Ashtaka

Shri Parvatyashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯಷ್ಟಕಮ್

ಶ್ರೀಪಾರ್ವತ್ಯಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಓಂ ಶ್ರೀಗಣೇಶಾಯ ನಮಃ ।

ಮಹಾರಜತಚೇಲಯಾ ಮಹಿತಮಲ್ಲಿಕಾಮಾಲಯಾ
ತುಲಾರಹಿತಫಾಲಯಾ ತುಲಿತವಾರಿಭೃಜ್ಜಾಲಯಾ ।
ಶಿವಾಭಿಮತಶೀಲಯಾ ಶಿಶಿರಭಾನುಚೂಡಾಲಯಾ
ಮಹೀಧ್ರವರಬಾಲಯಾ ಮಮ ಹೃತಂ ಮನೋ ಲೀಲಯಾ ॥ 1॥

ನಮಜ್ಜನಭವಾನ್ತಯಾ ನಲಿನಶೋಭಿನೇತ್ರಾನ್ತಯಾ
ನಿರೀತಿಕೃದುದನ್ತಯಾ ನಿಜನಿವಾಸವೇದಾನ್ತಯಾ ।
ಲಸಚ್ಛುಕಶಕುನ್ತಯಾ ಲಲಿತಕುನ್ದಜಿದ್ದನ್ತಯಾ
ಮನೋ ಮಮ ಹೃತಂ ತಯಾ ಮನಸಿಜಾನ್ತಕೃತ್ಕಾನ್ತಯಾ ॥ 2॥

ಸುರ್ವರ್ಣಸುಮನಾಸಯಾ ಸುರಮಹೀಧರಾವಾಸಯಾ
ಶಶಾಂಕರುಚಿಹಾಸಯಾ ಶರಬಿಷಕ್ತಬಾಣಾಸಯಾ ।
ಕೃಪಾಕಲಿತದಾಸಯಾ ಕೃತಜಗತ್ತ್ರಯೋಲ್ಲಾಸಯಾ
ವಿಭಿನ್ನಪುರಶಾಸಯಾ ವಿವಶಿತೋಽಹಮತ್ರಾಸಯಾ ॥ 3॥

ಕಚಾಲಿಜಿತಭೃಂಗಯಾ ಕಮಲಜಿತ್ತ್ವರಾಪಾಂಗಯಾ
ಕುತೂಹಲಿಕುರಂಗಯಾ ಕುಚಯುಗೇ ಮಹಾತುಂಗಯಾ ।
ಕನದ್ರುಚಿತರಂಗಯಾ ಕಲಿತವಿದ್ವಿಷದ್ಭಂಗಯಾ
ಪ್ರಸಕ್ತಹರಸಂಗಯಾ ಪರವಶೋಽಸ್ಮಿ ವಾಮಾಂಗಯಾ ॥ 4॥

ವತಂಸಿತಕದಮ್ಬಯಾ ವದನಲೋಭಿಲೋಲಮ್ಬಯಾ
ಕರಾದೃತಕಲಮ್ಬಯಾ ಕ್ರಮವಿಧೂತಕಾದಮ್ಬಯಾ ।
ಪ್ರಣಮ್ರಧೃತಶಮ್ಬಯಾ ಪ್ರಕಟಿತಾಖಿಲಲಮ್ಬಯಾ
ಹೃತೋಽಸ್ಮಿ ಜಗದಮ್ಬಯಾ ಹೃತಶಶಾಂಕಭೃದ್ಬಿಮ್ಬಯಾ ॥ 5॥

ಜನೀಲಸದಹಾರ್ಯಯಾ ಜನಿಮತಾಂ ಮನೋಧಾರ್ಯಯಾ
ಸುರಾರಿವಧಕಾರ್ಯಯಾ ಸುಕೃತಿವೈದಿತೌದಾರ್ಯಯಾ ।
ಪರಿತ್ರಯಿವಿಚಾರ್ಯಯಾ ಪ್ರಿಯಕವೃಕ್ಷಭೂಚರ್ಯಯಾ
ಪ್ರಕಾಶಿತಹೃದಾರ್ಯಯಾ ಪಶುಪತೇರಹಂ ಭಾರ್ಯಯಾ ॥ 6॥

ಪ್ರಣಮ್ರಸುರವರ್ಗಯಾ ಪ್ರಕಟಿತಾತ್ಮಭೂಸರ್ಗಯಾ
ಸ್ತುವಾನಮುನಿಗರ್ಗಯಾ ಸ್ತುತಿಕೃದರ್ಪಿತಸ್ವರ್ಗಯಾ ।
ಹಿಮಾದ್ರಿಕುಲನಿರ್ಗಯಾ ಹಿತತರತ್ನಯೀಮಾರ್ಗಯಾ
ಮದಾಕುಲಿತಭರ್ಗಯಾ ಮನಸಿ ಮೇ ಸ್ಥಿತಂ ದುರ್ಗಯಾ ॥ 7॥

ಪುರೋ ನಟಿತರಮ್ಭಯಾ ಪುರಹರೇ ಸ್ಥಿತಾರಮ್ಭಯಾ
ಸಮಗ್ರಕುಚಕುಮ್ಭಯಾ ಸಕಲವನ್ದ್ಯವಾಗ್ಗುಮ್ಭಯಾ ।
ಶರಾಹತನಿಶುಮ್ಭಯಾ ಶಮಿತದುರ್ಜನೋಜ್ಜೃಮ್ಭಯಾ
ಭವಾಮ್ಯಹಮದಮ್ಭಯಾ ಪರವಶೋ ಗಣೇಡ್ಡಿಮ್ಭಯಾ ॥ 8॥

ಇತಿ ಪಾರ್ವತ್ಯಷ್ಟಕಂ ಸಮ್ಪೂರ್ಣಮ್ ॥