Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views : Ad Clicks : Ad Views :
Home / Hindu Mantras / Ashtaka / Shri Pitambara Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾಷ್ಟಕಮ್

Shri Pitambara Ashtakam Lyrics in Kannada | ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾಷ್ಟಕಮ್

56 Views

ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾಷ್ಟಕಮ್ Lyrics in Kannada:

ಜ್ಞೇಯಂ ನಿತ್ಯಂ ವಿಶುದ್ಧಂ ಯದಪಿ ನುತಿಶತೈರ್ಬೋಧಿತಂ ವೇದವಾಕ್ಯೈಃ
ಸಚ್ಚಿದ್ರೂಪಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ ವಿಲಸಿತಮಖಿಲಂ ಶಕ್ತಿರೂಪೇಣ ಜ್ಞಾತುಮ್ ।
ಶಕ್ಯಂ ಚೈತಾಂ ಪ್ರಜುಷ್ಟಾಂ ಭವವಿಲಯಕರೀಂ ಶುದ್ಧಸಂವಿತ್ಸ್ವರೂಪಾಂ
ನಾಮ್ನಾ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಾಂ ಸತತಸುಖಕರೀಂ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ॥ 1॥

ಗೌರಾಭಾಂ ಶುಭ್ರದೇಹಾಂ ದನುಜಕುಲಹರಾಂ ಬ್ರಹ್ಮರೂಪಾಂ ತುರೀಯಾಂ
ವಜ್ರಂ ಪಾಶಂ ಚ ಜಿಹ್ವಾಮಸುರಭಯಕರೀಂ ಲೌಹಬದ್ಧಾಂ ಗದಾಖ್ಯಾಮ್ ।
ಹಸ್ತೈರ್ನಿತ್ಯಂ ವಹನ್ತೀಂ ದ್ವಿಜವರಮುಕುಟಾಂ ಸ್ವರ್ಣಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಾಂ
ನಾಮ್ನಾ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಾಂ ಸತತಸುಖಕರೀಂ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ॥ 2॥

ಕೌರ್ಮರೂಪಂ ವಿಧಾತ್ರೀಂ ಕೃತಯುಗಸಮಯೇ ಸ್ತಬ್ಧರೂಪಾಂ ಸ್ಥಿರಾಖ್ಯಾಂ
ಹಾರಿದ್ರೇ ದಿವ್ಯದೇಹಾಂ ವಿಬುಧಗಣನುತಾಂ ವಿಷ್ಣುನಾ ವನ್ದಿತಾಂ ತಾಮ್ ।
ಆನರ್ಚುಃ ಸ್ಕನ್ದಮುಖ್ಯಾಃ ಸ್ಮರಹರಮಹಿಲಾಂ ತಾರಕೇ ಸಂವಿವೃದ್ಧೇ
ನಾಮ್ನಾ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಾಂ ಸತತಸುಖಕರೀಂ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ॥ 3॥

ಆಧಾರೇ ತತ್ವರೂಪಾಂ ತ್ರಿಬಲಯಸಹಿತಾಂ ಯೋಗಿವೃನ್ದೈಃ ಸುಧ್ಯೇಯಾಂ
ಪೀತಾಂ ರುದ್ರೇಣ ಸಾರ್ಧ ರತಿರಸನಿರತಾಂ ಚಿನ್ತಯಿತ್ವಾ ಮನೋಜ್ಞಾಮ್ ।
ಗದ್ಯಂ ಪದ್ಯಂ ಲಭನ್ತೇ ನವರಸಭರಿತಂ ಸಾನ್ದ್ರಚನ್ದ್ರಾಂಶುವರ್ಣಾ
ನಾಮ್ನಾ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಾಂ ಸತತಸುಖಕರೀಂ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ॥ 4॥

ಮಾಯಾಬೀಜಂ ಮಹೋಗ್ರಂ ಪಶುಜಭಯಹರಂ ಭೂಮಿಯುಕ್ತಂ ಜಪನ್ತಿ
ಪುತ್ರೈಃ ಪೌತ್ರೈಃ ಸಮೇತಾಃ ಪ್ರಣಿಹಿತಮನಸಃ ಪ್ರಾಪ್ಯ ಭೋಗಾನ್ ಸಮಸ್ತಾನ್ ।
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಚಾನ್ತೇ ವಿಮೋಕ್ಷಂ ವಿಗತಭವಭಯಾ ಮೋದಮಾನಾ ಭವನ್ತಿ
ನಾಮ್ನಾ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಾಂ ಸತತಸುಖಕರೀಂ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ॥ 5॥

ಧ್ಯಾನಂ ಮಾತಸ್ತ್ವದೀಯಂ ಜಪಮನುಸತತಂ ಮನ್ತ್ರರಾಜಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದುಷ್ಟೈಃ
ಕೃತ್ಯಾ ಸ್ವರೂಪಾ ಬಲಗ ಇತಿ ಕೃತಾ ಆಶು ಶಾನ್ತಿಂ ಪ್ರಯಾನ್ತಿ ।
ತಸ್ಮಾದಾಖ್ಯಾಂ ತ್ವದೀಯಾಂ ದ್ವಿಭುಜಪರಿಣತಾಮುಗ್ರವೇಷಾಂ ಸುಭೀಮಾಂ
ನಾಮ್ನಾ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಾಂ ಸತತಸುಖಕರೀಂ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ॥ 6॥

ಜಪ್ತ್ವಾ ಬೀಜಂ ತ್ವದೀಯಂ ಯದಿ ತವ ಸುಜನೋ ಯಾತಿ ವಿದ್ವೇಷಿಮಧ್ಯೇ
ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತದೀಯಂ ರಿಪುಜನಸಕಲಃ ಸ್ತಮ್ಭನಂ ಯಾತಿ ಶೀಘ್ರಮ್ ।
ಗರ್ವೀ ಸರ್ವತ್ವಮೇತಿ ಶ್ರವಣಪಥಗತೇ ನಾಮವರ್ಣೇ ತ್ವದೀಯೇ
ನಾಮ್ನಾ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಾಂ ಸತತಸುಖಕರೀಂ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ॥ 7॥

ಬ್ರಹ್ಮಾ ವಿಷ್ಣುರ್ಮಹೇಶೋ ಜಪತಿ ತವ ಮನುಂ ಭಾವಯುಕ್ತಂ ಮಹೇಶಿ!
ಲಬ್ಧ್ವಾ ಕಾಮಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಸಮರಸನಿರತಾ ದಿವ್ಯಭಾವಂ ಭಜನ್ತೇ ।
ತಾಮೇವಾಹಂ ಭವಾನೀಂ ಭವಸುಖವಿರತೋ ಭಾವಯುಕ್ತಂ ಸ್ಮರಾಮಿ
ನಾಮ್ನಾ ಪೀತಾಮ್ಬರಾಢ್ಯಾಂ ಸತತಸುಖಕರೀಂ ನೌಮಿ ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಸನ್ನಾಮ್ ॥ 8॥

ಧನ್ಯಾಸ್ತೇ ಭಕ್ತಿಯುಕ್ತಾಃ ಸತತಜಪಪರಾ ಹೀನವರ್ಣೇಽಪಿ ಜಾತಾ
ವೈಮುಖ್ಯೇ ಲಗ್ನಚಿತ್ತಾ ಯದಪಿ ಕುಲಪರಾ ನೋ ಪ್ರಶಸ್ಯಾಃ ಕದಾಚಿತ್ ।
ಇತ್ಥಂ ಸಂಚಿನ್ತ್ಯ ಮಾತಃ । ಪ್ರತಿದಿನಮಮಲಂ ನಾಮರೂಪಂ ತ್ವದೀಯಂ
ಸರ್ವ ಸನ್ತ್ಯಜ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ಸತತಭಯಹರೇ! ಕೀರ್ತಯೇ ಸರ್ವದಾಽಹಮ್ ॥ 9॥

ಸ್ತೋತ್ರೇಣಾಽನೇನ ದೇವೇಶಿ! ಕೃಪಾಂ ಕೃತ್ವಾ ಮಮೋಪರಿ ।
ಬಗಲಾಮುಖಿ! ಮೇ ಚಿತ್ತೇ ವಾಸಂ ಕುರು ಸದಾಶಿವೇ! ॥ 10॥

ಯಃ ಕಶ್ಚಿತ್ ಪ್ರಪಠೇನ್ನಿತ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಭಕ್ತಿತಃ ।
ತಸ್ಯ ಪೀತಾಮ್ಬರಾ ದೇವೀ ಶೀಘ್ರಂ ತುಷ್ಟಿಂ ಸಮೇಷ್ಯತಿ ॥ 11॥

ಪ್ರಯತೋ ಧ್ಯಾನಸಂಯುಕ್ತೋ ಜಪಾನ್ತೇ ಯಃ ಪಠೇತ್ ಸುಧೀಃ ।
ಧನಧಾನ್ಯಾದಿಸಮ್ಪನ್ನಃ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಂ ಪ್ರಾಪ್ನುಯಾದ್ ದ್ರುತಮ್ ॥ 12॥

ಓಂ ಇತಿ ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾಷ್ಟಕಂ ಸಮಾಪ್ತಮ ।

ಇದಂ ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಾಷ್ಟಕಂ ಶ್ರೀಪರಮಹಂಸಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯವರ್ಯೈಃ
ಶ್ರೀಸ್ವಾಮಿ ಪಾದೈರಕಾರಿ ತೇಷಾಂ ಶುಭಪ್ರೇರಣಯಾ ದತಿಯಾನಗರಸ್ಯ
ಶ್ರೀವನಖಂಡೇಶ್ವರಸ್ಯ ಸನ್ನಿಧೌ ಶ್ರೀಪೀತಾಮ್ಬರಭಗವತ್ಯಾಃ
ಸ್ಥಾಪನಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠಕೃಷ್ಣಸ್ಯ ಪಂಚಭ್ಯಾಂ ತಿಥೌ ಸಮ್ವತ್ 1992
ವೈಕ್ರಮೇ ಗುರುವಾಸರೇ ಮಹತಾ ಸಮಾರೋಹಣ ಜಾತಮ್ । ಅಸ್ಮಿನ್ ವರ್ಷೇ 1997
ವೈಶಾಖಮಾಸಸ್ಯ ಶುಕ್ಲಷಷ್ಠ್ಯಾಂ ಪಂಚಮಕವಿ ನಾಮನಿ ಪರ್ವತಶಿಖರೇ
ಶ್ರೀತಾರಾಭಗವತ್ಯಾಃ ಪೀಠಸ್ಥಾನಮಪಿ ತೇಷಾಮೇವಾನುಗ್ರಹೇಣ ಸ್ಥಾಪಿತಮಭೂತ್,
ತದವಸರೇ ಶ್ರೀತಾರಾಕರ್ಪೂರಸ್ತೋತ್ರಸ್ಯ ವ್ಯಾಖ್ಯಾಂ ಕರ್ತುಂ ತೈರೇವ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಃ
ಪ್ರಾದರ್ಶಿ । ಪೀಠದ್ವಯಸ್ಯಾಽಯಮೇವ ಪುಸ್ತಕರೂಪಃ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಪರಿಚಯಃ ।

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Pinterest
 
Note: We will give astrological reading / solution for those who are longing for children and do not give predictions for Job, etc.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *