Ashtaka

Shri Mangalanayika Ashtakam Lyrics in English

Goddess Sri Mangalambal Temple is at Palamadai, Tirunelveli, Tamilnadu.

śrīmaṅgalanāyikāṣṭakam Lyrics in English:

ambamambujadharinim suranutamardhendubhusojjvalam
adharadi samastapithanilayamambhojamadhyasthitam ।
nityam sajjanavandyamanacaranam nilalakasronitam
srimanmangalanayikam bhagavatim tamratatastham bhaje । 1॥

adyamagamasastraratnavinutamaryam param devatam
anandambudhivasinim parasivamanandapurnananam ।
abrahmadi pipilikantajananimakhanḍaladyarcitam
srimanmangalanayikam bhagavatim tamratatastham bhaje ॥ 2॥

indranyadi samastasaktisahitamindivarasyamalam
indropendravarapradaminanutamistarthasiddhipradam ।
ikaraksararupinim girisutamikaravarnatmikam
srimanmangalanayikam bhagavatim tamratatastham bhaje ॥ 3॥

udyadbhanusahasrakotisadrsim keyuraharojjvalam
urdhvasvanmanimekhalam trinayanamusmapaharojjvalam ।
uhapohavivekavadyanilayamuḍhyanapithasthitam
srimanmangalanayikam bhagavatim tamratatastham bhaje ॥ 4॥

rksadhisakalanvitamrtunutamrd‍dhyadisamsevitam
nrnanam papavimocinim subhakarim vrtrarisamsevitam ।
lingaradhanatatparam bhayaharam klinkarapithasthitam
srimanmangalanayikam bhagavatim tamratatastham bhaje ॥ 5॥

enahkutavinasinim vidhinutamenankacuḍapriyam
elacampakapuspagandhicikuramekatapatrojvalam ।
aikarambujapithamadhyanilayamaindradilokapradam
srimanmangalanayikam bhagavatim tamratatastham bhaje ॥ 6॥

oghairapsarasam sada parivrtamoghatrayaradhitam
ojovarddhanatatparam sivaparamonkaramantrojjvalam ।
audaryakarapadapadmayugalamautsukhyadatrim param
srimanmangalanayikam bhagavatim tamratatastham bhaje ॥ 7॥

arkambhoruhavairivahninayanamaksinasaubhagyadam
angakalpitaratnabhusanayutamanḍaughasamsevitam ।
ajnacakranivasinim jhalajhalanmanjirapadambujam
srimanmangalanayikam bhagavatim tamratatastham bhaje ॥ 8॥

srimangalamba paradaivatam nah srimangalamba param dhanam nah ।
srimangalamba kuladaivatam nah srimangalamba parama gatirnah ॥

ajnanina maya dosanasesanvihitansive ।
ksamasva tvam ksamasva tvam sailarajasute’mbike ॥

yatraiva yatraiva mano madiyam tatraiva tatraiva tava svarupam ।
yatraiva yatraiva siro madiyam tatraiva tatraiva padadvayam te ॥

iti srimangalanayikastakam sampurnam ।

Add Comment

Click here to post a comment