Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in English

Shri Matripadapankaj Ashtakam Lyrics in English

47 Views

śrīmātṛpadapaṅkajāṣṭakam Lyrics in English:

matastvatpadapankajam kalyatam ceto’mbuje santatam
manathambujasambhavadritanayakantaih samaradhitam ।
vanchapurananirjitamaramahirudgarvasarvasvakam
vacah suktisudharasadravamuco niryanti vaktrodarat ॥ 1॥

matastvatpadapankajam munimanahkasaravasadaram
mayamohamahandhakaramihiram manatigaprabhavam ।
matangabhimatim svakiyagamanairnirmulayatkautuka-
dvande’mandatapahphalapyanamanastotrarcanaprakramam ॥ 2॥

matastvatpadapankajam pranamatamanandavarannidhe
rakasaradapurnacandranikaram kamahipaksisvaram ।
vrndam pranabhrtam svanama vadatamatyadaratsatvaram
sadbhasasaridisvaram pratidadhatsanmaturarcyam bhaje ॥ 3॥

kamam phalatale duraksaratatirdaivi mamastam na bhi-
rmatastvatpadapankajottharajasa lumpami tam niscitam ।
markandeyamuniryatha bhavapadambhojarcanaprabhavat
kalam tadvadaham caturmukhamukhambhojatasuryaprabhe ॥ 4॥

papani prasamam nayasu mamatam dehendriyapranagam
kamadinapi vairino drdhataranmoksadhvavighnapradan ।
snigdhanposaya santatam samadamadhyanadimanmodato
matastvatpadapankajam hrdi sada kurve giram devate ॥ 5॥

matastvatpadapankajasya manasa vaca kriyato’pi va
ye kurvanti mudanvaham bahuvidhairdivyaih sumairarcanam ।
sighram te prabhavanti bhumipatayo nindanti ca svasriya
jambharatimapi dhruvam satamakhikasṭaptanakasriyam ॥ 6॥

matastvatpadapakajam sirasi ye padmaṭavimadhyata-
scandrabham pravicintayanti purusah piyusavarsyanyaham ।
te mrtyum pravijitya rogarahitah samyagdrdhangasciram
jivantyeva mrnalakomalavapusmantah surupa bhuvi ॥ 7॥

matastvatpadapankajam hrdi muda dhyayanti ye manavah
saccidrupamasesavedasirasam tatparyagamyam muhuh ।
atyage’pi tanorakhandaparamanandam vahantah sada
sarvam visvamidam vinasi tarasa pasyanti te purusah ॥ 8॥

iti srngeri srijagadguru srisaccidanandasivabhinavanrsimha-
bharatisvamibhih viracitam srimatrpadapankajasṭakam sampurnam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *