Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Mukundashtakam Lyrics in English

Shri Mukundashtakam Lyrics in English

120 Views

śrīmukundāṣṭakam Lyrics in English:

srimukundaya namah ।
balabhidupalakantidrohini srimadaṅge
ghusrnarasavilasaih susthu gandharvikayah ।
svamadananrpasobham vardhayan deharajye
pranayatu mama netrabhistasiddhim mukundah ॥ 1॥

uditavidhuparardhajyotirullaṅghivaktro
navatarunimarajyadbalyasesatiramyah ।
parisadi lalitalim dolayan kunḍalabhyam
pranayatu mama netrabhistasiddhim mukundah ॥ 2॥

kanakanivahasobhanandi pitam nitambe
tadupari navaraktam vastramittham dadhanah ।
priyamiva kila varnam ragayuktam priyayah
pranayatu mama netrabhistapurtim mukundah ॥ 3॥

surabhikusumavrndhairvasitambhahsamrddhe
priyasarasi nidaghe sayamaliparitam ।
madanajanakasekaih khelayann eva radham
pranayatu mama netrabhistasiddhim mukundah ॥ 4॥

paramalamiha labdhva hanta gandharvikayah
pulakitatanuruccairunmadastatksanena ।
nikhilavipinadesan vasitan eva jighran
pranayatu mama netrabhistasiddhim mukundah ॥ 5॥

pranihitabhujadanḍah skandhadese varaṅgyah
smitavikasitaganḍe kirtidakanyakayah ।
manasijajanisaukhyam cumbanenaiva tanvan
pranayatu mama netrabhistasiddhim mukundah ॥ 6॥

pramadadanujagosthyah ko’pi samvartavahni-
rvrajabhuvi kila pitrormurtiman snehapuñjah ।
prathamarasamahendrah syamalo radhikayah
pranayatu mama netrabhistasiddhim mukundah ॥ 7॥

svakadanakathayaṅgikrtya mrdvim visakham
krtacatu lalitam tu prarthan prauḍhasilam ।
pranayavidhuraradhamanavidhvamsanaya
pranayatu mama netrabhistasiddhim mukundah ॥ 8॥

paripathati mukundasyastakam kakubhiryah
sakalavisayasaṅgat sanniyamyendriyani ।
vrajanavayuvarajo darsayan svam saradhe
svajanagananamadhye tam priyayastanoti ॥ 9॥

iti srirupagosvamiviracitastavamalayam srimukundastakam samaptam ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *