
visvesa gokulapate mama dehi dasyam ॥ 3॥

rasotsavapriya balanuja sattvarase
bhaktanukampitabhavartiharadhinatha ।
vijnanadhama gunadhama kisoramrrte
sarvesa maṅgalatano mama dehi dasyam ॥ 4॥

saddharmapala garuḍasana yadavendra
brahmanyadeva yadunandana bhaktidana
saṅkarsanapriya krpalaya deva visno
satyapratijna bhagavan mama dehi dasyam ॥ 5॥

gopijanapriyatama kriyayaikalabhya
radhavarapriya varenya saranyanatha ।
ascaryabala varadesvara purnakama
vidvattamasraya vibho mama dehi dasyam ॥ 6॥

kandarpakotimadaharana tirthakirtte
visvaikavandya karunarnavatirthapada ।
sarvajna sarvavaradasrayakalpavrksa
narayanakhilaguro mama dehi dasyam ॥ 7॥

vrndavanesvara mukunda manojnavesa
vamsivibhusitakarambuja padmanetra ।
visvesa kesava vrajotsava bhaktivasya
devesa panḍavapate mama dehi dasyam ॥ 8॥

srikrsnastavaratnamastakamidam sarvarthadam srnvatam
bhaktanam ca priyam haresca nitaram yo vai pathetpavanam ।
tasyasau vrajarajasunuratulam bhaktim svapadambuje
satsevye pradadati gokulapatiḥ sriradhikavallabhaḥ ॥ 9॥

॥ iti srimadvallabhacaryaviracitam srikrsnastakam sampurnam ॥

Shri Krishnashtakam 8 Lyrics in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top