Ashtaka

Shri Parvatyashtakam Lyrics in Hindi | श्रीपार्वत्यष्टकम्

श्रीपार्वत्यष्टकम् Lyrics in Hindi:

ॐ श्रीगणेशाय नमः ।

महारजतचेलया महितमल्लिकामालया
तुलारहितफालया तुलितवारिभृज्जालया ।
शिवाभिमतशीलया शिशिरभानुचूडालया
महीध्रवरबालया मम हृतं मनो लीलया ॥ १॥

नमज्जनभवान्तया नलिनशोभिनेत्रान्तया
निरीतिकृदुदन्तया निजनिवासवेदान्तया ।
लसच्छुकशकुन्तया ललितकुन्दजिद्दन्तया
मनो मम हृतं तया मनसिजान्तकृत्कान्तया ॥ २॥

सुर्वर्णसुमनासया सुरमहीधरावासया
शशाङ्करुचिहासया शरबिषक्तबाणासया ।
कृपाकलितदासया कृतजगत्त्रयोल्लासया
विभिन्नपुरशासया विवशितोऽहमत्रासया ॥ ३॥

कचालिजितभृङ्गया कमलजित्त्वरापाङ्गया
कुतूहलिकुरङ्गया कुचयुगे महातुङ्गया ।
कनद्रुचितरङ्गया कलितविद्विषद्भङ्गया
प्रसक्तहरसङ्गया परवशोऽस्मि वामाङ्गया ॥ ४॥

वतंसितकदम्बया वदनलोभिलोलम्बया
करादृतकलम्बया क्रमविधूतकादम्बया ।
प्रणम्रधृतशम्बया प्रकटिताखिललम्बया
हृतोऽस्मि जगदम्बया हृतशशाङ्कभृद्बिम्बया ॥ ५॥

जनीलसदहार्यया जनिमतां मनोधार्यया
सुरारिवधकार्यया सुकृतिवैदितौदार्यया ।
परित्रयिविचार्यया प्रियकवृक्षभूचर्यया
प्रकाशितहृदार्यया पशुपतेरहं भार्यया ॥ ६॥

प्रणम्रसुरवर्गया प्रकटितात्मभूसर्गया
स्तुवानमुनिगर्गया स्तुतिकृदर्पितस्वर्गया ।
हिमाद्रिकुलनिर्गया हिततरत्नयीमार्गया
मदाकुलितभर्गया मनसि मे स्थितं दुर्गया ॥ ७॥

पुरो नटितरम्भया पुरहरे स्थितारम्भया
समग्रकुचकुम्भया सकलवन्द्यवाग्गुम्भया ।
शराहतनिशुम्भया शमितदुर्जनोज्जृम्भया
भवाम्यहमदम्भया परवशो गणेड्डिम्भया ॥ ८॥

इति पार्वत्यष्टकं सम्पूर्णम् ॥