Ashtaka

Shri Pitambara Ashtakam Lyrics in Gujarati | શ્રીપીતામ્બરાષ્ટકમ્

શ્રીપીતામ્બરાષ્ટકમ્ Lyrics in Gujarati:

જ્ઞેયં નિત્યં વિશુદ્ધં યદપિ નુતિશતૈર્બોધિતં વેદવાક્યૈઃ
સચ્ચિદ્રૂપં પ્રસન્નં વિલસિતમખિલં શક્તિરૂપેણ જ્ઞાતુમ્ ।
શક્યં ચૈતાં પ્રજુષ્ટાં ભવવિલયકરીં શુદ્ધસંવિત્સ્વરૂપાં
નામ્ના પીતામ્બરાઢ્યાં સતતસુખકરીં નૌમિ નિત્યં પ્રસન્નામ્ ॥ ૧॥

ગૌરાભાં શુભ્રદેહાં દનુજકુલહરાં બ્રહ્મરૂપાં તુરીયાં
વજ્રં પાશં ચ જિહ્વામસુરભયકરીં લૌહબદ્ધાં ગદાખ્યામ્ ।
હસ્તૈર્નિત્યં વહન્તીં દ્વિજવરમુકુટાં સ્વર્ણસિંહાસનસ્થાં
નામ્ના પીતામ્બરાઢ્યાં સતતસુખકરીં નૌમિ નિત્યં પ્રસન્નામ્ ॥ ૨॥

કૌર્મરૂપં વિધાત્રીં કૃતયુગસમયે સ્તબ્ધરૂપાં સ્થિરાખ્યાં
હારિદ્રે દિવ્યદેહાં વિબુધગણનુતાં વિષ્ણુના વન્દિતાં તામ્ ।
આનર્ચુઃ સ્કન્દમુખ્યાઃ સ્મરહરમહિલાં તારકે સંવિવૃદ્ધે
નામ્ના પીતામ્બરાઢ્યાં સતતસુખકરીં નૌમિ નિત્યં પ્રસન્નામ્ ॥ ૩॥

આધારે તત્વરૂપાં ત્રિબલયસહિતાં યોગિવૃન્દૈઃ સુધ્યેયાં
પીતાં રુદ્રેણ સાર્ધ રતિરસનિરતાં ચિન્તયિત્વા મનોજ્ઞામ્ ।
ગદ્યં પદ્યં લભન્તે નવરસભરિતં સાન્દ્રચન્દ્રાંશુવર્ણા
નામ્ના પીતામ્બરાઢ્યાં સતતસુખકરીં નૌમિ નિત્યં પ્રસન્નામ્ ॥ ૪॥

માયાબીજં મહોગ્રં પશુજભયહરં ભૂમિયુક્તં જપન્તિ
પુત્રૈઃ પૌત્રૈઃ સમેતાઃ પ્રણિહિતમનસઃ પ્રાપ્ય ભોગાન્ સમસ્તાન્ ।
લબ્ધ્વા ચાન્તે વિમોક્ષં વિગતભવભયા મોદમાના ભવન્તિ
નામ્ના પીતામ્બરાઢ્યાં સતતસુખકરીં નૌમિ નિત્યં પ્રસન્નામ્ ॥ ૫॥

ધ્યાનં માતસ્ત્વદીયં જપમનુસતતં મન્ત્રરાજસ્ય નિત્યં દુષ્ટૈઃ
કૃત્યા સ્વરૂપા બલગ ઇતિ કૃતા આશુ શાન્તિં પ્રયાન્તિ ।
તસ્માદાખ્યાં ત્વદીયાં દ્વિભુજપરિણતામુગ્રવેષાં સુભીમાં
નામ્ના પીતામ્બરાઢ્યાં સતતસુખકરીં નૌમિ નિત્યં પ્રસન્નામ્ ॥ ૬॥

જપ્ત્વા બીજં ત્વદીયં યદિ તવ સુજનો યાતિ વિદ્વેષિમધ્યે
રૂપં દૃષ્ટ્વા તદીયં રિપુજનસકલઃ સ્તમ્ભનં યાતિ શીઘ્રમ્ ।
ગર્વી સર્વત્વમેતિ શ્રવણપથગતે નામવર્ણે ત્વદીયે
નામ્ના પીતામ્બરાઢ્યાં સતતસુખકરીં નૌમિ નિત્યં પ્રસન્નામ્ ॥ ૭॥

બ્રહ્મા વિષ્ણુર્મહેશો જપતિ તવ મનું ભાવયુક્તં મહેશિ!
લબ્ધ્વા કામં સ્વરૂપં સમરસનિરતા દિવ્યભાવં ભજન્તે ।
તામેવાહં ભવાનીં ભવસુખવિરતો ભાવયુક્તં સ્મરામિ
નામ્ના પીતામ્બરાઢ્યાં સતતસુખકરીં નૌમિ નિત્યં પ્રસન્નામ્ ॥ ૮॥

ધન્યાસ્તે ભક્તિયુક્તાઃ સતતજપપરા હીનવર્ણેઽપિ જાતા
વૈમુખ્યે લગ્નચિત્તા યદપિ કુલપરા નો પ્રશસ્યાઃ કદાચિત્ ।
ઇત્થં સઞ્ચિન્ત્ય માતઃ । પ્રતિદિનમમલં નામરૂપં ત્વદીયં
સર્વ સન્ત્યજ્ય નિત્યં સતતભયહરે! કીર્તયે સર્વદાઽહમ્ ॥ ૯॥

સ્તોત્રેણાઽનેન દેવેશિ! કૃપાં કૃત્વા મમોપરિ ।
બગલામુખિ! મે ચિત્તે વાસં કુરુ સદાશિવે! ॥ ૧૦॥

યઃ કશ્ચિત્ પ્રપઠેન્નિત્યં પ્રાતરુત્થાય ભક્તિતઃ ।
તસ્ય પીતામ્બરા દેવી શીઘ્રં તુષ્ટિં સમેષ્યતિ ॥ ૧૧॥

પ્રયતો ધ્યાનસંયુક્તો જપાન્તે યઃ પઠેત્ સુધીઃ ।
ધનધાન્યાદિસમ્પન્નઃ સાન્નિધ્યં પ્રાપ્નુયાદ્ દ્રુતમ્ ॥ ૧૨॥

ૐ ઇતિ શ્રીપીતામ્બરાષ્ટકં સમાપ્તમ ।

ઇદં શ્રીપીતામ્બરાષ્ટકં શ્રીપરમહંસપરિવ્રાજકાચાર્યવર્યૈઃ
શ્રીસ્વામિ પાદૈરકારિ તેષાં શુભપ્રેરણયા દતિયાનગરસ્ય
શ્રીવનખણ્ડેશ્વરસ્ય સન્નિધૌ શ્રીપીતામ્બરભગવત્યાઃ
સ્થાપનં જ્યેષ્ઠકૃષ્ણસ્ય પઞ્ચભ્યાં તિથૌ સમ્વત્ ૧૯૯૨
વૈક્રમે ગુરુવાસરે મહતા સમારોહણ જાતમ્ । અસ્મિન્ વર્ષે ૧૯૯૭
વૈશાખમાસસ્ય શુક્લષષ્ઠ્યાં પઞ્ચમકવિ નામનિ પર્વતશિખરે
શ્રીતારાભગવત્યાઃ પીઠસ્થાનમપિ તેષામેવાનુગ્રહેણ સ્થાપિતમભૂત્,
તદવસરે શ્રીતારાકર્પૂરસ્તોત્રસ્ય વ્યાખ્યાં કર્તું તૈરેવ પરમાનુગ્રહઃ
પ્રાદર્શિ । પીઠદ્વયસ્યાઽયમેવ પુસ્તકરૂપઃ સઙ્ક્ષિપ્તપરિચયઃ ।